Tải bản đầy đủ

Bien bản tuyến đường thậm thình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc thống nhất xác định tuyến đường liên xóm Thậm Thình – Tân Lập để
duy tu, sửa chữa
Hôm nay hồi 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2017, Tại Trụ sở UBND
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
*Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông: Vũ Ngọc Chiều

- Chủ tịch UBND xã

- Ông: Vũ Trọng Tú

- Công chức Địa chính

2. Đại diện cơ sở xóm Thậm Thình:
- Ông: Vũ Văn Thắng


- Bí thư chi bộ xóm.

- Ông: Lê Văn Seo

- Trưởng xóm

3. Đại diện cơ sở xóm Tân Lập:
- Ông: Hà Duy Tỉnh

- Trưởng xóm

4. Đại diện hộ gia đình có liên quan:
- Bà: Đào Thị Duyên

- Trưởng xóm

*Nội dung làm việc:
Thống nhất xác định ranh giới tuyến đường liên xóm Thậm Thình – Tân Lập để
duy tu, sửa chữa cho bà con nhân dân hai xóm đi lại cho thuận lợi.
Căn cứ bản đồ địa chính xã Cát Nê;
Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 14/11/2016 của UBND xã Cát Nê;
Hôm nay UBND xã Cát Nê có mời đại diện Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Thậm
Thình và xóm Tân Lập và hộ gia đình bà Đào Thị Duyên người có liên quan đến việc
lấn chiếm đất tuyến đường liên xóm Thậm Thình – Tân Lập.
Ngày 24/5/2017 UBND xã Cát Nê có gửi Giấy mời đến gia đình bà Đào Thị
Duyên nhưng bà Đào Thị Duyên không có mặt để cùng thống nhất xác định ranh giới
tuyến đường liên xóm và không có lý do.
Sau khi trao đổi với với Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Thậm Thình và xóm Tân Lập.
UBND xã Cát Nê thống nhất như sau:
- Giao cho Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Thậm Thình và xóm Tân Lập thống nhất
theo bản đồ địa chính để duy tu, sửa chữa lại tuyến đường theo đúng hiện trạng sử
dụng ban đầu. (có sơ đồ vị trí tuyến đường kèm theo). Nếu có gì vướng mắc báo cáo
ngày cho UBND xã để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền./.


Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.
Biên bản đã được thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí
ký tên dưới đây.
ĐD. XÓM THẬM THÌNH-TÂN LẬPCÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

ĐD. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×