Tải bản đầy đủ

BM 04 02

THEO DÕI HÀNH ĐỘNG NGĂN NGỪA/GIẢM THIỂU RỦI RO
TT

Nội dung yêu cầu

BM.UBND.04.02

Bộ phận
yêu cầu

Nguyên
nhân

Biện pháp
giải quyết

Bộ phận
thực hiện

Thời gian
hoàn thành


Kết
quả

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×