Tải bản đầy đủ

BM mau tem bia (tham khao)

MẪU HÌNH THỨC FOLDER SẮP XẾP TÀI LIỆU, HỒ SƠ
Biểu mẫu tem đính trên file/cặp hồ sơ trên giá/tủ tài liệu
UBND Thị trấn
…..

XXXX

UBND Thị trấn
…..

Tên đơn vị/
bộ phận

UBND Thị trấn
…..

TƯ PHÁP

UBND Thị trấn
…..


LĐ-TB&XH

TÀI LIỆU
ISO

ZZZZ

NĂM….
MS-00

TÀI LIỆU
ISO

NĂM 2017
ISO-01


TP-01

HỒ SƠ
… -01
LĐ-TB&XH

2017

2017

Tham khảo phương pháp làm tem như sau:
- XXXX.: “Đơn vị quản lý hồ sơ” - là tên đơn vị trực thuộc như: TP, VH, …
- ZZZZ: “Tên nhóm hồ sơ/ Tài liệu” hoặc Tên hồ sơ
Nhóm hồ sơ là việc phân chia hồ sơ hình thành trong năm của từng bộ phận cụ
thể thành từng nhóm như: nhóm hồ sơ tổng hợp (gồm các loại các báo cáo, tài liệu
họp, hội nghị…); nhóm tài liệu văn bản quy phạm pháp luật, nhóm hồ sơ vụ việc…
-

MS-00 : Mã số hồ sơ - “Viết tắt tên đơn vị quản lý hồ sơ” và số thứ tự hồ
sơ theo danh mục tài liệu các đơn vị.

-


Năm…: Năm hình thành hồ sơ/ năm Lập hồ sơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×