Tải bản đầy đủ

Bien ban ket thuc ny ck

Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản
V/v Kết thúc niêm yết công khai xin cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình ông(bà) Tăng
Văn Chắn xóm Nông Trờng xã Cát Nê
Hôm nay vào hồi 14giờ 00 phút, ngày..tháng. năm 2016
tại UBND xã Cát Nê chúng tôi tiến hành lập Biên bản kết thúc niêm
yết công khai các trờng hợp đủ điều kiện cấp lần đầu giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Thành phần:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê.

1. Ông: Thanh Tõm

- Chức vụ: Chủ tịch UBND2. ễng : V Trng Tỳ

- Chức vụ: Cán bộ địa

chính xã
II. Đại diện xóm Nông Trờng
3. ễng: Trơng Công Bình

- Chc : Trng xúm Nông Tr-

ờng
Nội dung:

Chúng tôi cùng nhau tiến hành lập Biên bản kết thúc niêm yết
công khai V/v cấp GCNQSD đất lần đầu cho ông(bà) Tăng Văn
Chắn xóm Nông Trờng, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
UBND xã Cát Nê đã có Thông báo số..ngày ..tháng
năm 2016 V/v cấp GCNQSD đất lần đầu cho gia đình ông(bà):
Tăng Văn Chắn xóm Nông Trờng.
Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày kể từ ngày..
tháng. năm 2016 đến ngày . tháng. năm 2016.
Trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã Cát Nê không
nhận đợc đơn th thắc mắc, khiếu nại của các hộ gia đình trên
địa bàn xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên V/v cấp
GCNQSD đất của hộ gia đình ông(bà): Tăng Văn Chắn.


Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản kết thúc niêm yết
công khai V/v cấp GCNQSD đất lần đầu của hộ gia đình ông(bà)
Tăng Văn Chắn, xóm Nông Trờng, xã Cát Nê, huyện Đại Từ đã thông
qua cho các thành phần cùng nghe và nhất trí ký tên dới đây./.
Trởng xóm

Công chức địa chính

Tm.UBND xã Cát Nê
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×