Tải bản đầy đủ

BC tien do cac du an hop ngay 03 11 2016

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Số

/BC-PTQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đại Từ, ngày

tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO
Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn huyện Đại Từ
Thực hiện Công văn số 531/UBND-VP ngày 13/12/2016 của UBND huyện
Đại Từ, giao Trung tâm PTQĐ báo cáo tiến độ GPMB, những khó khăn vướng
mắc và đề xuất hướng giải quyết các dự án điện đang triển khai thực hiện trên địa
bàn huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo kết quả thực hiện các dự án cụ
thể như sau:

I. Dự án Xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ:
1. Phần xây dựng trạm biến áp 110kV Tiên Hội:
Đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho
dự án thi công 16/16 hộ. Tổng diện tích ảnh hưởng: 0,81 ha.
2. Phần đường dây vào trạm biến áp 110kV Tiên Hội:
* Kết quả thực hiện:
- Chiều dài tuyến khoảng 1,0 km, 10 vị trí cột
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 30 hộ (giảm 14 hộ ảnh hưởng hành lang do điều
chỉnh điểm đấu nối cột số 1).
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 747,0 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 29/30 hộ. Đã công khai phương án, kêt thúc công
khai phương án ngày 22/11/2016, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định 29 hộ ngày
30/11/2016.
* Tồn tại vướng mắc
- Còn 01 hộ chưa đồng ý thực hiện kiểm kê. Hộ ông Tô Văn Trung (2 vợ
chồng đều đang thụ án), ảnh hưởng móng cột số 10, diện tích thu hồi
94,1m2/840m2. Ông Tô Văn Hưng - bố đẻ ông Hùng đại diện gia đình có ý kiến đề
nghị thu hồi hết cả thửa thì gia đình sẽ làm các thủ tục liên quan.
- Chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án do đang hoàn
thiện, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Tổ thẩm định để có cơ sở phê duyệt bản đồ.
- Chủ đầu tư đang xem xét điều chỉnh vị trí cột số 10 cho phù hợp với quy
hoạch, thuận lợi trong công tác bồi thường GPMB.
* Kế hoạch thực hiện:
- Sau khi có bản đồ điều chỉnh vị trí cột số 10 Trung tâm phát triển quỹ đất
phối hợp với Chủ đầu tư, UBND xã Tiên Hội thực hiện kiểm kê, lập phương án,
hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình thu hồi và phê duyệt phương án theo
quy định.


3. Phần đường dây xuất tuyến 35kV Tiên Hội - Hùng Sơn:
3.1. Địa phận xã Tiên Hội: Chiều dài tuyến khoảng 1,5 km, 15 vị trí cột.
* Kết quả thực hiện
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 27 hộ (giảm 01 hộ thu hồi móng cột do điều
chỉnh vị trí móng cột số 3, không lấy vào thửa đất của ông Lê Văn Vinh nữa).
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 337,45 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 27/27 hộ, đã công khai phương án, kết thúc công
khai phương án trình thẩm định 26/27 hộ ngày 30/11/2016.
* Tồn tại vướng mắc
- 01 hộ (Trần Văn Tuyến – xóm Thắng Lợi) chưa đồng ý phương án công
khai, đề nghị thu hồi hết 2 thửa, diện tích thu hồi 63,6m2/166m2; 11,7m2/92m2.


