Tải bản đầy đủ

Biên bản thống nhất ban giao MB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
……………………………………………………………………………
Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê
Hôm nay, vào hồi
giờ phút, ngày tháng năm 201 . Tại thực địa
khu đất thu hồi thuộc dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131.
* THÀNH PHẦN CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ.
1.1 Ông:…………………..………………….…..Chức vụ…………………..……….……………
1.2 Ông: Nguyễn Xuân Tú
Chức vụ: Cán bộ
2. Đại diện chủ dự án (Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình):
2.1 Ông:…………………..………………….…..Chức vụ…………………..……….……………
2.2 Ông: Nguyễn Chí Cường
Chức vụ: Cán bộ công ty Yên Bình
3. Đại diện UBND xã Cát Nê:
3.1 Ông: Đỗ Thanh Tâm.
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cát Nê
3.2 Ông: Vũ Trọng Tú

Chức vụ: CB. Địa chính xã
3.3 Ông: Dương Văn Đồng
Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã
3.4 Ông: Trần Nhật Thăng
Chức vụ: Phó CT HĐND
3.5 Ông: Nguyễn Duy Trường
Chức vụ: CT Hội Nông Dân
3.6 Bà: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: CT hội phụ nữ
3.7 Bà: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Bí thư đoàn xã
3.8 Ông: Phạm Quang Huy
Chức vụ: Bí thư chi bộ xóm Lò Mật
3.9 Ông: Nguyễn Minh Tân
Chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
4. Đại diện hộ gia đình :
4.1 Ông(bà):………………..………………….…..………………..………………….……………
4.2 Ông(bà):…………………..………………….… …………………..……………………………
Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của
UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân để thực
hiện dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131- Tổng cục Công nghiệp
Quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 10);
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của
UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131- Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 10);
UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban nghành đoàn thể xã Cát Nê đã làm
việc với hộ gia đình ông:……………………………địa chỉ:…………………….


Để tuyên truyền vận động hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết
định phê duyệt phương án. Phương án được phê duyệt đã tính đúng đủ cho gia
đình theo cơ chế chính sách và đơn giá quy định của nhà Nước. Tổ công tác vận
động đề nghị gia đình bàn giao mặt bằng cho dự án thi công công trình theo
đúng tiến độ đối với các thửa đất sau:
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Đề nghị gia đình ông bà:……………………………………… có thửa đất đang
tranh chấp về quyền sử dụng đất bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công trong


khi chờ cơ quan nhà nước giải quyết tranh chấp.
* Ý kiến của hộ dân:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Qua làm việc , thảo luận ý kiến tham gia của gia đình, UBND, MTTQ xã Cát Nê
và các ban nghành đoàn thể xã Cát Nê đề nghị hộ gia đình ông…………………
Chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án của UBND
huyện và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Trường thử công nghệ nhà máy
Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Biên bản kết thúc hồi ……..giờ cùng ngày, đã thông qua cho mọi người
cùng nghe và nhất trí ký tên./.
Đại diện hộ dân

MTTQ xã Cát Nê

CB Trung tâm PTQĐ

Đ.D các ban nghành đoàn thể

CB. Địa chính xã

Đại diện cơ sở xóm

Đại diện chủ dự án

TM.UBND xã Cát Nê


Căn cứ theo khoản 3, điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định:
“3.Trường hợp diện tích đất thu hồi có tranh chấp về quyền sử dụng đất
mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đang
tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất’’.
Để có cơ sở lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, chúng
tôi gồm các thành phần như trên đã thống nhất biên bản làm cơ sở trình phê
duyệt phương án như sau:
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Theo hồ sơ biên bản kiểm kê được kê khai hai tên của hộ gia đình ông bà
...........................................................................................................................................

1. Về đất: Thống nhất Thu hồi đất và phê duyệt phương án chung cho 02
tên hộ ông(bà)…………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Về Cây cối:…………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

02 hộ gia đình ông (bà)……………………………….……………………………..
đang có sự tranh chấp về quyền sử dụng đất nhất trí phê duyệt phương án và bàn
giao mặt bằng cho chủ dự án thi công trong khi chờ cơ quan Nhà nước giải
quyết tranh chấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×