Tải bản đầy đủ

Bien ban cat ne

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
BÀN GIAO HỒ SƠ CẤP ĐỔI GCN QSD ĐẤT XÃ CÁT NÊ

Căn cứ vào nội dung hợp đồng số ……./HĐKT-CG đã ký ngày … tháng
12 năm 2016; giữa Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đại Từ với Văn phòng
đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên: V/v cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất; Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo bản đồ địa chính
năm 2016 tại xã Cát Nê thuộc huyện Đại Từ;
Hôm nay, ngày

tháng … năm 2017 tại Văn phòng Đăng ký quyền sử

dụng đất huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thành phần gồm có:
I - PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐẠI TỪ
1 - Ông: Chu Tất Lợi

Chức vụ: Trưởng Phòng


2 - Bà: Đinh Thanh Hương

Chức vụ: Chuyên viên

II - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ
1 - Ông: Hà Thế Hùng

Chức vụ: P. Giám đốc phụ trách

2 - Ông: Hoàng Xuân Điệp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách

III - UBND xã Cát Nê
1 - Ông: Đỗ Thanh Tâm

Chức vụ: Chủ tịch

2 - Ông: Vũ Trọng Tú

Chức vụ: Cán bộ địa chính

IV - VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
1 - Bà: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Giám đốc

2 - Ông : Kiều Quang Khánh

Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách

3 - Ông: Hoàng Xuân Duy

Chức vụ : Cán bộ

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái nguyên bàn giao toàn bộ hồ sơ cấp
đổi GCN QSD đất đồng loạt theo bản đồ địa chính tại xã Cát Nê cho Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ quản lý hồ sơ gốc thông báo danh sách
những trường hợp đã được cấp đổi GCNQSD đất cho UBND xã Cát Nê để thubìa cũ chỉnh lý và trả GCNQSD đất đã cấp đổi theo BĐ ĐC cho các hộ dân đã
được cấp đổi cụ thể như sau:
1/ Khối lượng sản phẩm:

STT

Tên xóm

Số hồ sơ

Số thửa đất
tăng thêm

1

Xóm Trung Nhang

120

184

2

Xóm Thậm Thình

90

172

3

Xóm Đồng Mương

56

89

4

Xóm La Lang

41

33

5

Xóm Đầu Cầu

26

12

6

Xóm Đình

85

94

7

Xóm Nương Cao

84

120

8

Xóm Đồng Gốc

115

147

9

Xóm Đồng Nghè

84

128

10

Xóm La Vĩnh

55

87

11

Xóm Lò Mật

88

126

12

Xóm Tân Phú

76

98

13

Xóm Gò Chẩu

90

131

1.010

1.421

Tổng cộng

Ghi chú

2/ Đánh giá chất lượng sản phẩm:
Hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất do Văn Phòng đăng ký đất đai thực hiện đảm bảo đúng quy
trình quy phạm hiện hành, đảm bảo theo yêu cầu của bên A.


3/ Kết luận: Sản phẩm bàn giao đảm bảo theo đúng hợp đồng đã ký kết.
Biên bản nghiệm thu và bàn giao được lập thành 04 bản có giá trị như
nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐKĐĐ

UBND XÃ CÁT NÊ

HUYỆN ĐẠI TỪTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×