- Chủ đầu tư đang xem xét điều chỉnh vị trí cột số 02, cột số 03 lấy vào 1
thửa để thuận lợi trong công tác bồi thường GPMB.
* Kế hoạch thực hiện:
- Sau khi có bản đồ điều chỉnh vị trí cột số 03 Trung tâm phát triển quỹ đất
phối hợp với Chủ đầu tư, UBND xã Tiên Hội thực hiện kiểm kê, lập phương án,
đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình thu hồi và phê duyệt phương án
theo quy định.
3.2. Địa phận TT Hùng Sơn: Chiều dài tuyến khoảng 1,6km, 16 vị trí cột
* Kết quả thực hiện
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 39 hộ.
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 110,22 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 39/39 hộ. Đã lập phương án 39/39 hộ thuộc các tổ
dân phố: Đồng Trũng, Trung Hòa, Hàm Rồng và Sơn Hà.
* Tồn tại vướng mắc:
- UBND thị trấn Hùng Sơn chưa tổ chức họp để lấy phiếu ý kiến khu dân
cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ để có cơ sở xác nhận hồ sơ
pháp lý (Đồng Trũng 7/9 hộ; Trung Hòa 8/10 hộ; Hàm Rồng 14/18 hộ).
* Kế hoạch thực hiện:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với thị trấn Hùng Sơn họp lấy
phiếu ý kiến dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ để UBND thị
trấn Hùng Sơn có cơ sở xác nhận hồ sơ pháp lý trình thẩm định phê duyệt trước
20/12/2016.
II. Dự án: Cải tạo chống quá tải DZ 377 Trạm 220 kV tại xã Phục
Linh, Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
1. Kết quả:
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,5 km; 27 móng cột. Trong đó, địa phận xã
Phục Linh 06 cột; Địa phận xã Hà Thượng 21 cột.
- Tổng số hộ ảnh hưởng 26 hộ (xã Phục Linh 06 hộ, xã Hà Thượng 20 hộ)


- Diện tích thu hồi móng cột: 132,84 m2.
- Diện tích ảnh hưởng hành lang: 1.628 m2
- Đã lập và công khai phương án 26/26 hộ ngày 10, 11/10/2016, kết thúc
công khai ngày 31/10/2016, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt ngày
22/11/2016.
- Các hộ dân đã nhận tiền tạm ứng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
thực hiện DA xong trong tháng 11/2016.
2. Tồn tại: Chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án do
chủ đầu tư chưa cung cấp bản đồ được phê duyệt.
III. Dự án Xây dựng đường dây 35 kV nối mạch vòng 376-E6.3 tại thị
trấn Quân Chu và xã Cát Nê.
1. Kết quả:
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3 km, 36 móng cột. Trong đó, địa phận xã Cát
Nê 27 cột; Địa phận xã thị trấn Quân Chu 9 cột.
- Tổng số hộ ảnh hưởng 27 hộ (Xã Cát Nê: 20 hộ; TT Quân Chu 7 hộ).
- Diện tích thu hồi móng cột: 110,7 m2.
- Diện tích ảnh hưởng hành lang: 5.557 m2
- Tổng số hộ đã kiểm kê: 27/27 hộ
- Đã lập và công khai phương án ngày 07/10/2016, kết thúc công khai ngày
07/11/2016, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt ngày 02/12/2016.
- Chủ dự án đã tạm ứng tiền bồi thường GPMB cho 19/27 hộ bị ảnh hưởng,
các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện DA.
2. Tồn tại:
- Hộ ông Trần Bá Nhâm chưa đồng ý với phương án đã công khai, đề nghị
chủ dự án hỗ trợ thêm kinh phí bồi thường GPMB.
- Hộ ông Nguyễn Văn lợi đã nhận tiền tạm ứng nhưng đến nay vẫn không
đồng ý cho đơn vị thi công kéo dây.
- Hộ ông Nguyễn Văn Ý không đồng ý với phương án, với lý do giá bồi
thường đất và cây cối hoa màu thấp; đề nghị lắp xà lệch ra ngoài đường tại vị trí
cột trên phần đất của gia đình.
- Hộ ông Trần Văn Toản không nhất trí với phương án, đề nghị tính hỗ trợ
phần đất ảnh hưởng hành lang (43.6 m 2) là đất thổ cư hoặc thỏa thuận hỗ trợ là 10
triệu đồng.
- Hộ ông Trần Văn Tâm (bố ông Trần Văn Toản) đã nhận tiền tạm ứng nhưng
không đồng ý cho đơn vị thi công dựng cột, kéo dây với lý do DA phải hỗ trợ theo
đề nghị của hộ ông Trần Văn Toản.
- Chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án do chủ đầu tư
chưa cung cấp bản đồ thu hồi đất được phê duyệt làm căn cứ trình thu hồi đất và
phê duyệt phương án.
3. Kế hoạch thực hiện


