Tải bản đầy đủ

Bien ban hop doi thoai voi ho ong nguyen duy quang xa cat ne ngay 03 9 nam 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, vào hồi 08h 00’ ngày 03/9/2015 tại phòng họp Trụ sở UBND xã Cát
Nê, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc đối thoại với hộ dân gia đình ông:
Nguyễn Duy Quang – Giáo viên Trường THCS Bách Quang, thành phố Sông Công,
tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết những tồn tại vướng mắc liên quan đến BT
GPMB tái định cư phân kho K10/KV3 tại xã Cát Nê thuộc dự án Núi Pháo;
I. THÀNH PHẦN
1. Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ:
- Ông: Trương Mạnh Kiểm – Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì;
- Ông: Hà Thanh Sơn – Chánh thanh tra huyện;
- Ông: Phạm Văn Nam – Phó trưởng phòng Tài nguyên&MT - Tổ trưởng Tổ
công tác giải quyết vướng mắc trong công tác BT GPMB dự án Núi Pháo;
- Ông: Dương Minh Phong – Phó giám đốc TTPT quỹ đất huyện - Tổ phó Tổ
công tác giải quyết vướng mắc trong công tác BT GPMB dự án Núi Pháo;
- Ông: Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chánh Văn phòngHDDNDND&UBND Trưởng ban tiếp Công dân huyện.
2. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông: Vũ Ngọc Chiều - PCT UBND;
- Ông: Dương Văn Đồng - CT. MTTQ;

- Ông: Vũ Trọng Tú - Cán bộ địa chính;
3. Đại diện Công ty Núi Pháo:
- Ông: Nguyễn Hữu Thuần – Cán bộ.
4. Đại diện hộ gia đình được mời đối thoại:
- Hộ ông Nguyễn Duy Quang - Giáo viên Trường THCS Bách Quang, thành
phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên – Là Chủ thửa đất bị thu hồi (vắng mặt, lý do: Đã
có Giấy ủy quyền cho anh trai ruột là Nguyễn Thế Khải đề ngày 25/12/2012).
- Ông Nguyễn Thế Khải - Kế toán ngân sách xã Ký Phú (anh trai ruột của hộ
ông Nguyễn Duy Quang).
II. NỘI DUNG
Theo nội dung giấy mới số 343/UBND-VP ngày 31/8/2015 của UBND huyện
Đại Từ, UBND huyện có mời 02 hộ gia đình đến làm việc, gồm các hộ sau: ông
1


Nguyễn Duy Quang - Giáo viên Trường THCS Bách Quang, thành phố Sông Công,
tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Thế Khải – Xóm Đình xã Cát Nê (anh trai ruột của
ông Nguyễn Duy Quang).
Ông Trương Mạnh Kiểm – Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ trì đã nêu mục
đích, yêu cầu và quán triệt nội dung của buổi làm việc.
Nội dung làm việc:
Đến thời điểm 08 giờ 45 phút, hội nghị đã triển khai làm việc theo nội dung
giấy mời số 343/UBND-VP ngày 31/8/2015 của UBND huyện Đại Từ mời ông
Nguyễn Thế Khải – Xóm Đình xã Cát Nê và ông Nguyễn Duy Quang nhưng hộ ông
Quang vắng mặt, lý do theo trình bày của ông Khải do trời mưa, mắc nước suối nên
vắng mặt.
Vì vậy hội nghị thống nhất làm việc với ông Nguyễn Thế Khải để nắm bắt
nguyện vọng, đề nghị của ông Nguyễn Thế Khải về công tác BT GPMB đối với hộ
ông Nguyễn Duy Quang là em trai ruột của ông để truyền đạt các nội dung làm việc
buổi hôm nay cho ông Quang biết. Đối với hộ ông Nguyễn Duy Quang hôm nay vắng
mặt, UBND huyện sẽ làm việc riêng vào một buổi khác, cụ thể:
1. Ý kiến của ông Nguyễn Thế Khải:
- Đề nghị xem xét loại đất thu hồi trên cơ sở những tài liệu sau:
+ Căn cứ theo sổ địa chính do xã đang quản lý.
+ Giấy chứng nhận đất đã thu hồi.
+ Biên bản kiểm kê hiện trạng đề ngày 24/5/2006.
+ Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 28/5/2009.
- Mảnh đất mà nhà nước thu hồi là do hai anh em (ông Quang và ông khải)
chung nhau mua và canh tác nhưng để thuận tiện về hồ sơ lên lấy tên em là Nguyễn
Duy Quang làm chủ hộ. Hiện nay, các con của ông Khải đã lớn, gia đình đã mất tư


