Tải bản đầy đủ

Biên ban kiểm tra hiện trạng

ủy Ban NhânDân
Xã Cát Nê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việtnam
Độc lập Tự do- Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra đất đai
đối với trờng hợp xin cấp GCNQSD đất ở đối phần diện
tích tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông
nghiệp sang đất ở
Vào hồi.giờ ngày tháng năm 2016, tại thực địa thửa
đất số: 275 tờ bản đồ số: 52, địa chỉ xóm Nụng Trng, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ.
* Thành phần gồm:
1. Đại diện ủy ban nhân dân xã Cát Nê
-Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
-Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công chức địa chính xã

2. Đại diện cơ sở xóm Nụng Trng.

-Ông: Trng Cụng Bỡnh - Chức vụ: Trởng xóm
3. Đại diện hộ gia đình kiểm tra
-Ông (bà): Dng Th Thu Thỳy - Chủ sử dụng đất; Sinh nm: 1975;
CMTND s: 090683545; cp ngy 11/8/2008; Ti: CA tnh Thỏi Nguyờn.
Nội Dung
Các thành phần có tên trên cùng đến thực địa kiểm tra hiện
trạng thửa đất, đối chiếu các giấy tờ có liên quan đến thửa đất
cùng nhau thống nhất các nội dung sau:
1. Về hồ sơ xin cấp GCNQSD đất:
- Đơn xin đăng ký cấp GCNQSD đất (theo mẫu 04a/ĐK)
- S ụ tha t xin cp GCNQSD t ;
- Phiếu lấy ý kiến khu dân c.
- Thông báo niêm yết công khai trờng hợp cấp GCNQSD đất lần
đầu có thu tiền sử dụng đất.
- Biên bản kết thúc công khai trờng hợp cấp GCNQSD đất lần
đầu có thu tiền sử dụng đất.


2. Hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch kế
hoạch sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất.
Hin trng tha t ó xõy nh v cụng trỡnh phu trờn din tớch 70m2. Tha t cú
gianh gii rừ rng s dung n nh phự hp vi bn ụ quy hoch s dung t
ó c phờ duyt ngy 30 thỏng 6 nm 2014 giai on 2010- 2020.Trờn bn ụ
th hin l t nụng thụn.
Gia ỡnh ngh tr t Hnh lang giao thụng 13,5m tớnh t tim ng vo
tha t l 85,1m2.
3. Ngun gc v quỏ trỡnh s dng t.
Qua kiểm tra đối chiếu với các loại giấy tờ có liên quan các
thành phần nh trên xác định thửa đất hộ gia đình ông(b)
Dng Th Thu Thỳy xin cấp GCNQSD đất theo bản đồ địa
chính đo đạc năm 2014 là thửa 291 tờ bản đồ 52, diện tích
725,8m2. Thửa đất cha đợc cấp GCNQSD đất.
Tha t s 275, t bn ụ s 52 din tớch 725,8m2 cú nguụn gc do ụng(b)
Dng Tuyt Hi v b m Th Thanh t khai phỏ nm 1970 trụng cõy lõu
nm n nm 2008 cho gia ỡnh ụng(b) Dng Th Thu Thỳy s dung v
chuyn 70m2 sang xõy dng nh v cụng trỡnh phu lm t th c n nh t ú
n nay. Tha t cha c cp giy chng nhõn quyn s dung t.
Do khụng hiu bit phỏp luõt nờn nm 2008 gia đình ó t ý chuyn muc
ớch đất trồng cõy lõu nm sang t (đã xây dựng công trình nhà
ở trên đất). Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn không đủ


tiền để nộp tiền sử dụng đất ở đối với ton bộ diện tích thửa
đất trên. Vì vậy gia ỡnh cú nguyn vng c cp giy chng nhõn QSD
t công nhận là đất ở i vi phn din tớch đất ó t ý chuyn muc
ớch đất trồng cõy lõu nm sang đất ở 70m2; diện tích .m2 đất
trồng cõy lõu nm.
Căn cứ nguyện vọng và thực trạng sử dụng đất của hộ
gia đình, đối chiếu với các quy định hiện hành, các thành
phần nh trên thống nhất tách một phần thửa đất số 275 t
bn ụ 52 din tớch 725,8m 2 ( theo bản đồ địa chính) thành
thửa đất số 291, trong đó diện tích công nhận là đất ở xin
cấp GCNQSD đất có thu tiền sử dụng đất 70m 2 , đất trồng
cây lâu năm là 570,7m 2 .
4. Hon cnh gia ỡnh v nhu cu s dng t:


Gia ỡnh B Dng Th Thu Thỳy nm 2007 b thu hụi ton b din tớch t
th c nm trong D ỏn: Khu tỏi nh c kho K10-KV3 thuc d ỏn Nỳi Phỏo v
phi di di ch . Gia ỡnh hin cú 04 nhõn khu, nờn nhu cu v t l rt cn
thit. Vỡ võy gia ỡnh cú nguyn vng c cp giy chng nhõn quyn s dung
t l t i vi phn din tớch ó t ý chuyn muc ớch t t trụng cõy lõu
nm sang t l 70m2. Gia ỡnh cam kt s thc hin ngha vu ti chớnh theo quy
nh ca phỏp luõt.

5. V trớ tha t :
t nụng thụn cú mt mt tip giỏp ng tnh l 261( on t ng r
vo xúm Trung Nhang n rũng m Tranh xúm Nụng Trng).
6. Ranh giới thửa đất cụ thể nh sau:
+

Phía

đông

giáp:

..
+

Phía

tây

giáp:

.
+ Phía nam giáp: .
..
+

Phía

bắc

giáp:

.
IV. Kt lun, ngh.
*Kt lun
Tha t cú gianh gii rừ rng s dung n nh ,khụng tranh chp, phự hp
quy hoch s dung đủ điều kiện cấp GCNQSD đất theo quy định.
* Kiến nghị.
Cn c nguyn vng v nhu cu s dung t ca h gia ỡnh ụng Tng Vn
Chn xúm Nụng Trng, xó Cỏt Nờ.
Cn c iu 22 ngh nh 43 ngy 15/5/2014 ca chớnh ph quy nh chi tit thi
hnh mt iu ca luõt t ai, đ ngh UBND huyn i T cp giy chng
nhõn quyn s dung t ở cho b Dng Th Thu Thỳy v ụng Phm c Hiu
ối với diện tích đất hộ gia đình tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất trụng rng sang đất ở là 70 m2.


Biên bản lập xong hồi 10h 00 phút cùng ngày đã thông qua cho
các thành phần có mặt cùng nghe công nhận đúng và nhất trí
ký tên./.
HỘ GIA ĐÌNH KIỂM TRA

TRƯỞNG XÓM

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

TM.UBND XÃ

CÁN BỘ PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×