- Phối hợp với UBND xã Cát Nê, chủ dự án giải quyết các ý kiến kiến nghị;
tuyên truyền vận động các hộ hộ dân đồng ý, chấp hành thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ GPMB, bàn giao mặt bằng cho dự án.
- Đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản đồ được phê duyệt làm căn cứ trình thu
hồi đất và phê duyệt phương án.
- Đề nghị phòng Tài nguyên & Môi trường trình UBND huyện ra quyết định
thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường GPMB.
- Trung tâm PTQĐ phối hợp với chủ dự án, UBND xã Cát Nê, Thị trấn Quân
Chu chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 12/2016.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn huyện Đại
Từ của Trung tâm phát triển quỹ đất./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (B/C);
- HĐ bồi thường huyện (B/C);
- Lưu VT- PTQĐ.

TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Số

/BC-PTQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đại Từ, ngày

tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO
Tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án điện và một số dự án trên
địa bàn huyện Đại Từ
Thực hiện Công văn số 433/UBND-VP ngày 02/11/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc báo cáo đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án
điện và một số dự án khác trên địa bàn huyện Đại Từ, Trung tâm phát triển quỹ
đất báo cáo kết quả thực hiện các dự án cụ thể như sau:
I. Dự án Xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ:
1. Phần xây dựng trạm biến áp 110kV Tiên Hội:
Đã thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công 16/16 hộ.
Tổng diện tích ảnh hưởng: 0,81 ha;
2. Phần đường dây vào trạm biến áp 110kV Tiên Hội:
* Kết quả thực hiện:
- Chiều dài tuyến khoảng 1,0km, 10 vị trí cột
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 30 hộ (giảm 14 hộ ảnh hưởng hành lang do điều
chỉnh điểm đấu nối cột số 1).
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 747,0 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 29/30 hộ. Đã công khai phương án ngày 28/10/2016
* Tồn tại vướng mắc
- Còn 01 hộ chưa đồng ý thực hiện kiểm kê. Ông Tô Văn Trung (2 vợ
chồng đều đang thụ án), ảnh hưởng móng cột số 10, diện tích thu hồi
94,1m2/840m2. Ông Tô Văn Hưng - bố đẻ ông Hùng đại diện gia đình có ý kiến đề
nghị thu hồi hết cả thửa thì gia đình sẽ làm các thủ tục liên quan.
* Kế hoạch thực hiện:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã
Tiên Hội tuyên truyền vận động gia đình đồng ý để làm thủ tục ủy quyền theo quy
định và thực hiện kiểm kê. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình thu hồi và
phê duyệt trong tháng 11/2016.
3. Phần đường dây xuất tuyến 35kV Tiên Hội - Hùng Sơn:
Địa phận xã Tiên Hội: Chiều dài tuyến khoảng 1,5km, 15 vị trí cột.
* Kết quả thực hiện
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 27 hộ (giảm 01 hộ thu hồi móng cột do điều
chỉnh vị trí móng cột số 3, không lấy vào thửa đất của ông Lê Văn Vinh nữa).
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 337,45 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 27/27 hộ, đã lập phương án, công khai phương án
trình thẩm định phê duyệt ngày 9/12/2016.
* Tồn tại vướng mắc


