Tải bản đầy đủ

Biên bản KV3 UBND xã cát nê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
GIỮA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ VÀ ĐƠN VỊ KHO K10-KV3
VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT HÀNH LANG CỦA CÁC HỘ DÂN NẰM NGOÀI
KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHO K10 BÁM ĐƯỜNG TỈNH LỘ 261.

Hôm nay, hồi 7 giờ 30 phút ngày tháng

năm 2015. Tại UBND xã Cát Nê

I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
Ông: Hoàng Xuân Chiến

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Ông: Dương Văn Đồng

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã


Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Cán bộ địa chính xã

2. Đại diện đơn vị kho K10-KV3.
Ông: …………………………………..

- Chức vụ: Chủ nhiệm kho

Ông: …………………………………..

- Chức vụ: ……………………

II. Nội dung.
Căn cứ đơn đề nghị thu hồi nốt phần diện tích đất hành lang của các hộ gia
đình, cá nhân;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14/04/2015 của Tổ công tác giải quyết vướng
mắc Dự Án Núi Pháo về việc kiểm tra xác minh các vướng mắc khu vực đất làm
đường vào kho K10.
Căn cứ vào diện tích thực tế còn lại của các hộ gia đình, cá nhân đang sử
dụng;
Hôm nay UBND xã Cát Nê và Đơn vị kho K10 – KV3 cùng họp thống nhất
nội dung về diện tích đất của các hộ dân nằm ngoài khu tái định cư kho K10 –
KV3 bám với trục đường tỉnh lộ 261 cụ thể:
- Tổng số hộ có đất:
- Tổng diện tích thực tế:


Hiện các diện tích đất trên còn lại quá ít, rất kho khăn cho việc canh tác và sử dụng
của các hộ dân. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến cảnh quan và mỹ quan của kho về lâu
dài.
Sau khi trao đổi UBND xã Cát Nê và Đơn vị kho K10 – KV3 cùng thống nhất đề
nghị nội dung như sau:
1. Để đảm bảo cảnh quan, mỹ quan phía trước của kho về lâu dài và thuận lợi cho
việc quản lý theo quy hoạch của địa phương cũng như việc sử dụng đất của các hộ
dân rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện Đại Từ thu hồi nốt diện tích đất còn lại
của các hộ gia đình, giao cho Đơn vị kho KV3 trực tiếp quản lý theo quy hoạch.
Vây chúng tôi lập biên tôi lập biên bản này làm căn cứ đề nghị.
Biên bản kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày và được đọc thông qua cho các thành phần
có ten trên cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây./.


CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

ĐẠI DIỆN KHO KV3
CHỦ NHIỆM KHO

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×