Tải bản đầy đủ

Bien ban hop doi thoai voi 02 ho dan xa cat ne ngay 08 thang 4 nam 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, vào hồi 08h 30’ ngày 08/4/2014 tại phòng họp Trụ sở UBND xã Cát
Nê, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp đối thoại với 02 hộ dân xóm Tân Lập xã Cát
Nê để giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác BT GPMB phân kho
K10/KV3 tại xã Cát Nê thuộc dự án Núi Pháo;
I. THÀNH PHẦN
1. Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ:
- Ông: Trương Mạnh Kiểm – Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì;
- Ông: Trần Văn Mỳ – Trưởng phòng Tài nguyên&MT;
- Ông: Chu Tất Lợi – Phó giám đốc TTPT quỹ đất huyện;
- Ông: Cao Thanh Cường – CV phòng Tài nguyên&MT;
- Ông: Đăng Thanh Tùng – CV Văn phòngHDDNDND&UBND.
2. Đại diện Kho K10/KV3:
- Ông: Hoàng Tuấn Trường - Đại tá Chủ nhiệm kho KV3.
- Ông: Nguyễn Thanh Tâm - Trợ lý bảo vệ dân vận kho KV3.
3. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông: Vũ Ngọc Chiều - PCT UBND;
- Ông: Dương Văn Niên - PCT. HĐND;

- Ông: Vũ Trọng Tú - Cán bộ địa chính;
4. Đại diện Công ty Núi Pháo:
- Ông: Nguyễn Hữu Thuần – Cán bộ.
5. Đại diện hộ gia đình (02 hộ):
- Hộ ông Nguyễn Đình Phương cùng vợ Vũ Thị Lương;
- Hộ ông Dương Công Chiến cùng vợ Nguyễn Thị Tiền.
II. NỘI DUNG
Theo nội dung giấy mới số 122/UBND-VP ngày 07/4/2015 của UBND huyện
Đại Từ, UBND huyện có mời 02 hộ gia đình đến làm việc, gồm các hộ sau: ông
Nguyễn Đình Phương cùng vợ Vũ Thị Lương; ông Dương Công Chiến cùng vợ
Nguyễn Thị Tiền.
Đồng chí Trương Mạnh Kiểm - Chủ trì đã nêu mục đích, yêu cầu và quán triệt
nội dung của buổi làm việc.
Nội dung làm việc cụ thể:
I. Ý kiến của từng hộ gia đình:
1. Về ý kiến của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Phương cùng vợ Vũ Thị
Lương:
- Đề nghị giải quyết dứt điểm đền bù cho gia đình: Đất cùng thửa chưa được tính,
hơn 9000m2 mới tính 1.200m2 là không nhất trí đề nghị tính 2.000m 2. Tính giá đất năm
1


2015 cho gia đình. Hỗ trợ đất nông nghiệp phải tăng 5 lần. KV10/KV3 rào 360m2 đất của
gia đình nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất của tỉnh nhưng chưa tính đền bù.
2. Về ý kiến của hộ gia đình ông Dương Công Chiến cùng vợ Nguyễn Thị
Tiền.
- Đề nghị hỗ trợ đất thổ cư phải là loại 1 ( hiện phương án là loại 3):
- Hai mảng ruộng thuộc đường tránh mới đã kiểm kê, đã tạm ứng tiền nhưng
chưa phê duyệt phương án.
- Đất đường từ cổng đến bờ suối do gia đình tự làm đề nghị phải đền bù, hỗ trợ:
II. Ý kiến của Trung tâm PTQĐ:
- Các nội dung do hộ gia đình ông Nguyễn Đình Phương có ý kiến, cụ thể: Đất
cùng thửa chưa được tính, hơn 9000m2 mới tính 1.200m2 là không nhất trí đề nghị
tính 2.000m2. Tính giá đất năm 2015 cho gia đình. Hỗ trợ đất nông nghiệp phải tăng 5
lần. UBND huyện đã giải quyết và có trả lời tại Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày
15/10/2013. Đề nghị gia đình xem kỹ nội dung trả lời và xem phương án dự toán đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.
- Về 360m2 đất của gia đình ông Nguyễn Đình Phương do KV10/KV3 đã rào
nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất của tỉnh nhưng chưa tính đền bù: Trung tâm PTQĐ sẽ
phối hợp với UBND xã Cát Nê, Công ty Núi Pháo và các ngành liên quan kiểm tra có


