Tải bản đầy đủ

Biên bản làm việc (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
……………………………………………………………………………
Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê
Hôm nay, vào hồi
giờ
phút, ngày tháng năm 2017 . Tại hội
trường UBND xã Cát Nê
* THÀNH PHẦN CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ.
1.1 Ông:…………………..………………….…..Chức vụ…………………..……….……………
1.2 Ông: Nguyễn Xuân Tú
Chức vụ: Cán bộ
2. Đại diện UBND xã Cát Nê:
2.1 Ông: Đỗ Thanh Tâm.
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cát Nê
2.2 Ông: Vũ Trọng Tú
Chức vụ: CB. Địa chính xã
2.3 Ông: Dương Văn Đồng
Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

3. Đại diện cơ sở xóm:
3.1 Ông: Nguyễn Minh Tân
Chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
Nội dung:
Thực hiện theo Quyết định 3144/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017
của UBND huyện Đại Từ về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại;
Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện giải quyết nội dung khiếu nại
Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của ông Nguyễn Văn Lợi (có
vợ là bà Trần Thị Hậu) địa chỉ xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ ảnh
hưởng bởi dự án Trường thử công nghệ nhà máy Z131 – Tổng cục Quốc phòng
tại xã Cát Nê. Tổ công tác gồm các thành phần trên đã tiến hành kiểm tra xác
minh và thống nhất lập biên bản cụ thể:
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lợi (có vợ là bà Trần Thị Hậu) địa chỉ xóm
Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ có tài sản, cây cối trên thửa đất 712 tờ
bản đồ thu hồi số 01 diện tích 1919,9 m2 đã được kiểm kê chi tiết tại phụ biểu số
02, 03 ngày 16 tháng 12 năm 2015.
Ngày 16 tháng 11 năm 2015 UBND xã Cát Nê, cơ sở xóm đã lập biên bản
ngăn chặn việc xây dựng cơ nới tài sản trên thửa đất số 712 tờ bản đồ thu hồi số
01 đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất số 2150/QĐ-UBND ngày
25/8/2015 và thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án;
Ngày 17 tháng 12 năm 2015 UBND xã Cát Nê và cơ sở xóm đã tiến hành
họp xác định thời điểm, mục đích xây dựng công trình trên đất của hộ ông
Nguyễn Văn Lợi (có vợ là bà Trần Thị Hậu) cụ thể:


Các hạng mục tài sản xây dựng trên thửa 712 tờ 01 diện tích 1919,9 m2
gồm: Giếng khoan sâu 22m, cột đỡ mái vườn ươm 70 cột D=8cm cao 1,8m, lưới
đen che vườn ươm 400 m2
Thời điểm xây dựng: Tháng 12 năm 2015
Mục đích xây dựng : Phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thời điểm xây
dựng đã có biên bản xử lý ngăn chặn của UBND xã Cát Nê.
Tại buổi làm việc UBND xã Cát Nê xác định đối với phần cây cối được
kiểm kê chi tiết ngày 16 tháng 12 năm 2015 gồm Quất đường kính gốc >1,5 cm
chưa quả 12 cây, Quất đã cho quả 8 cây, Cam đường kính gốc >1,5 cm chưa quả
09 cây, Cam đã cho quả 10 cây, tre 08 bụi. Tài sản 100m ống nhựa tiền phong
PVC D=21mm được kiểm kê chi tiết ngày 16 tháng 12 năm 2015 ông Nguyễn
Văn Lợi trồng và lắp đặt tháng 7 năm 2015 mục đich sản xuất nông nghiệp trước
thời điểm công bố thực hiện dự án tại thời điểm trồng cây và lắp đặt ống nước
không có biên bản xử lý ngặn của UBND xã Cát Nê.
Chè cành ươm bầu 80.000 bầu= 400 m 2 thời điểm trồng tháng 12 năm


2015 tại thời điểm trồng đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất số
2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 và thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đã
có biên bản xử lý ngăn chặn của UBND xã Cát Nê.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở triển khai các bước
tiếp theo.
Biên bản kết thúc hồi ……..giờ cùng ngày, đã thông qua cho mọi người
cùng nghe và nhất trí ký tên./.
CB Trung tâm PTQĐ

CB. Địa chính xã

MTTQ xã Cát Nê

Đại diện cơ sở xóm

TM.UBND xã Cát Nê


Căn cứ theo khoản 3, điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định:
“3.Trường hợp diện tích đất thu hồi có tranh chấp về quyền sử dụng đất
mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đang
tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất’’.
Để có cơ sở lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, chúng
tôi gồm các thành phần như trên đã thống nhất biên bản làm cơ sở trình phê
duyệt phương án như sau:
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Theo hồ sơ biên bản kiểm kê được kê khai hai tên của hộ gia đình ông bà
...........................................................................................................................................


1. Về đất: Thống nhất Thu hồi đất và phê duyệt phương án chung cho 02
tên hộ ông(bà)…………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Về Cây cối:…………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

02 hộ gia đình ông (bà)……………………………….……………………………..
đang có sự tranh chấp về quyền sử dụng đất nhất trí phê duyệt phương án và bàn
giao mặt bằng cho chủ dự án thi công trong khi chờ cơ quan Nhà nước giải
quyết tranh chấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×