Tải bản đầy đủ

bia 3



BÀI DỰ THI
“Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh
Thái Nguyên (1936 – 2016)”

Họ và Tên:
VŨ TRỌNG TÚ
Sinh Ngày,tháng,năm:10-09-1983
Đảng viên:Chi bộ Cơ Quan xã Cát Nê
Đơn vị công tác: UBND xã Cát Nê

Cát Nê, tháng 10 năm 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×