- 02 hộ (Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Khôi - Phố Dầu) chưa họp dân để
xác định nguồn gốc loại đất.
- 01 hộ (Nguyễn Thị Thuyền - Phố Dầu; Ma Văn Thành - Soi Chè) chưa
làm được văn bản phân chia tài sản của gia đình.
- 03 hộ (Phạm Thị Lan, Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Tuyến) chưa cung cấp
được hồ sơ pháp lý về đất (lý do bìa đỏ cấp năm 1993 bị mất chưa làm thủ tục cấp
lại được).
* Kế hoạch thực hiện:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Tiên Hội hoàn thiện
hồ sơ pháp lý của 6 hộ (thời gian xong trước ngày 15/11/2016). Hoàn thiện hồ sơ
thủ tục để thực hiện trình thu hồi và phê duyệt trong tháng 11/2016.
Địa phận thị trấn Hùng Sơn: Chiều dài tuyến khoảng 1,6km, 16 vị trí cột
* Kết quả thực hiện
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 39 hộ.
- Tổng diện tích thu hồi móng cột là: 110,22 m2
- Đã thực hiện kiểm kê 29/39 hộ. Đã lập phương án 19 hộ thuộc TDP Đồng
Trũng và Trung Hòa.
* Tồn tại vướng mắc: Còn 10 hộ chưa thực hiện kiểm kê. Trong đó:
- 02 hộ (Nguyễn Thị Thảo và Bùi Văn Nhã - xóm Hàm Rồng, thu hồi móng
cột) đề nghị hỗ trợ phần đất nằm dưới hành lang đường điện là đất ở.
- 06 hộ ảnh hưởng hành lang mời kiểm kê lần 1 nhưng không đến (Nguyễn
Thị Thơm, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Hòa, Bùi Thị Hiên, Nguyễn Xuân Lý,
Nguyễn Văn Tuân - xóm Hàm Rồng), đã đến nhà nhưng không gặp được.
- 02 hộ chưa mời kiểm kê (Nguyễn Văn Hiền, Trịnh Thị Tú - TDP Sơn Hà).
* Kế hoạch thực hiện:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với thị trấn Hùng Sơn, phòng Tài
nguyên và MT kiểm tra, xác định tại thực địa diện tích đất ở của 2 hộ xóm Hàm
Rồng để có cơ sở kiểm kê, lập phương án.
- Tiếp tục mời (lần 2) 8 hộ để thực hiện kiểm kê chi tiết.
- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình thu hồi và phê duyệt trong tháng
11/2016.
II. Dự án: Cải tạo chống quá tải DZ 377 Trạm 220 kV tại xã Phục
Linh, Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
1. Kết quả
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,5 km; 27 móng cột. Trong đó, địa phận xã
Phục Linh 06 cột; Địa phận xã Hà Thượng 21 cột.
- Tổng số hộ ảnh hưởng 26 hộ (xã Phục Linh 06 hộ, xã Hà Thượng 20 hộ)
- Diện tích thu hồi móng cột: 132,84 m2.
- Diện tích ảnh hưởng hành lang: 1.628 m2
- Tổng số hộ đã kiểm kê 26/26 hộ.
- Đã lập phương án và công khai phương án 26/26 hộ ngày 10, 11/10/2016
- Các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng.
2. Tồn tại:


