Tải bản đầy đủ

Biên bản bà doanh hiền

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Hụm nay hi 11 gi 00 phỳt, ngy 26/3/2018. Ti thc a tha t gia ỡnh
b Nguyn Th Hin cụng dõn xúm Lũ Mt, xó Cỏt Nờ ang qun lý s dng. T
cụng tỏc UBND xó Cỏt Nờ, Cty c phn u t v phỏt trin Yờn Bỡnh, t chc
tin hnh kim tra o c bng mỏy in t ti ranh gii tha t theo n ngh
ca h b Nguyn Th Hin cụng dõn xúm Lũ Mt, xó Cỏt Nờ.
I. Thnh phn:
*Đại diện UBND xã Cát Nê:
1-Ông: Thanh Tõm

- Chủ tịch UBND xã

2-Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ địa chính xã

3. ễng: Nguyn c Thng Cụng chc T phỏp xó
* i din Cty c phn u t v phỏt trin Yờn bỡnh:
1. ễng: Nguyn Chớ Cng Cỏn b d ỏn.

* i din cỏc h gia ỡnh.
1. B Nguyn Th Hin Cụng dõn xúm Lũ Mt.
II. Ni dung bui kim tra:
Cn c n kin ngh ca h gia ỡnh b Nguyn Th Hin Cụng dõn xúm Lũ
Mt v vic n v thi cụng d ỏn Trng th cụng ngh - Nh mỏy Z131 mỳc
ranh gii ln vo tha t s 564, tng din tớch 7836m2, trong ú din tớch cũn li
ca gia ỡnh ang s dng l 2666,6m2.
Cỏc thnh phn nh trờn n ti thc a tha t ca h b Nguyn Th Hin
cựng nhau kim tra, xỏc nh ni dung n ngh ca h gia ỡnh c th nh sau:
H b Nguyn Th Hin cú tha t 564, tng din tớch 7836m2, trong ú din
tớch cũn li ca gia ỡnh ang s dng l 2666,6m2, giỏp ranh vi khu d ỏn:
Trng th cụng ngh - Nh mỏy Z131. Hin nay n v thi cụng ó mỳc phõn
ranh gii gia t ca d ỏn v t ca gia ỡnh b Hin.


Sau khi đơn vị trắc địa của đơn vị Cty cổ phần và đầu tư và phát triển Yên Bình
đo đạc tại thực địa phần diện tích còn lại của gia đình bà Hiền là: 3023m2 tăng
356,6m2.
Các ý kiến tại buổi làm việc:
- Ý kiến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền. Chưa nhất trí với việc đo đạc của Cty cổ
phần đầu tư và phát triển Yên Bình vì theo thực tế kiểm đếm bồi thường đất của
gia đình chưa hết bãi chè nhưng hiện any danh giới múc hết bãi chè, đề nghị xác
minh lại.
- Cty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình khẳng định việc đơn vị thi công
múc đúng ranh giới và không lấn sang thửa đất của gia đình bà Hiền. Nếu gia đình
bà Hiền thắc mắc về ranh giới thì phải có cơ sở.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết các
bước tiếp theo.
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua mọi người
cùng nghe và thống nhất ký tên./.
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PT YÊN BÌNH

CB ĐỊA CHÍNH

UBND XÃ CÁT NÊ

ĐD HỘ GIA ĐÌNH


Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
BIấN BN VN NG BN GIAO MT BNG
D N: TRNG TH CễNG NGH - NH MY Z131
Hụm nay hi 14 gi 00 phỳt ngy 26/3/2018. Ti hi trng UBND xó Cỏt Nờ.
I. Thnh phn:
*Đại diện UBND xã Cát Nê:
1-Ông: Thanh Tõm

- Chủ tịch UBND xã

2-Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ địa chính xã

3. Ông: Dơng Văn Đồng - Chủ tịch MTTQ xã
4. ễng: Nguyn c Thng Cụng chc T phỏp xó
* i din cỏc h gia ỡnh.
1. B Nguyn Th Hin Cụng dõn xúm Lũ Mt.
II. Ni dung bui kim tra:
Cn c Thụng bỏo thu hi t s 254/TB-UBND ngy 02/11/2015 ca UBND
huyn i T thc hin d ỏn: Trng th cụng ngh - Nh mỏy Z131 ti xó
Cỏt Nờ.
Sau khi T cụng tỏc UBND xó Cỏt Nờ phõn tớch v vic bn giao mt bng tha
t tranh chp gia gia ỡnh b v gia ỡnh ụng Lờ Vn Yờn ti tha t s 736,
din tớch 2993,9m2 t bn thu hi t s 2.
Gia ỡnh b Nguyn Th Hin cú ý kin nh sau: Gia ỡnh nht trớ bn giao mt
bng tha t s 736, din tớch 2993,9m2 cho d ỏn thi cụng.
Gia ỡnh cam kt s khụng gõy cn tr trong vic n v thi cụng thc hin d
ỏn
Vy chỳng tụi thng nht lp biờn bn lm c s thc hin v gii quyt cỏc
bc tip theo.
Biờn bn lp xong hi 11 gi 30 phỳt cựng ngy v c thụng qua mi ngi
cựng nghe v thng nht ký tờn./.
CTY C PHN U T & PT YấN BèNH

CB A CHNH

UBND X CT Nấ

D H GIA èNH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×