Tải bản đầy đủ

Bien ban kiem tra

Uỷ ban nhân dân

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

xã cát nê

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra DANH GIớI
đối với trờng hợp cấp đổi gcn QSD đất
Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày tháng .. năm 2018. Tại thửa
đất số: 239; 467; 647; 282; 473 Tờ bản đồ số: 1; 2; 6, địa chỉ
tại: xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thành phần
I. Đại diện uỷ ban nhân dân xã Cát Nê.
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch UBND
xã.

2. Ông: Vũ Trọng Tú


- Chức vụ: Cán bộ địa
chính.

II. Đại diện chủ sử dụng đất.
+Ông (bà): Đỗ Văn Nhiều
Địa chỉ: xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Nội dung
Theo đề nghị đăng ký biến động GCNQSD đất của hộ gia
đình ông Đỗ Văn Nhiều sử dụng đất tại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê.
Các thành phần nh trên cùng đến tại thực địa kiểm tra hiện
trạng thửa đất, đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đến thửa
đất cùng thống nhất các nội dung nh sau:
1. Về hồ sơ, nguồn gốc thửa đất đợc kiểm tra:
- Về hồ sơ:
+ GCN quyền sử dụng đất số: 003307; cấp ngày: 23/3/2004;
+ Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với
đất.
- Về nguồn gốc sử dụng đất:
Đợc nhà nớc giao đất không thu tiền năm 2004.
2. Vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng:
Thửa đất ở vị trí :
- Vị trí thửa đất: Thửa đất 239; 467; 647; 282; 473. Tờ bản
đồ số 1; 2; 6


- Diện tích: 1927 m2;
- Loại đất: LUC
- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nớc
- Thời hạn sử dụng: 12/2020.
3. Hiện trạng sử dụng và tình trạng tranh chấp đất
đai:
Sau khi xem xét đơn đề nghị cấp đổi cấp lại của hộ gia
đình ông Đỗ Văn Nhiều xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê. Chúng tôi
cùng tiến hành kiểm tra xác minh thực tế căn cứ vào các loại giấy
tờ cùng thống nhất nh sau:
Theo Giy chng nhn quyn s dng t s Y003307; cp ngy:
23/3/2004 mang tờn ụng Vn Nhiu xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ. Trong ú
cú tha t s 239; 467; 647; 282; 473 , t bn s 1, 2, 6 tng din tớch


1927 m2, t 2L.
- Tha t s 282, din tớch 177 m2, t bn 299 s 1, mc ớch s dng 2L,
i chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s 339 t 28 din
tớch 379,9 m2 mc ớch s dng BHK (qua xỏc minh thc a thc t h gia ỡnh
s dng vo mc ớch trng lỳa theo nh giy chng nhn ó cp, trong quỏ trỡnh
o c ó ghi sai loi t ca gia ỡnh). Din tớch tng l do trong quỏ trỡnh s
dng gia ỡnh ụng Vn Nhiu t khai phỏ thờm phn t b hoang giỏp ranh
vi tha t ca gia ỡnh.
- Tha t s 467, din tớch 296 m2, t bn 299 s 6, mc ớch s dng 2L,
i chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s 338 t 28 din
tớch 425,7 m2 mc ớch s dng LUC. Din tớch tng l do gia ỡnh ụng Vn
Nhiu trong quỏ trỡnh s dng ó sỏt nhp mt phn din tớch ca tha t s 475,
t bn 299 s 6 vo cho tin canh tỏc.
- Tha t s 239, din tớch 779m2, t bn 299 s 2, mc ớch s dng 2L,
i chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s 479 t 13 din
tớch 842,7 m2 mc ớch s dng LUC. Din tớch tng l do sai s bn vỡ bn
299 trc õy o c bng phng phỏp th cụng nờn khụng chớnh xỏc.
- Tha t s 473, din tớch 300m2, t bn 299 s 6, mc ớch s dng 2L,
i chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s 339 t 28 din
tớch 379,9 m2 mc ớch s dng LUC. Din tớch tng l do sai s bn vỡ bn
299 trc õy o c bng phng phỏp th cụng nờn khụng chớnh xỏc.


- Tha t 647, din tớch 375m2, t bn 299 s 1, mc ớch s dng 2L, i
chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s 293 t 20 din tớch
384 m2 mc ớch s dng LUC. Din tớch tng l do sai s bn vỡ bn 299
trc õy o c bng phng phỏp th cụng nờn khụng chớnh xỏc.
Hin trng các tha t có ranh giới rõ rang s dng n nh từ
khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay, không có
thay đổi, sử dụng đúng mục đích,
4. Về sự phù hợp với quy hoạch:
Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã đợc phê duyệt
5. Tình trạng tranh chấp đất đai:
Thửa đất có ranh giới rõ ràng, sử dụng ổn định, không có
tranh chấp.
6. Ti sn trờn t:
Trng lỳa nc.
Kết luận, đề nghị:

1. Kết luận:
Thửa đất có ranh giới rõ ràng, sử dụng ổn định, không có
tranh chấp. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trờng xem xét cấp lại,
cấp đổi GCNQSD đất cho gia đình ông Nhiu theo quy định.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày đã thông qua
cho các bên cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dới
đây./.
đạI DIệN CHủ Sử DụNG
ĐấT

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tm. ủy ban nhân dân

(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×