Tải bản đầy đủ

Bien ban thoa thuan

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải

- Kế Toán Ngân sách xã


7. Ông: Nguyễn Minh Tân

- Trởng xóm Lò Mật

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Vũ Hồng Quân xóm Lò Mật, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Vũ Hồng Quân thống nhất hởng ứng chủ
trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

1

13

0

137

LUCĐình

2

19

0

278

LUC

Đình

Ghi chú


3

14

0

93

LUC

Đình

4

12

0

166

LUC

Đình

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
2. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
3. Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
4. Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Dơng Thế Lữ

- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Đình

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Dơng Thị Chạm xóm Đình, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Dơng Thị Chạm thống nhất hởng ứng chủ
trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ

Diện

Loại

Địa

Ghi chú


tích
1

8

0

128

đất

chỉ(xóm)

LUC

Đình

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
5. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
6. Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
7. Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải

- Kế Toán Ngân sách xã

7. Ông: Nguyễn Minh Tân

- Trởng xóm Lò Mật

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Hoàng Xuân Chiến xóm Lò Mật, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.


Hộ gia đình ông(bà): Hoàng Xuân Chiến thống nhất hởng ứng
chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực
hiện giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ
1

9

0

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

LUC

Đình

462

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
8. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
9. Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
10.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú
5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Dơng Thế Lữ

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã
- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Đình

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Trần Văn Dịnh xóm La Lang, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích


ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Trần Văn Dịnh thống nhất hởng ứng chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ
1

5

0

Diện

Loại

Địa

Ghi chú

tích

đất

chỉ(xóm)

207

LUC

Đình

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
11. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
12.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
13.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Trởng xóm

CB. địa chính


Mặt trận tổ quốc xã

TM.UBND xã

Đảng uỷ xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải

- Kế Toán Ngân sách xã

7. Ông: Nguyễn Minh Tân

- Trởng xóm Lò Mật

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Vũ Thị Tởng xóm Lò Mật, xã Cát Nê


Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Vũ Thị Tởng thống nhất hởng ứng chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

1

15

0

357

LUC

Đình

2

16

0

258

LUC

Đình

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
14. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
15.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
16.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.


Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú
5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Dơng Thế Lữ

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã
- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Đình


II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Đỗ thị Quý xóm Đình, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Đỗ thị Quý nhất trí hởng ứng chủ trơng
của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện giải
phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

1

2

0

135

LUC

Đình

2

4

0

179

LUC

Đình

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
17. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
18.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.


19.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã


4. Ông: Vũ Trọng Tú

- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Trần Thị Hậu

- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Nơng Dâu

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Lu Thế Sợi xóm Nơng Dâu, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Lu Thế Sợi nhất trí hởng ứng chủ trơng
của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện giải
phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ
1

7

0

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

59

LUC

Đình

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
20. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
21.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc


khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
22.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê


1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Dơng Thế Lữ

- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Đình

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Phạm Thị Thành xóm Đình, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Phạm Thị Thành nhất trí hởng ứng chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ
1

10

0

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

104

LUC

Đình

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
23. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.


24.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
25.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên


Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Hà Văn Thạch

- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Nơng Cao

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Trần Văn Thịnh xóm Nơng Cao, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Trần Văn Thịnh nhất trí hởng ứng chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

1

24

0

250

LUC

Đình

2

21

0

1435

LUC

Đình

Ghi chú

Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:


1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
26. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
27.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
28.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hởng

Dự án: xây dựng chợ xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm
2. Ông: Hoàng Xuân Chiến
3. Ông: Dơng Văn Đồng
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã
- Chủ tịch UBND xã
- Chủ tịch MTTQ xã
- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải
7. Ông: Dơng Thế Lữ

- Kế Toán Ngân sách xã
- Trởng xóm Đình

II. Hộ gia đình có đất, hoa màu ảnh hởng bởi dự án: Xây dựng
chợ xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông( bà): Dơng Thị Bảy xóm Đình, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa đầu t thực hiện dự án. Thông qua về quy mô đầu t xây
dựng công trình, nhân dân và địa phơng tự tổ chức thực hiện
giải phóng mặt bằng.
Hộ gia đình ông(bà): Dơng Thị Bảy nhất trí hởng ứng chủ trơng của UBND xã về đầu t xây dựng chợ Cát Nê, nhất trí thực hiện
giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình tại số thửa:
TT Số thửa Tờ BĐ
1

3

0

Diện

Loại

Địa

tích

đất

chỉ(xóm)

189

LUC

Đình

Ghi chú


Nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thờng theo đơn giá thoả thuân của
UBND xã đề ra là: 55.000đồng/m2 ( bằng chữ: Năm mơi lăm nghìn
đồng chẵn.)
bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa màu và cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền hỗ trợ theo giá thoả thuận của
UBND xã nêu trên, bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công công
trình theo đúng kế hoạch của chủ đầu t và của xã.
29. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
30.Việc thoả thuận hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất, giải phóng
mặt bằng đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc
khiếu nại gì và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội
dung đã thoả thuận và cam kết trên.
31.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

