Tải bản đầy đủ

BM 04 01

YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG
NGĂN NGỪA/GIẢM THIỂU RỦI RO
Số:

Ngày ... tháng ... năm...

Bộ phận liên quan:
Hành động phòng ngăn ngừa ngừa/giảm thiểu rủi ro 
Tài liệu liên quan (nếu có):
1. Mô tả rủi ro tiểm
ẩn: . .......................................................................................................................................
........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày.......tháng .......năm 20.......
Người đề xuất

2. Xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
1/ Người thực hiện................................................................................................................
2/ Ngày hoàn thành:..............................................................................................................
3/ Bộ phận thực hiện.............................................................................................................
Ngày.... tháng…. năm 20.....
Trưởng bộ phận liên quan

BM.UBND.04.01

Lãnh đạo UBND


3. Kiểm tra - Xác nhận thực hiện biện pháp ngăn ngừa/giảm thiểu rủi ro:
Đạt

Người kiểm tra

BM.UBND.04.01

Không đạt

Biện pháp mới
Ngày........tháng.........năm 20...
Lãnh đạo UBNDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×