Tải bản đầy đủ

biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng của hộ gia đình ông
Nguyễn Văn Sơn xóm Thậm Thình, xã Cát Nê
Dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3
tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ.

Hôm nay ngày 20/01/2017 tại thực địa thửa đất hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Sơn xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông Đỗ Thanh Tâm
– Chủ tịch UBND
- Ông Vũ Trọng Tú
– Cán bộ Địa chính
- Ông Lê Văn Seo
– Trưởng xóm Thậm Thình
2. Đại diện Trung tâm PTQĐ
- Ông Triệu Quang Long
– Cán bộ

3. Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT
- Ông Vũ Quang Kiên
– Phó giám đốc
- Ông Mai Thanh Tùng
– Cán bộ
4. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông Trần Quốc Đông
– Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ
NỘI DUNG
Căn cứ bản đồ địa chính xã Cát Nê năm 2014;
Căn cứ hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn xóm Thậm
Thình, xã Cát Nê.
Căn cứ biên bản xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối
mạch vòng lộ 376 E 6.3 tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày
18/01/2017
Chúng tôi cùng nhau xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện
chiếm dụng theo đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, kêt quả như sau:
- Diện tích đất ông Nguyễn Văn Sơn đề nghị xác định thuộc tờ bản đồ địa
chính số 45 đo năm 2014, có diện tích là 147,6 m2.


- Diện tích đất 147,6 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn năm 2014 nhà
nước đo bản đồ địa chính đã đo bao vào thửa đất hành lang giao thông là chưa chính
xác.
- Thực tế thửa đất này do gia đình ông Sơn tự khai phá trước năm 1993 để
trồng cây lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đó đến nay không có tranh chấp.
Chúng tôi lập cùng nhau lập biên bản để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh
giới thửa đất để tách phần diện tích 147,6 m 2 trình các cấp có thẩm quyền phê
duyệt bản đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo đúng quy định.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30’ cùng ngày đã thông qua cho các thành
phần cùng tham gia nghe, nhất trí, ký tên./.
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

TRUNG TÂM PTQĐ

TM.UBND XÃ

CHỦ DỰ ÁN

TRUNG TÂM KT TN&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng của hộ gia đình ông
Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê
Dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3
tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ.

Hôm nay, hồi 8 giờ 00, ngày 20/01/2017 tại thực địa thửa đất hộ gia đình
ông Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông Đỗ Thanh Tâm
– Chủ tịch UBND
- Ông Vũ Trọng Tú
– Cán bộ Địa chính
- Ông Lê Văn Seo
– Trưởng xóm Thậm Thình
2. Đại diện Trung tâm PTQĐ
- Ông Triệu Quang Long
– Cán bộ
3. Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT
- Ông Vũ Quang Kiên
– Phó giám đốc
- Ông Mai Thanh Tùng
– Cán bộ
4. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông Trần Quốc Đông
– Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ
NỘI DUNG
Căn cứ bản đồ địa chính xã Cát Nê năm 2014;
Căn cứ hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm
Thình, xã Cát Nê.
Căn cứ biên bản xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối
mạch vòng lộ 376 E 6.3 tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày
18/01/2017.
Chúng tôi cùng nhau xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện
chiếm dụng theo đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Ý, kêt quả như sau:
- Diện tích đất ông Nguyễn Văn Ý đề nghị xác định thuộc tờ bản đồ địa
chính số 45, đo năm 2014, có diện tích là 72 m2.


- Diện tích đất 72 m2 này, năm 2014 nhà nước đo bản đồ địa chính đã đo bao
vào thửa đất hành lang giao thông là chưa chính xác.
- Thực tế thửa đất này do gia đình ông Ý tự khai phá trước năm 1993 để trồng
cây lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đó đến nay không có tranh chấp.
Chúng tôi lập cùng nhau lập biên bản để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh
giới thửa đất để tách phần diện tích 72 m 2 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
bản đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo đúng quy định.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30’ cùng ngày đã thông qua cho các thành
phần cùng tham gia nghe, nhất trí, ký tên./.
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

TRUNG TÂM PTQĐ

TM.UBND XÃ

CHỦ DỰ ÁN

TRUNG TÂM KT TN&MT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc: Xác định diện tích bị ảnh hưởng của hộ gia đình ông
Nguyễn Văn Lợi xóm Thậm Thình, xã Cát Nê
Dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3
tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ.

Hôm nay ngày 20/01/2017 tại thực địa thửa đất hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Lợi xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông Đỗ Thanh Tâm
– Chủ tịch UBND
- Ông Vũ Trọng Tú
– Cán bộ Địa chính
- Ông Lê Văn Seo
– Trưởng xóm Thậm Thình
2. Đại diện Trung tâm PTQĐ
- Ông Triệu Quang Long
– Cán bộ
3. Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT
- Ông Vũ Quang Kiên
– Phó giám đốc
- Ông Mai Thanh Tùng
– Cán bộ
4. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông Trần Quốc Đông
– Phó phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ
NỘI DUNG
Căn cứ bản đồ địa chính xã Cát Nê năm 2014;
Căn cứ hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi xóm Thậm
Thình, xã Cát Nê.
Căn cứ biên bản xác định diện tích ảnh hưởng đường điện ĐDK 35 kV nối
mạch vòng lộ 376 E 6.3 tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ, ngày
18/01/2017
Chúng tôi cùng nhau xác định diện tích đất ảnh hưởng hành lang đường điện
chiếm dụng theo đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, kêt quả như sau:
- Diện tích đất ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị xác định thuộc tờ bản đồ địa
chính số 58 đo năm 2014, có diện tích là 8,44 m2.


- Diện tích đất 8,44 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi năm 2014 nhà nước
đo bản đồ địa chính đã đo bao vào thửa đất NTS là chưa chính xác.
- Thực tế thửa đất này do bố mẹ ông Lợi tự khai phá trước năm 1993 để trồng
cây lâu năm, sử dụng ổn đinh từ đó đến nay không có tranh chấp.
Chúng tôi lập cùng nhau lập biên bản để xác nhận nguồn gốc, loại đất, ranh
giới thửa đất để tách phần diện tích 8,44 m2 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
bản đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo đúng quy định.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30’ cùng ngày đã thông qua cho các thành
phần cùng tham gia nghe, nhất trí, ký tên./.
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

TRUNG TÂM PTQĐ

TM.UBND XÃ

CHỦ DỰ ÁN

TRUNG TÂM KT TN&MTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×