CB. địa chính

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, hoa màu ảnh hởng
Quy hoạch xây dựng khu dân c trung tâm xóm Đình, xã Cát
Nê huyện Đại Từ
tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày

tháng 11 năm 2011 tại trụ sở UBND xã Cát Nê

Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã

2. Ông: Hoàng Xuân Chiến

- Chủ tịch UBND xã

3. Ông: Dơng Văn Đồng

- Chủ tịch MTTQ xã

4. Ông: Vũ Trọng Tú

- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải

- Kế Toán Ngân sách xã

6. Ông: Lê Văn Bính

- Trởng xóm

II. Hộ gia đình có đất, nằm trong khu quy hoạch: Khu dân c
xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông(bà): Nguyễn Thị Bi xóm Trung nhang, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa quy họach khu dân c trung tâm xã.
Căn cứ hoạch khu dân c quy hoạch khu dân c xóm Đình xã Cát
Nê đã đợc phê duyệt trong đó có thửa đất của gia đình bà Nguyễn
Thị Bi, thửa đất số: 669; tờ bản đồ số: 02; diện tích: 230m 2; đất


LUC, nằm trong quy hoạch UBND xã cha lập hồ sơ bồi thờng. Nay gia
đình nhất trí đa diện tích đất trên vào quy hoạch.
Nhất trí nhận tiền bồi thờng,hỗ trợ theo đơn giá quy định của
UBND tỉnh Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ diện tích đất đai, hoa
màu trên đất và cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền bồi thờng theo đơn giá quy
định của UBND tỉnh Thái Nguyên nêu trên, bàn giao mặt bằng cho
UBND xã để tiến hành bán đấu giá các lô đất theo đúng thời gian.
32. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
33.Việc thoả thuận hỗ trợ hoa màu trên đất, giải phóng mặt bằng
đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự nguyện,
không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc khiếu nại gì
và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội dung đã thoả
thuận và cam kết trên.
34.Biên bản lập song hồi 10 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Mặt trận tổ quốc xã

Trởng xóm

TM.UBND xã

Đảng uỷ xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Biên bản thoả thuận diện tích đất, hoa màu ảnh hởng
Quy hoạch xây dựng khu dân c trung tâm xóm Đình, xã Cát
Nê huyện Đại Từ
tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày ..tháng. năm 2012 tại trụ sở UBND xã Cát Nê
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Bí th Đảng uỷ CT HĐND xã

2. Ông: Hoàng Xuân Chiến

- Chủ tịch UBND xã

3. Ông: Dơng Văn Đồng

- Chủ tịch MTTQ xã

4. Ông: Vũ Trọng Tú

- CB địa chính xã

5. Ông: Nguyễn Thế khải

- Kế Toán Ngân sách xã

6. Ông: Nguyễn Văn Mát

- Trởng xóm

II. Hộ gia đình có đất, nằm trong khu quy hoạch: Khu dân c
xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Ông(bà): Nguyễn Văn ánh xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê
Nội Dung:
Sau khi nghe đại diện Đảng uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quỗc
xã,thông qua dự án. và các văn bản của UBND huyện, tỉnh. Mục đích
ý nghĩa quy họach khu dân c trung tâm xã.
Căn cứ quy hoạch khu dân c xóm Đình xã Cát Nê đã đợc phê
duyệt trong đó có thửa đất của gia đình ông Nguyễn Văn ánh,
thửa đất số: 68; tờ bản đồ số: 01; tổng diện tích:360m 2, diện tích
đã thu hồi là 225m2, diện tích còn lại là 135m2, qua kiểm tra diện


tích phải thu hồi tiếp là: 54m2; đất LUC, nằm trong quy hoạch UBND
xã cha lập hồ sơ bồi thờng, diện tích của ông ánh còn lại 80 m2. Nay
gia đình nhất trí đa diện tích đất trên vào quy hoạch.
Nhất trí nhận tiền bồi thờng, hỗ trợ theo đơn giá thoả thuận là:
54m2x144.000đồng/m2 = 7.776.000 đồng. ( bằng chữ : Bảy triệu
bảy trăm bảy mơi sáu nghìn đồng).
Bao gồm toàn bộ diện tích đất đai và cam kết thực hiện các nội
dung sau:
1. Gia đình nhất trí nhận tiền bồi thờng theo đơn giá nêu trên,
bàn giao mặt bằng cho UBND xã.
35. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu
hồi đất, giải toả và thi công công trình.
36.Việc thoả thuận hỗ trợ hoa màu trên đất, giải phóng mặt bằng
đã đợc gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự nguyện,
không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc khiếu nại gì
và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những nội dung đã thoả
thuận và cam kết trên.
37.Biên bản lập song hồi 15 giờ cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên.dới đây.
Chủ hộ gia đình

Trởng xóm

CB. Địa Chính

MTTQ xã

TM.UBND xã

Đảng uỷ xã Cát Nê


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×