- Chủ đầu tư chưa cung cấp bản đồ thu hồi đất được phê duyệt.
3. Kế hoạch thực hiện:
- Kết thúc công khai phương án, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình
thu hồi đất và phê duyệt phương án trong tháng 11/2016.
4. Kiến nghị đề xuất
- Đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất ở và đất vườn cùng thửa đất ở để làm cơ sở
trình phê duyệt phương án.
- Đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản đồ được phê duyệt làm căn cứ trình thu
hồi đất và phê duyệt phương án.
III. Dự án Xây dựng đường dây mạch vòng 376-E6.3 tại thị trấn Quân
Chu và xã Cát Nê.
1. Kết quả:
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3 km, 36 móng cột. Trong đó, địa phận xã Cát
Nê 27 cột; Địa phận xã thị trấn Quân Chu 9 cột.
- Tổng số hộ ảnh hưởng 27 hộ (Xã Cát Nê: 20 hộ; TT Quân Chu 7 hộ).
- Diện tích thu hồi móng cột: 110,7 m2.
- Diện tích ảnh hưởng hành lang: 5.557 m2
- Tổng số hộ đã kiểm kê: 27/27 hộ
- Đã lập phương án và công khai phương án ngày 07/10/2016
2. Tồn tại: Trong quá trình công khai phương án một số hộ dân có kiến nghị
và chưa đồng ý với giá bồi thường, hỗ trợ đất theo phương án đã công khai: 11 hộ
đề nghị đo lại diện tích bị ảnh hưởng hành lang đường điện; 02 đề nghị hỗ trợ
diện tích đất bị ảnh hưởng bằng 100 % giá bồi thường.
- Ngày 01/11/2016 Trung tâm PTQĐ đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã
Cát Nê thực hiện kiểm tra, đo đạc lại diện tích ảnh hưởng cho các hộ dân (6 hộ đã
nhất trí với diện tích bị ảnh hưởng; 03 hộ chưa nhất trí, 02 hộ chưa hợp tác đo lại)
- Chưa có quyết định phê duyệt giá đất để tính giá bồi thường hỗ trợ đối với
các thửa đất ở, đất vườn cùng thửa tại xã Cát Nê.
- Chủ đầu tư chưa cung cấp bản đồ thu hồi đất được phê duyệt làm căn cứ
trình thu hồi đất và phê duyệt phương án
3. Kế hoạch thực hiện
- Phối hợp với UBND xã Cát Nê, chủ dự án giải quyết các ý kiến kiến nghị;
tuyên truyền vận động các hộ hộ dân đồng ý, chấp hành thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ.
- Kết thúc công khai, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thực hiện trình thu hồi đất
và phê duyệt phương án, bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2016.
4. Kiến nghị đề xuất.
- Đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất ở và đất vườn cùng thửa đất ở để làm cơ sở
trình phê duyệt phương án.
- Đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản đồ được phê duyệt làm căn cứ trình thu
hồi đất và phê duyệt phương án.


* Đối với các dự án điện: Trung tâm PTQĐ đã có Công văn số: 250/CVPTQĐ ngày 31/10/2016 đề nghị chủ đầu tư (Công ty Điện lực Thái Nguyên) cung
cấp bản đồ thu hồi đất được phê duyệt để thực hiện các bước theo quy định.
IV. Dự án mở rộng khuôn viên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
1. Kết quả thực hiện:
- Đã phê duyệt phương án hộ: 2/2 hộ; số tiền phê duyệt là: 5,25 tỷ đồng
- Tổng diện tích đã thu hồi là: 0,21 ha.
- Tổng số hộ đã chi trả tiền là: 1/2 hộ, số tiền 2,4 tỷ đồng.
- Đã bàn giao mặt bằng cho: 0,8 ha ( ngày 14/9/2016, Hộ ông Vũ Mạnh
Hùng đã bàn giao mặt bằng cho dự án thi công)
2. Tồn tại vướng mắc:
Hộ bà Trần Thị Đào chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB
và có đơn kiến nghị, cụ thể:
- Hộ bà Đào có ý kiến: UBND huyện Đại Từ quy hoạch xây dựng không
đồng nhất để các hộ dân an cư lập nghiệp. Không ai muốn đời cha đã chuyển, nay
đến đời con lại chuyển làm khó cho công dân.
Đề xuất giải quyết: Trả lời gia đình: Việc quy hoạch mở rộng khuôn viên
Huyện ủy, UBND huyện được thực hiện theo từng giai đoạn. Quy hoạch mở rộng
khuôn viên của UBND huyện Đại Từ được phê duyệt tại Quyết định số 881/QĐUBND ngày 13/ 05/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt đồ án
Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.
- Chồng đi bộ đội tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đã mất
năm 2010; bản thân già yếu không còn khả năng lao động; con gái bị nhiễm chất
độc da cam từ bố bị thiểu năng trí tuệ đã 31 tuổi không chồng con. Đề nghị
UBND các cấp quan tâm.
Đề xuất giải quyết: Trả lời gia đình: Trong PA đã tính hỗ trợ 1 triệu đồng
cho gia đình bà Đào. Bà Đào được hưởng trợ cấp ưu đãi tuất chất độc hóa học do
phòng Lao động TB&XH huyện Đại Từ cấp sổ. Con gái bà Đào được nhận trợ
cấp khuyết tật hàng tháng. Hiện tại gia đình đang được hưởng các chế độ chính
sách của hộ nghèo năm 2016. Lô đất bố trí tái định cư cho bà Đào theo đúng
nguyện vọng của gia đình.
* Nội dung: Đề nghị hỗ trợ bồi thường phần khối lượng đào ao của gia
đình, diện tích 259 m2, chiều sâu khoảng 1,5m.
Đề xuất giải quyết: Trung tâm PTQĐ, Kinh tế &HT, Tài nguyên và MT,
UBND thị trấn Hùng Sơn kiểm tra lập biên bản xác định khối lượng đào ao của
gia đình bà Đào để có cơ sở lập bổ sung phương án.
* Nội dung: Đề nghị bồi thường diện tích đất phần góc nhà xe trước kia gia
đình cho UBND huyện mượn để xây tường rào cho vuông khuôn viên, diện tích
khoảng 100 m2 (Cây mít nằm trên diện tích này đường kính 74 cm đã được kiểm
kê và phê duyệt).
Ngày 01/11/2016 Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND thị trấn Hùng Sơn
(chủ trì) cùng các cơ quan kiểm tra, xác minh cụ thể với đề nghị về diện tích đất
của bà Đào tại Thông báo kết luận số 289/TBKL-UBND ngày 07/10/2016. cụ thể
như sau:


