Tải bản đầy đủ

bien ban ong vu van dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
V/v kiểm tra hiện trạng, giải quyết các vướng mắc đối với hộ gia đình ông Vũ Văn
Dũng xóm Nương Cao có đất thuộc tuyến đường tránh và Kho K10.
Dự án: Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017. Tại UBND xã Cát
Nê, huyện Đại Từ. Thành phần chúng tôi gồm:
1. Đại diện Tổ công tác GQVM dự án Núi Pháo
Ông: Nguyễn Văn Cường - Chức vụ: Tổ viên TCT GQVM – Cán bộ TT PTQĐ.
2. Đại diện UBND xã Cát Nê:
Ông: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Ông: Vũ Ngọc Chiều
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Ông: Dương Văn Đồng
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
Ông: Vũ Trọng Tú
Chức vụ: Cán bộ địa chính
II. NỘI DUNG
Giải quyết đơn đề nghị của hộ gia đình ông(bà) Vũ Văn Dũng xóm Nương Cao

xã Cát Nê, liên quan đến tuyến đường tránh xóm Tân Lập, thuộc dự án Núi Pháo.
Căn cứ nội dung đơn đề nghị của gia đình, Tổ công tác chúng tôi gồm các thành
phần có tên như trên cùng nhau đến tại UBND xã Cát Nê xem xét giải quyết nột dung
đơn của ông Vũ Văn Dũng, xóm Nương Cao xã Cát Nê về thửa đất số 539 theo bản đồ
trích đo địa chính tờ số 3 của gia đình ông Vũ Văn Dũng. Để xác định và dựng lại mốc
giới theo thiết kế tuyến đường tránh kho KV. UBND xã Cát Nê đã có giấy mời Số
104/UBND ngày 31/10/2017 đường tránh Kho K10 Tân Lập, Tổ công tác thống nhất
nội dung như sau:
Hội nghị không thể tiến hành với lí do đến 11 giờ cùng ngày Công Ty TNHH Núi
Pháo không đến phối hợp để thực hiện theo nội dung giấy mời.
Vậy chúng tôi lập biên bản này cơ sở để báo cáo UBND huyện Đại Từ và xin ý
kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã thông qua cho các thành
phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
C.B ĐỊA CHÍNH

TỔ CÔNG TÁC GQVM

T.M UBND XÃ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
V/v kiểm tra hiện trạng vướng mắc của hộ gia đình ông Vũ Văn Dũng xóm Nương
Cao có đất thuộc tuyến đường tránh kho K10-KV3
Dự án: Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2017. Tại UBND xã Cát
Nê, huyện Đại Từ.
* Thành phần chúng tôi gồm:
1. Đại diện Tổ công tác GQVM các dự án huyện Đại Từ
Ông: Cao Thanh Cường - Chức vụ: Tổ viên TCT GQVM – Cán bộ TNMT.
Ông: Nguyễn Văn Cường - Chức vụ: Tổ viên TCT GQVM – Cán bộ TT PTQĐ.
2. Đại diện Cty trắc địa bản đồ Sông Hồng:


Ông: Nguyễn Văn Thành - Chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện UBND xã Cát Nê:
Ông: Vũ Ngọc Chiều
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã


Ông: Dương Văn Đồng
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
Ông: Vũ Trọng Tú
Chức vụ: Cán bộ địa chính
4. Đại diện Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
Ông: Nguyễn Công Chức
Chức vụ: CB dự án.
5. Đại diện hộ dân biết rõ về nguồn gốc thửa đất của hộ gia đình:
Ông: Nguyễn Thế Áo
Chức vụ: Chủ hộ.
Ông: Vũ Văn Ngữ
Chức vụ: Chủ hộ.
* NỘI DUNG:
Giải quyết đơn đề nghị của hộ gia đình ông(bà) Vũ Văn Dũng xóm Nương Cao
xã Cát Nê, liên quan đến tuyến đường tránh xóm Tân Lập, thuộc dự án Núi Pháo.
Căn cứ nội dung đơn đề nghị của gia đình Tổ công tác chúng tôi gồm các thành
phần có tên như trên cùng nhau đến tại thực địa thửa đất số 539 theo bản đồ trích đo địa
chính tờ số 3 (bản đồ thu hồi đất) của gia đình ông Vũ Văn Dũng. Đối chiếu với các hồ
sơ pháp lý có liên quan. Tổ công tác thống nhất nội dung như sau:
1. Căn cứ bản đồ thu hồi đất. Qua kiểm tra, quan sát bằng mắt thường và đo đạc
bằng thước dây tai thực địa vị trí tuyến đường theo hiện trạng thực tế có sai lệch với
thiết kế tuyến đường. Tổ công tác đề nghị Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản
Núi Pháo tiến hành cắm lại mốc giới tuyến đường bằng máy đo đạc điện tử theo thiết
kế để làm cơ sở giải quyết các bước tiếp theo. Thời gian tiến hành cắm mốc ngày
20/02/2017.
2. Đề nghị gia đình ông Vũ Văn Dũng trong khi chờ giải quyết giữ nguyên hiện
trạng tuyến đường để nhân dân đi lại, không được gây cản trở việc đi lại của nhân dân.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để giải quyết các bước tiếp
theo.
Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã thông qua cho các thành
phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
C.B ĐỊA CHÍNH

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

ĐẠI DIỆN HỘ DÂN


Đ.D CTy NÚI PHÁO

TỔ CÔNG TÁC GQVM

T.M UBND XÃTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×