Tải bản đầy đủ

Biên bản 11 5 2017 chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đại Từ tại Văn bản số 557/UBNDTCD ngày 21/4/2017 về việc giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham
mưu giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay, hồi 8 giờ 30 phút ngày 11/5/2017, tại UBND xã Cát Nê, thành
phần gồm có:
I. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
1. Bà Lương Thị Oanh – Chuyên viên;
2. Ông Ngô Văn Lực – Cán bộ.
II. UBND xã Cát Nê:
1. Ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã;
2. Ông Dương Văn Đồng – Chủ tịch UBMTTQ xã;
3. Ông Vũ Trọng Tú – Công chức địa chính.
III. Đại diện xóm Lò Mật:
- Ông: Nguyễn Văn Tân – Trưởng xóm (Vắng mặt).
IV. Công dân mời làm việc:
1. Bà Nguyễn Thị Hải – địa chỉ thường trú xóm Nương Dâu, xã Cát Nê;
2. Ông Nguyễn Văn Vụ, địa chỉ thường trú xóm Lò Mật, xã Cát Nê – Người
liên quan đến nội dung đơn (UBND xã đã gửi giấy mời tận nơi và đã điện thoại

nhưng ông Vụ cố tình vắng mặt);
3. Ông Lê Văn Yên, địa chỉ thường trú xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên (được ông Lâm Hồng Thái, địa chỉ thường trú xã Văn Hán, huyện
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) – Người liên quan đến nội dung đơn.
NỘI DUNG:
Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc UBND xã Cát Nê, bà Nguyễn
Thị Hải và các thành phần liên quan đến nội dung đơn để làm rõ một số nội dung
liên quan đến đơn đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai của gia đình
bà tại Gốc Trám thuộc địa phận xóm Lò Mật, xã Cát Nê.
* Tóm tắt nội dung đơn đề nghị như sau:
Bà Nguyễn Thị Hải đề nghị UBND huyện giải quyết vướng mắc liên quan
đến đất đai của gia đình bà tại Gốc Trám thuộc địa phận xóm Lò Mật, xã Cát Nê.
1


Tại buổi làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Cát
Nê làm việc với bà Nguyễn Thị Hải và các thành phần liên quan đến nội dung đơn
cho biết về nguồn gốc, quá trình sử dụng của các thửa đất bà Hải đề nghị giải
quyết cho gia đình bà.
* Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hải:
Các thửa đất tôi đề nghị giải quyết gồm các thửa đất sau(theo bản đồ thu
hồi đất):
- Thửa đất số 39, tờ số 2, diện tích 87,5m2;
- Thửa đất số 40, tờ số 2, diện tích 111,5m2;
- Thửa đất số 41, tờ số 2, diện tích 83,3m2;
- Thửa đất số 42, tờ số 2, diện tích 108,2m2;
- Thửa đất số 43, tờ số 2, diện tích 250,5m2;
- Thửa đất số 686, tờ số 2, diện tích 2858,4m2;
- Thửa đất số 703, tờ số 2, diện tích 40,2m2;
- Thửa đất số 704, tờ số 2, diện tích 347,6m2;
- Thửa đất số 706, tờ số 2, diện tích 148,5m2;
Các thửa đất trên theo bản đồ địa chính thuộc thửa 464, tờ bản đồ địa chính
lâm nghiệp số 3, diện tích 51.335m2.
Các thửa đất trên giáp với thửa đất của ông Nguyễn Văn Vụ, đất của ông
Dương Văn Đồng, ông Vóc, ông Vượng.
Các thửa đất trên có nguồn gốc do gia đình tôi tự khai phá từ năm 1980 sử
dụng để trồng chè. Tôi có cho ông Trần Văn Dịnh ở xóm La Lang mượn để hái
chè do tôi đi làm xa (từ khoảng năm 1997 đến 2000) . Ngoài ra, trong quá trình sử
dụng không cho ai khác mượn hoặc bán cho ai. Đến năm 2015 gia đình tôi cuốc để
trồng sắn. Gia đình tôi sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ năm 1980 đến


