Tải bản đầy đủ

Bien ban ho ba loan tho

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Hụm nay hi 10 gi 00 phỳt, ngy 26/3/2018. Ti thc a tha t gia ỡnh
b Nguyn Th Loan cụng dõn xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ ang qun lý s
dng. T cụng tỏc UBND xó Cỏt Nờ, Cty c phn u t v phỏt trin Yờn Bỡnh,
t chc tin hnh kim tra o c bng mỏy in t ti ranh gii tha t theo n
ngh ca h b Nguyn Th Loan cụng dõn xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ.
I. Thnh phn:
*Đại diện UBND xã Cát Nê:
1-Ông: Thanh Tõm

- Chủ tịch UBND xã

2-Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ địa chính xã

3. ễng: Nguyn c Thng Cụng chc T phỏp xó
* i din Cty c phn u t v phỏt trin Yờn bỡnh:
1. ễng: Nguyn Chớ Cng Cỏn b d ỏn.

* i din cỏc h gia ỡnh.
1. B Nguyn Th Loan Cụng dõn xúm Nng Dõu.
II. Ni dung bui kim tra:
Cn c n kin ngh ca h gia ỡnh b Nguyn Th Loan cụng dõn xúm
Nng Dõu v vic n v thi cụng d ỏn Trng th cụng ngh - Nh mỏy Z131
mỳc ranh gii ln vo tha t s 610, din tớch 2919m2 ca gia ỡnh.
Cỏc thnh phn nh trờn n ti thc a tha t ca h b Nguyn Th Loan
cựng nhau kim tra, xỏc nh ni dung n ngh ca h gia ỡnh c th nh sau:
H b Nguyn Th Loan cú tha t 610, t bn a chớnh s 3, o c nm
2004, din tớch 2919m2 giỏp ranh vi khu d ỏn: Trng th cụng ngh - Nh mỏy
Z131. Hin nay n v thi cụng ó mỳc phõn ranh gii gia t ca d ỏn v t
ca gia ỡnh b Loan, ti v trớ mỳc cú khong 16 cõy keo b mỳc vi ng
kớnh 15-20cm. Theo b Loan cho bit s keo ny l do gia ỡnh b trng.
Sau khi n v trc a ca n v Cty c phn v u t v phỏt trin Yờn Bỡnh
o c ti thc a phn din tớch cũn li ca gia ỡnh b Loan l: 3543,3m2 nhng


qua kiểm tra hình thửa các cạnh trong bản đồ và hình thể trong trích lục của Đơn vị
đo chưa khớp nhau.
Các ý kiến tại buổi làm việc:
- Ý kiến gia đình bà Nguyễn Thị Loan. Chưa nhất trí với việc đo đạc của Cty cổ
phần đầu tư và phát triển Yên Bình vì chưa đo chỗ múc lấn chiếm, đề nghị xác
minh lại.
- Cty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình khẳng định việc đơn vị thi công
múc đúng ranh giới và không lấn sang thửa đất của gia đình bà Loan. Nếu gia đình
bà Loan thắc mắc về ranh giới thì phải có cơ sở.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết các
bước tiếp theo.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được thông qua mọi người
cùng nghe và thống nhất ký tên./.
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PT YÊN BÌNH

CB ĐỊA CHÍNH

UBND XÃ CÁT NÊ

HỘ GIA ĐÌNH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×