Tải bản đầy đủ

Biên bản cat ne 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Căn cứ kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 22/2/2016 của UBND huyện Đại từ
về việc thực hiện kế hoạch đề án quản lý đất đai năm 2016.
Hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2016, tại UBND xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh
Thái Nguyên.
I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC:

1. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ:
- Ông: Trần Văn Mỳ

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Bà: Đinh Thanh Hương

- Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Đại Từ:
- Ông: Hà Thế Hùng


- Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông: Hoàng Xuân Điệp

- Chức vụ: Cán bộ

3. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông(Bà): Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: Chủ Tịch

- Ông(Bà): Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công chức địa chính

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Căn cứ vào kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 22/2/2016 của UBND huyện
Đại từ về việc thực hiện kế hoạch đề án quản lý đất đai năm 2016.
UBND xã Cát Nê được đo đạc bản đồ địa chính và nghiệm thu bản đồ địa
chính năm 2015.
Để đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016
để đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 năm 2016.
Sau khi nghe báo cáo trình bày của UBND xã Cát Nê về những khó khăn
vướng mắc cũng như nhân lực trong công tác cấp đổi GCNQSD đất UBND xã Cát
Nê đề nghị UBND huyện Đại từ, Phòng Tài nguyên và môi trường ký hợp đồng với
đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho UBND xã đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn xã nếu để cán bộ chuyên môn


đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc thì không thể hoàn thành được kế hoạch cũng
như đạt chuẩn nông thôn mới.
Biên bản được lập thành 02 bản đã thông qua và nhất trí ký tên dưới đây./.
UBND XÃ CÁT NÊ

Đỗ Thanh Tâm

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG


Trần Văn MỳTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×