Tải bản đầy đủ

BIÊN bản CMD KH2017

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
THẨM TRA HỒ SƠ, XÁC MINH THỰC ĐỊA, THẨM ĐỊNH
NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH:
Ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương thường trú tại
xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút, ngày …. tháng … năm 2017 Tại thực
địa thửa đất 617, tờ bản đồ số 3 theo bản đồ địa chính là thửa 380, tờ bản
đồ 30 tại xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.
I. Thành phần gồm:
1. Đại điện phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Ông: Chu Tất Lợi

- Chức vụ: Trưởng Phòng


- Ông : Trần Hồng Thuận

- Chức vụ: Cán bộ

2. Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Trưởng Phòng

- Ông: Trần Hữu Trang

- Chức vụ: Cán bộ

3. Đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:
- Ông: Hoàng Văn Thành

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông : Trần Dương Thiệp

- Chức vụ: Cán bộ

4. Đại diện Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê:
- Ông : Đỗ Thành Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch

- Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công Chức địa chính

5. Đại diện chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ ;
- Ông: Lương Cao Luân

- Chức vụ: Cán bộ

6. Đại diện chủ sử dụng đất:
Ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương thường trú tại xóm Lò
Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.


NỘI DUNG:
1. Thẩm tra hồ sơ.


2. Xác minh thực địa.
3.Thẩm định nhu cầu của chủ sử dụng đất.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Ý kiến của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:
1.1. Về thẩm tra hồ sơ:
Thành phần hồ sơ được lập theo đúng thông tư 30/TT-BTNMT ngày
02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê
đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
- Đơn đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Theo mẫu số 01 của
Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
nội dung rõ ràng, đầy đủ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Nương.
Có số vào sổ 00525 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 23/2/2004.
1.2. Về xác minh thực địa:
- Thửa đất gia đình tên ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương
xin chuyển mục đích sang đất ở có chỉ giới như sau:
+ Phía Bắc: Giáp thửa 357 đất của gia đình;
+ Phía Nam giáp đường bê tông;
+ Phía Đông giáp thửa 380 đất còn lại của gia đình;
+ Phía Tây giáp thửa 379 đất nhà văn hóa xóm;
- Vị trí thửa đất: Đất ở nông thôn có một mặt tiếp giáp đường xóm là
đường bê tông rộng hơn 3m.
- Hiện trạng trên thửa đất: Trồng lúa
- Đối chiếu với hồ sơ địa chính: Thuộc thửa đất số 617 tờ bản đồ số 3 diện
tích 458m2, đối chiếu sang bản đồ địa chính là thửa đất số 380 tờ bản đồ số 30
diện tích 491,6m2 đất chuyên trồng lúa nước.
- Căn cứ theo công văn số 336/UBND- KT&HT ngày 5/4/2016 của UBND
huyện Đại Từ về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ(các tuyến đường huyện, đường liên xã, đường xã, đường xóm,
đường nội đồng chưa có quy hoạch hành lang an toàn tính từ mép ngoài cùng .
của đường bộ ra mỗi bên là 5m). Nên gia đình tự nguyện hiến 56m 2 đất LUC trả
lại cho nhà nước để sử dụng vào mục đích giao thông ( có biên bản tự nguyện
hiến đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lương)


- Gia đình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa
nước sang đất ở nông thôn là 150m 2 cụ thể tại thửa 380 tờ bản đồ số 30 được
chỉnh lý thành thửa…….tờ bản đồ số 30 diện tích 150m2.
(có trích lục thửa đất kèm theo)
- Đối với bản đồ QH sử dụng đất của xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê đề nghị
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.
- Trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất nông thôn mới của xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2020 vị trí xin chuyển mục đích thể
hiện là đất ở nông thôn(ONT).
- Thửa đất xin chuyển mục đích có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017
đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12
năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất
năm 2017 của huyện Đại Từ).
1.3. Về thẩm định nhu cầu sử dụng đất:
- Hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương có
06 nhân khẩu. Năm 2004 đã được UBND huyện Đại Từ cấp GCN QSD đất số
00525, Y003240 trong đó 415m2 đất ở. Nhưng do muốn cho con ra ở riêng . Nên
xin chuyển mục đích 150m2 đất chuyên trồng lúa nước sang đất ở nông thôn và
gia đình tự nguyện hiến 56m2 đất chuyên trồng lúa trả lại cho nhà nước để sử
dụng vào mục đích giao thông.
- Đồng ý nộp tiền chuyển mục đích ngoài hạn mức đối với diện tích 150m 2
xin chuyển mục đích sử dụng đất.
- Gia đình cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
2. Ý kiến của UBND xã Cát Nê.
- Đối với bản đồ QH sử dụng đất của xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê đề nghị
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.
- Trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất nông thôn mới của xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2020 vị trí xin chuyển mục đích thể
hiện là đất ở nông thôn(ONT).
- Không ảnh hưởng đến quy hoạch khác của xã Cát Nê.
- Đề nghị UBND huyện Đại Từ cho phép hộ Nguyễn Văn Lương và bà
Ngụyễn Thị Phương được chuyển mục đích 150m 2 đất chuyên trồng lúa sang đất
ở nông thôn theo quy định.


3. Ý kiến của phòng Kinh tế và Hạ tầng về quy hoạch chi tiết:
- Đồng ý với nôị dung kiểm tra của phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Đối với bản đồ QH sử dụng đất của xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê đề nghị
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.
- Vị trí xin chuyển mục đích của hộ ông Nguyễn Văn Lương và bà Ngụyễn
Thị Phương không đủ điều kiện quy hoạch chi tiết khu dân cư tập chung do nằm
xen kẹt giữa khu dân cư hiện có.
4. Ý kiến của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về
quy hoạch Nông thôn mới:
- Đồng ý với nôị dung kiểm tra của phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất nông thôn mới của xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2020 vị trí xin chuyển mục đích thể
hiện là đất ở nông thôn(ONT).
5. Ý kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo đúng ranh giới của gia đình chỉ dẫn
và cập nhật chỉnh lý theo đúng quy định
III. KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ:
1. Kết luận:
-Thửa đất của gia đình hộ ông Nguyễn Văn Lương và bà Ngụyễn Thị
Phương có ranh giới rõ ràng sử dụng ổn định, không có tranh chấp đất đai.
- Đối với bản đồ QH sử dụng đất của xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê đã đề
nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.
- Trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất nông thôn mới của xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2020 vị trí xin chuyển mục đích thể
hiện là đất ở nông thôn(ONT).
- Thửa đất xin chuyển mục đích có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017
đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12
năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất
năm 2017 của huyện Đại Từ).
- Vị trí xin chuyển mục đích của hộ ông Nguyễn Văn Lương và bà Ngụyễn
Thị Phương không đủ điều kiện quy hoạch chi tiết khu dân cư tập chung do nằm
xen kẹt giữa khu dân cư hiện có.


2. Đề nghị:
UBND huyện Đại Từ cho phép hộ gia đình hộ ông Nguyễn Văn Lương và
bà Ngụyễn Thị Phương được chuyển mục đích 150m 2 đất chuyên trồng lúa nước
sang đất ở nông thôn theo quy định.
Biên bản lập xong hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.
HỘ GIA ĐÌNH KIỂM TRA

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

PHÒNG KINH TẾ VÀ HT

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT

PHÒNG NN VÀ PTNT

CHI NHÁNH VPĐKĐĐ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×