Tải bản đầy đủ

bienbank kiem tra hien trang cac thua dat

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất
Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 10 tháng 01 năm 2018. Tại thửa
đất số: 104 Tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Thm Thỡnh, xó Cỏt Nờ,
huyện Đại Từ, Thái Nguyên
* Thành phần gồm:
I. Đại diện uỷ ban nhân dân xó Cỏt Nờ
1. ễng: Thanh Tõm

- Chc v: Ch tch UBND xó

2. Ông: V Trng Tỳ

- Chc v: Cụng chc a
chớnh

II, Đại diện chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
1. Ông (bà): . chức vụ: CB

III. Đại diện chủ sử dụng đất.
1,Ông(bà): Lờ Vn Huõn

- Ch h.

Các thành phần có tên trên cùng đến thực địa kiểm tra hiện trạng
thửa đất, đối chiếu các giấy tờ liên quan đến thửa đất cùng thống
nhất các nội dung sau:
1. Về hồ sơ, nguồn gốc thửa đất đợc kiểm tra:
- Về hồ sơ:
- n ờ ngh cplai, cp i GCN(mu 10/K)
- Về nguồn gốc sử dụng đất: Do nhn tng cho quyn s dng t v ti sn
gn lin vi t.
2. Vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng:
.- Vị trí thửa đất: Thửa đất số: 104; Tờ bản đồ số: 35;


- Diện tích: 400m2. Loại đất: PNN;
- Mục đích sử dụng: ONT.

4. Về hiện trạng sử dụng đất:
Sau khi xem xét đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất
của hộ gia đình ông Lê Văn Huân, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê.
Chúng tôi kiểm tra thực địa cùng thống nhất nh sau:
Theo giy chng nhn QSD t mang tờn h ụng(b) Lờ Thnh Hoa v b Phm
Th Hu c UBND huyn i T cp GCNQSD t s H908, s seri AE105713
cp ngy 05/06/2006 trong ú cú tha t t khai din tớch 400m2 i chiu B C l
tha 104 t 35 tng din tớch 1508,3m2. Nay thng nht chnh lý din tớch theo giy
chng nhn ó cp l 400m2 t ONT ti tha 104 t bn s 35; din tớch t CLN
1108,3m2 ti tha.gia ỡnh xin cp GCNQSD t ln u vo t sau.
Nay gia ỡnh ụng Lờ Thnh Hoa v b Phm Th Hu khụng cú nhu cu s dng
na sau khi thng nht xin tng cho ton b din tớch 400m2 ti tha t 104, t bn
35 nờu trờn cho v chng ụng Lờ Vn Huõn v b Nguyn Th Hng, xó Cỏt Nờ
ton quyn qun lý v s dng.
Hin trng tha t cú ranh gii rừ rang, khụng cú tranh chp, khụng thay i t
khi cp GCN n nay.
(cú s tha t kốm theo)
.

7.Tài sản trên đất

t : Trờn t cú nh xõy cp IV v cụng trỡnh ph, vi din tớch xõy dng l 120m2,
xõy dng nm 2001.


Kết luận:

Đề nghị Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp
đổi GCN QSD đất theo quy định.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày đã thông qua cho
các bên cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dới đây./.
Ubnd X CT Nấ

đ.d vp đkqsd đất

Cán bộ địa chính

đ.d chủ sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×