năm 2015. Đến năm 2015 khi có dự án Z131 thì xảy ra tranh chấp với gia đình ông
Lâm Hồng Thái (nay ủy quyền cho ông Lê Văn Yên). Năm 2015 tôi có biết ông
Thái mua đất của ông Vụ, vì thửa đất của ông Vụ giáp ranh với thửa đất của tôi
nên tôi đã gọi điện đề nghị ông Thái lên thửa đất để xác định ranh giới rõ ràng
nhưng ông Thái nói thửa đất của tôi thì tôi cứ sử dụng.
* Ý kiến của ông Lê Văn Yên:
Thửa đất số 464, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, diện tích 51.335m 2
năm 2011 ông Nguyễn Văn Vụ chuyển nhượng cho tôi (Lê Văn Yên) với diện tích
30.335m2, đã được UBND xã Cát Nê xác nhận.
2


Phần diện tích còn lại của thửa đất số 464, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp
số 3 là 21.000m2 gồm các thửa đất đang xảy ra tranh chấp, đến năm 2015 ông
Nguyễn Văn Vụ tiếp tục chuyển nhượng cho ông Lâm Hồng Thái (nay ủy quyền
cho tôi giải quyết). Việc chuyển nhượng có trưởng xóm, cán bộ địa chính, UBND
xã Cát Nê xác nhận.
* Ý kiến của ông Dương Văn Đồng - Chủ tịch UBMTTQ xã (Người sử
dụng đất giáp ranh với các thửa đất của bà Nguyễn Thị Hải): Gia đình tôi có thửa
đất giáp ranh với các thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hải, tôi thấy gia đình bà
Hải sử dụng các thửa đất trên ổn định từ khoảng năm 1985, không có tranh chấp với
ai. Khu đất của ông Nguyễn Văn Vụ nằm phía ngoài diện tích của gia dình bà Hải.
* Ý kiến của ông Vũ Trọng Tú – Công chức địa chính xã UBND xã Cát Nê:
Thửa đất số 464, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, diện tích 51.335m 2
năm 2011 ông Nguyễn Văn Vụ chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên với diện tích
30.335m2, đã được xã xác nhận.
Phần diện tích còn lại của thửa đất số 464, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số
3 là 21.000m2 (gồm các thửa đất đang xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Nguyễn
Thị Hải và ông Thái), đến năm 2015 ông Nguyễn Văn Vụ tiếp tục chuyển nhượng
cho ông Lâm Hồng Thái (nay ủy quyền cho ông Lê Văn Yên giải quyết).
Năm 2015 ông Lâm Hồng Thái nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của
ông Nguyễn Văn Vụ theo số liệu bản đồ địa chính lâm nghiệp thuộc thửa 464, tờ
số 3, diện tích 21.000m2.
Năm 2011, năm 2015 khi xác nhận và tham mưu UBND xã xác nhận việc
chuyển nhượng đất giữa ông Vụ với ông Yên, giữa ông Vụ với ông Thái chỉ xác
nhận trên sổ liệu bản đồ lâm nghiệp, có kiểm tra thực tế thửa đất.
Kiểm tra Sổ giao nhận diện tích khi đo đạc bản đồ địa chính lâm nghiệp đo
đạc năm 2004 lưu tại UBND xã Cát Nê thì thửa đất số 464, tờ bản đồ địa chính
lâm nghiệp số 3, diện tích 51.335m2 do ông Nguyễn Văn Vụ ký nhận.
Để có cơ sở giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hải, tại buổi làm việc phòng
Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Cát Nê xác nhận nguồn gốc, thời
điểm, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất tranh chấp giữa gia đình bà
Nguyễn Thị Hải và ông Lê Văn Yên, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất hay chưa. Báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường trước
ngày 30/5/2017 để tham mưu UBND huyện giải quyết đơn theo quy định.

