Tải bản đầy đủ

BM 03 01 chuong trinh danh gia noi bo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Ban chỉ đạo ISO Ủy ban nhân dân Thị trấn ..... thông báo kế hoạch đánh giá nội bộ
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của
cơ quan trong năm 2017. Cụ thể như sau:
Thời gian: .././2017
STT

Tiêu chuẩn quốc
gia: TCVN ISO
9001:2015
Vai trò trong đoàn
đánh giá

Lần: 01

Đánh giá viên

Chức vụ công tác

1.


- PCT UBND

2.

- CC Văn phòng UBND

3.

- CC Lao động TB & XH

4.

- CC Văn hóa thông tin

5.

- CC Tư pháp - Hộ tịch

6.

- CC Địa chính - XD

Bộ phận
Văn phòng Thống kê
Địa chính –
xây dựng
Văn hóa thông tin
Tư pháp Hộ tịch
Lao động
TB & XH

Trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ngày


Giờ

Nội dung đánh giá

.././2017

08h30 09h00
09h0009h30
09h3010h00
10h0010h30
10h3011h00

7.1, 7.2,7.5, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
7.1, 7.2,7.5, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
7.1, 7.2,7.5, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
6.2,7.1, 7.2,7.5, 8.2.1,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
6.2,7.1, 7.2,7.5, 8.2.1,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

Đánh giá viên
- PCT UBND
- CC Tư pháp - Hộ
tịch
- CC Lao động TB
& XH
- CC Văn hóa thông
tin
- CC Văn phòng
UBND

Ghi chú:
- Các điều khoản: 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1 và 5.3 sẽ được đánh giá tại tất cả các bộ phận
- Thời gian họp mở đầu: từ 07h30 đến 08h00 tại hội trường UBND;
- Thời gian họp kết thúc, báo cáo đánh giá: từ 11h15-11h30 tại Phòng họp Ủy ban;
- Thành phần tham dự (họp mở đầu và họp kết thúc): Đại diện ban chỉ đạo ISO Ủy
ban; đại diện các bộ phận được đánh giá, nhóm đánh giá.
Phê duyệt

BM 03.01 – Chương trình đánh giá nội bộ

Người lập


BM 03.01 – Chương trình đánh giá nội bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×