phương án đề xuất.
- Về đề nghị đất thổ cư của ông Dương Công Chiến là loại 1, UBND huyện đã
xem xét và đang trình tỉnh phê duyệt là loại 1, khi tỉnh phê duyệt sẽ lập phương án
cho gia đình.
- Hai mảng ruộng thuộc đường tránh mới đã kiểm kê, đã tạm ứng tiền nhưng
chưa phê duyệt phương án: Đã có phương án phê duyệt.
- Về đất đường từ cổng đến bờ suối do gia đình tự làm mà đường tránh đi vào:
Trung tâm PTQĐ sẽ kiểm tra vào chiều ngày 09/4/2015.
Qua ý kiến của các thành phần tham dự, ý kiến của các hộ dân, Đồng chí
Trương Mạnh Kiểm - Chủ trì hội nghị đã thống nhất kết luận các nội dung như
sau:
1. Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Đình Phương:
- Các nội dung do gia đình có ý kiến về đất cùng thửa, giá đất, hỗ trợ đất nông
nghiệp UBND huyện đã giải quyết và có trả lời tại Quyết định số 3909/QĐ-UBND
ngày 15/10/2013 của UBND huyện.
- Về 360m2 đất của gia đình do KV10/KV3 đã rào nằm ngoài chỉ giới thu hồi
đất của tỉnh nhưng chưa tính đền bù: Giao cho Trung tâm PTQĐ chủ trì, phối hợp với
UBND xã Cát Nê, Công ty Núi Pháo và các ngành liên quan kiểm tra thực địa có
phương án đề xuất, thời gian vào chiều ngày 09/4/2015.
- Trung tâm PTQĐ phối hợp với Công ty Núi Pháo kiểm tra, giải trình các
khoản thanh toán cho gia đình ông Nguyễn Đình Phương.
- Công ty Núi Pháo cung cấp toàn bộ hồ sơ đền bù đất hào của hộ ông Nguyễn
Đình Phương cho Trung tâm PTQĐ để lập phương án trình duyệt theo quy định.
2


- Yêu cầu gia đình không gây cản trở Kho KV3 thi công hàng rào bảo vệ khu
đất của kho K10/KV3 đã được giao.
2. Đối với hộ gia đình ông Dương Công Chiến.
- Về đề nghị vị trí đất thổ cư của ông Dương Công Chiến là loại 1: Tổ công tác
đã kiểm tra, đủ điều kiện vị trí loại 1.
- Về bồi thường hai mảng ruộng thuộc đường tránh: Đã có phương án phê
duyệt, đã thanh toán cho gia đình, giao cho Công ty Núi Pháo và Trung tâm PTQĐ
chuẩn bị toàn bộ các hồ sơ có lien quan để giải trình cho gia đình.
- Về hỗ trợ đường vào nhà, đường ra suối do đường tránh đi vào: Giao cho
Trung tâm PTQĐ chủ trì, phối hợp với UBND xã Cát Nê, Công ty Núi Pháo và các
ngành liên quan kiểm tra thực địa có phương án đề xuất, thời gian vào chiều ngày
09/4/2015.
- Yêu cầu gia đình không gây cản trở Kho KV3 thi công hàng rào bảo vệ khu
đất của kho K10/KV3 đã được giao.
* Sau khi kiểm tra các hộ gia đình, ngày 10/4/2015 Trung tâm PTQĐ có báo
cáo với UBND huyện và tham mưu cho UBND huyện có văn bản trả lời kết quả cho
các hộ gia đình biết.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã thông qua cho các thành
phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN
UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY NÚI PHÁO

ĐẠI DIỆN KHO KV3

ĐẠI DIỆN
CÁC HỘ GIA ĐÌNH

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×