3


* Tại buổi làm việc bà Hải không cung cấp tài liệu nào, ông Lê Văn Yên
cung cấp Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa ông Nguyễn Văn Vụ và ông
Lâm Hồng Thái ngày 02/01/2015 (Bản phô tô).
Chúng tôi thống nhất các nội dung trên và lập thành biên bản để làm cơ sở
giải quyết các bước tiếp theo.
Biên bản lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành
phần có tên trên cùng nghe, đưa cho bà Nguyễn Thị Hải và ông Lê Văn Yên tự đọc
lại, công nhận toàn bộ nội dung trên là đúng, đủ, trung thực và thống nhất ký tên
dưới đây./.
CÔNG DÂN CÓ ĐƠN

THÀNH PHẦN LIÊN QUAN

ĐẠI DIỆN UBMTTQ XÃ

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT

UBND XÃ CÁT NÊ

4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi 11 giờ 00 phút ngày 22/6/2017, tại thực địa các thửa đất
Thành phần gồm có:
I. Trung tâm phát triển quỹ đất:
1. Ông:………………………………………
2. Ông: Nguyễn Xuân Tú – Cán bộ
II. UBND xã Cát Nê:
1. Ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã;
2. Ông Dương Văn Đồng – Chủ tịch UBMTTQ xã;
3. Ông Trần Nhật Thăng – PCT HĐND xã Cát Nê
4. Ông Vũ Trọng Tú – Công chức địa chính.
III. Đại diện chủ dự án:
1. Ông: Nguyễn Chí Cường – Cán bộ dự án
IV. Đại diện xóm Lò Mật:
1. Ông: Phạm Quang Huy – Bí thư chi bộ xóm Lò Mật
2. Ông: Nguyễn Minh Tân – Trưởng xóm Lò Mật
IV. Công dân mời làm việc:
1. Bà Nguyễn Thị Hải – địa chỉ thường trú xóm Nương Dâu, xã Cát Nê;
NỘI DUNG:
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đại Từ tại Văn bản số 906/UBNDTNMT ngày 20/6/2017 về việc giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hảixóm Nương Dâu xã Cát Nê và thực hiện công tác bồi thường dự án di chuyển
trường thử công nghệ - nhà máy Z131.
Ngày 21/6/2017 UBND xã Cát Nê có giấy mời bà Nguyễn Thị Hải xóm
Nương Dâu xã Cát Nê đến tại thực địa khu đất để tiến hành việc kiểm kê chi tiết
theo nội dung chỉ đạo tại công văn số số 906/UBND-TNMT ngày 20/6/2017.
Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND xã Cát Nê, chủ dự
án và cơ sở xóm Lò Mật đã đến tại thực địa các thửa đất số 39, 40, 41, 42, 43, 703,
704, 706 tờ bản đồ thu hồi số 02 có tổng diện tích 1.177,3 m2 do bà Nguyễn Thị
Hải xóm Nương Dâu, xã Cát Nê đang quản lý sử dụng để tổ chức kiểm kê chi tiết
đất đai, tài sản, cây cối. Đến 11h00 phút ngày 22/6/2017 bà Nguyễn Thị Hải
5


không đến tại thực địa để kiểm kê chi tiết, tổ công tác đã đến tại gia đình bà
Nguyễn Thị Hải tuyên truyền phổ biến các quy định về bồi thường giải phóng mặt
bằng tuy nhiên bà Nguyễn Thị Hải không đồng ý kiểm kê, không hợp tác làm việc
với tổ công tác.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở triển khai các bước
tiếp theo
Biên bản lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành
phần có tên trên cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây./.
Đ.D TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT

Đ.D CƠ SỞ XÓM

ĐẠI DIỆN UBMTTQ XÃ

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

Đ.D CHỦ DỰ ÁN

HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

UBND XÃ CÁT NÊ

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×