liệu sản xuất đề nghị có chính sách hỗ trợ.
- Đề nghị phải hỗ trợ sản lượng từ năm 2005 đến nay do gia đình đã dừng sản
xuất từ khi nhà nước thông báo thu hồi đất.
- Gia đình có nguyên vọng đề nghị nhà nước bồi thường bằng đất trong phạm
vi xã Cát Nê với tổng diện tích đất đã thu hồi.
2. Ý kiến của Trung tâm PTQĐ:
- Các trình tự thủ tục về thu hồi đất, lập, thẩm định dự toán BT GPMB của các
cơ quan có thẩm quyền đối với hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quang đã thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật.
2


- Các nội dung mà ông Nguyễn Thế Khải đưa ra kiến nghị, các cơ quan đã có
đối thoại với gia đình ông Nguyễn Duy Quang và đã có quyết định giải quyết đơn
khiếu nại với gia đình.
- Về gia đình có nguyên vọng bồi thường đất đổi đất trong phạm vi xã Cát Nê
với tổng diện tích đất đã thu hồi: Đo địa phương không có quỹ đất lên không bồi
thường bằng đất mà bằng tiền. Đề nghị gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho
dự án.
3. Ý kiến của Phòng Tài nguyên và MT:
- Các kiến nghị của ông Nguyễn Thế Khải như trên, phòng đã tham mưu cho
UBND huyện ban hành quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 về việc giải
quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Khải (được ông Nguyễn Duy Quang ủy
quyền), địa chỉ: Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Việc giải
quyết các cơ chế chính sách đã được Trung tâm PTQĐ giải thích và lập dự toán đầy
đủ, đúng theo quy định. Đề nghị gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án.
4. Ý kiến của Thanh tra huyện:
- Các ý kiến của ông Nguyễn Thế Khải đã được UBND huyện ra quyết định
giải quyết. Nếu gia đình không đồng ý với quyết định, đề nghị có quyền khiếu nại
đến Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
Đề nghị gia đình thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước.
5. Ý kiến của Ban tiếp công dân huyện:
- Các ý kiến của ông Nguyễn Thế Khải đã được các cơ quan chuyên môn của
huyện giải quyết. Đề nghị ông Nguyễn Thế Khải vận động ông Nguyễn Duy Quang
chấp hành các quy định của Nhà nước, nếu có kiến nghị khiếu nại cho hộ ông Quang
thì ông Khải phải có ủy quyền của ông Nguyễn Duy Quang theo quy định của pháp
luật. Ông Khải có thể lên ban tiếp công dân để hướng dẫn các thủ tục khiếu nại theo
đúng quy định. Đề nghị gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án.
6. Ý kiến của UBND và MTTQ xã Cát Nê:
- Đề nghị ông Nguyễn Thế Khải vận động ông Nguyễn Duy Quang thực hiện
các nội dung, chấp hành các quy định của Nhà nước và UBND huyện Đại Từ đã ban
hành. Nếu có khiếu nại gì thì thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đề nghị gia đình
nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án Núi Pháo.
Qua ý kiến của các thành phần tham dự, ý kiến của ông Nguyễn Thế Khải,
Đồng chí Trương Mạnh Kiểm - Chủ trì hội nghị đã thống nhất kết luận các nội
dung như sau:
- Các ý kiến của ông Nguyễn Thế Khải đã được các cơ quan chuyên môn giải
3


thích, giải trình trên cơ sở các hồ sơ pháp lý bồi thường đối với hộ ông Nguyễn Duy
Quang và theo quy định của pháp luật.
- Gia đình ông Nguyễn Duy Quang thực hiện quyền khiếu nại các quyết định
của UBND huyện theo quy định.
- Đề nghị ông Nguyễn Thế Khải thông báo, truyền đạt nội dung buổi họp ngày
hôm nay cho ông Nguyễn Duy Quang (em trai ruột ông Nguyễn Thế Khải) được biết.
Vận động ông Nguyễn Duy Quang thực hiện nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự
án.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã thông qua cho các thành
phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN
UBND XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN
UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY NÚI PHÁO

ĐẠI DIỆN MTTQ XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×