Tải bản đầy đủ

Bien ban KTHT 8 7 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày tháng
BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất

năm 2016

I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai - sở TN&MT Thái Nguyên:
- Ông: Kiều Quang Khánh
- Phó giám đốc
- Ông: Trần Hùng
- Cán bộ.
2. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông: Đỗ Thanh Tâm
- Chủ tịch UBND.
- Ông: Vũ Trọng Tú
- Cán bộ địa chính.
3. Đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng – Sở Nông Nghiệp

và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thái Nguyên:
- Ông: Nguyễn Tiến Thịnh
- Phó Giám đốc
- Ông: Lê Quang Hiếu
- Cán bộ.
II. Nội dung:
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên nhận được hồ sơ đề nghị
trích lục bản đồ địa chính của Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng phát triển sản xuất giống cây trồng vật nuôi tỉnh thái nguyên (Xây
dựng vùng sản xuất giống chè giai đoạn 2016-2020), xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng UBND xã
Cát Nê, cùng Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng – Sở Nông Nghiệp và
Phát Triển Nông Thôn.Tiến hành kiểm tra hiện trạng và đối soát hồ sơ pháp lý
của hộ gia đình cá nhân có đất trong khu vực thu hồi đất của dự án. Cho thấy:
Khi thực hiện trích lục bản đồ địa chính. Một số thửa đất của hộ gia đình
cá nhân đo bao phần diện tích đất trong quá trình triển khai kiểm đếm tại thực
địa. Các thửa đất được liệt kê và thống nhất tách thửa như sau:
Tại tờ bản đồ địa chính số 40, xã Cát Nê:
+ Thửa đất số 38, diện tích 24991.0 m2, loại đất RSX. Nay thống nhất
tách thành thửa đất số 124, diện tích 2998.8 m 2, loại đất CLN, thửa đất số 125,
diện tích 1890.0 m2 và thửa đất số 126, diện tích 300.5 m2, loại đất CLN.


+ Thửa đất số 120, diện tích 6047.4 m 2, loại đất CLN. Nay thống nhất
thành thửa đất số 120, diện tích 6285.5 m2, loại đất CLN.
+ Thửa đất số 118, diện tích 6301.6 m 2, loại đất CLN. Nay thống nhất
tách thành thửa đất số 127, diện tích 522.3 m2, loại đất CLN.
Tại tờ bản đồ địa chính số 41, xã Cát Nê:
+ Thửa đất số 16, diện tích 4993.0 m 2, loại đất CLN. Nay thống nhất
thành thửa đất số 16, diện tích 5079.2 m2. loại đất CLN, thửa đất số 14, diện
tích 11174.3 m2, thành thửa đất số 14, diện tích 11529.3 m 2, loại đất CLN. Thủa
số 31, diện tích 833.3 m2, thành thửa số 31, diện tích 994.0 m2. Thửa số 18,
diện tích 1071.8 m2, thành thửa số 18, diện tích 1320.4 m2.
- Chúng tôi cùng nhau thống nhất các nội dung trong biên bản để làm
căn cứ xác định đúng, chính xác các yếu tố của thửa đất trong khu vực thu hồi
đất của dự án đã cấp để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng
mặt bằng của đơn vị.
Biên bản được lập làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo và được


thông qua các thành phần cùng nghe, nhất trí ký tên dưới đây./.
ĐẠI DIỆN:
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

ĐẠI DIỆN UBND:
XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN:
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG – SỞ NN&PT NÔNG THÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×