Tải bản đầy đủ

BM 07 01 thong bao HXXLD

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/ISO-BCĐ

....., ngày ... tháng ... năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo đối với
Hệ thống quản lý chất lượng
Để đánh giá tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và những vấn đề
cần phải cải tiến, Ủy ban nhân dân Thị trấn ..... thông báo tổ chức họp như sau:
Nội dung:
Thông báo về kết quả đánh giá nội bộ và tình hình triển khai áp dụng HTQLCL
tại các bộ phận thuộc Ủy ban;
Thảo luận các vấn đề góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực của HTQLCL tại Cơ
quan.
Thời gian họp:14h00-16h00 ngày .../.../2017

Địa điểm: Phòng họp
Thành phần tham dự họp:
- Lãnh đạo Ủy ban;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Đại diện các bộ phận thuộc phạm vi áp dụng
Ban chỉ đạo ISO thông báo để các bộ phận biết và thực hiện./.
Phân công chuẩn bị báo cáo:
+ Ban chỉ đạo ISO báo cáo về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
+ Đại diện Ban ISO Báo cáo về việc triển khai thực hiện chính sách chất lượng,
mục tiêu chất lượng năm 2017.
+ Thư ký ban chỉ đạo ISO báo cáo về kết quả thực hiện các hành động khắc
phục, phòng ngừa phát hiện trong cuộc đánh giá nội bộ lần 01 năm 2017 và các hoạt
động cải tiến (nếu có).
+ Thủ trưởng các bộ phận chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Hệ thống quản
lý chất lượng tại bộ phận mình, các thuận lợi, khó khăn.
+ Các phản hồi của khách hàng (nếu có).
Đề nghị các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị những nội dung cần thiết
liên quan tới cuộc họp để cùng thảo luận, thống nhất nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu
lực của hệ thống được.
Cám ơn sự hợp tác của các đồng chí./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Bộ phận đánh giá chất
lượng;
- Các bộ phận/cá nhân liên
quan;
- Lưu VT, VP.

ĐẠI DIỆN BAN ISOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×