Tải bản đầy đủ

Bien ban kiem tra hiện trạng

Uỷ ban nhân dân

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

xã cát nê

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra DANH GIớI
đối với trờng hợp TặNG CHO QSD đất
Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày tháng .. năm 2018. Tại thửa đất
số: 268; 195 Tờ bản đồ số: 10; 4, địa chỉ tại: xóm ng Gc, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ.
Thành phần
I. Đại diện uỷ ban nhân dân xã Cát Nê.
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch UBND
xã.

2. Ông: Vũ Trọng Tú


- Chức vụ: Cán bộ địa
chính.

II. Đại diện chủ sử dụng đất.
+Ông (bà): Tống Thị Toan
Địa chỉ: xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Nội dung
Theo đăng ký cấp GCNQSD đất của hộ gia đình bà Tống Thị
Toan sử dụng đất tại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê. Các thành phần nh trên
cùng đến tại thực địa kiểm tra hiện trạng thửa đất, đối chiếu với
các giấy tờ có liên quan đến thửa đất cùng thống nhất các nội dung
nh sau:
1. Về hồ sơ, nguồn gốc thửa đất đợc kiểm tra:
- Về hồ sơ:
+ GCN quyền sử dụng đất số: 126; cấp ngày: 11/10/2001;.
+ Đơn đăng ký cấp GCNQSD đất và tài sản gắn liền với đất.
- Về nguồn gốc sử dụng đất:
Do nhận tặng cho quyền sử dụng đất năm 2018
2. Vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng:
Thửa đất ở vị trí :
- Vị trí thửa đất: thửa đất số: 268; 195 Tờ bản đồ số: 10; 4
- Diện tích: 370m2;
- Loại đất: NN
- Mục đích sử dụng: 1L+2L.
- Thời hạn sử dụng: 11/2020.


3. Hiện trạng sử dụng và tình trạng tranh chấp đất đai:
Sau khi xem xét đơn đăng ký cấp GCNQSD đất của hộ gia
đình bà Tống Thị Toan xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê. Chúng tôi cùng
tiến hành kiểm tra xác minh thực tế căn cứ vào các loại giấy tờ cùng
thống nhất nh sau:
Theo Giy chng nhn quyn s dng t s 126; cp ngy: 11/10/2001
mang tờn ụng Tng c Tõm xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ. Trong ú cú tha t s
268, 195, t bn s 4, 10 tng din tớch 370m2, mc ớch s dng: 1L+2L.
Qua kim tra cn c bn 299 v cỏc giy t cú liờn quan UBND xó xỏc nh c
th nh sau:
- Tha t s 268, t bn s 10, din tớch 141m2 trong Giy chng nhn quyn


s dng t cp sai t bn , sai s tha, thc t h gia ỡnh ụng Tng c Tõm
ang qun lý s dng tha t s 196, t bn 4, din tớch 141m2; Tha t 196, t
4, din tớch 141m2 v tha 195, t bn 4, din tớch 229m2 i chiu sang bn
a chớnh o c nm 2014 l tha t s 197 t 19 din tớch 431,6m2 mc ớch s
dng LUC.
(Lý do: Trong quỏ trỡnh kờ khai cp giy chng nhn quyn s dng t trc
õy ghi sai s tha, sai t bn ca gia ỡnh. )
Nay gia ỡnh ụng Tõm khụng cú nhu cu s dng na sau khi bn bc ó thng
nht tng cho ton b din tớch tha t 196, t 4, din tớch 141m2, tha 195, t bn
4, din tớch 229m2 i chiu sang bn a chớnh o c nm 2014 l tha t s
197 t 19 din tớch 431,6m2 mc ớch s dng LUC cho b Tng Th Toan xúm ng
Gc, xó Cỏt Nờ ton quyn qun lý v s dng.
Hin trng tha t có ranh giới rõ rang s dng n nh từ khi cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay , không có thay đổi,
sử dụng đúng mục đích,
4. Về sự phù hợp với quy hoạch:
Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã đợc phê duyệt
5. Tình trạng tranh chấp đất đai:
Thửa đất có ranh giới rõ ràng, sử dụng ổn định, không có tranh
chấp.
6. Ti sn trờn t:
Trng lỳa nc.
1. Kết luận:

Kết luận, đề nghị:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trờng xem xét cấp lại, cấp đổi
GCNQSD đất cho gia đình theo quy định của pháp luật.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày đã thông qua cho
các bên cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dới đây./.
đạI DIệN CHủ Sử DụNG ĐấT

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)


Tm. ñy ban nh©n d©n

(Ký tªn, ®ãng dÊu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×