1. Về đất lối đi vào nhà bà Đào (giáp Văn phòng đăng ký đất đai huyện) là
của gia đình bà Đào đang sử dụng làm cổng. Hiện tại gia đình bà Đào đang sử
dụng.
2. Về cây Mít khu vực nhà xe UBND huyện do ông Ba Tròn (bố chồng bà
Đào trồng) bà Đào được thu hoạch hàng năm (cây Mít đã được tính bồi thường hỗ
trợ theo quy định).
3. Diện tích đất có cây Mít: Là đất thuộc UBND huyện do UBND huyện đã
xây dựng tường rào từ năm 1978, ranh giới rõ ràng, sử dụng ổn định từ đó đến
nay không có tranh chấp, khiếu nại.
4. Về vị trí đất phía sau nhà Khách UBND huyện, bà Đào đề nghị bồi
thường, không thuộc quyền sử dụng của bà Đào vì hiện trạng bà Đào không sử
dụng, không có cây cối, tài sản của bà Đào trên đất.
* Nội dung: Đề nghị hỗ trợ đổ đất cho gia đình vào hai lô đất mà gia đình
sẽ được nhận tái định cư.
Đề xuất giải quyết: UBND huyện giao Chủ đầu tư (BQL các dự án đầu tư
và xây dựng huyện) lập hồ sơ dự toán đổ đất san gạt mặt bằng của 2 lô đất gia
đình bà Đào được nhận tái định cư vào tổng mức đầu tư của dự án.
* Nội dung: Đề nghị hỗ trợ tiền mặt cho gia đình là 2 tỷ đồng sau khi đã
trừ đất tái định cư.
Đề xuất giải quyết: Nội dung này Hội đồng bồi thường GPMB huyện đã có
văn bản số 66/HĐBT-PTQĐ ngày 18/01/2016 trả lời gia đình là không có cơ sở
để giải quyết.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Đại Từ
của Trung tâm phát triển quỹ đất./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (B/C);
- HĐ bồi thường huyện (B/C);
- Lưu VT- PTQĐ.

Điện Cát Nê:

TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT


Các hộ có ý kiến trong quá trình công khai PA:
Bà Liễu, Ông Thượng, Bà Thước, Ông Sơn, Bà Bình, Bà Ý, Ông Hùng, Ông
Thành, Ông Nhâm, Ông Sáu, Bà Lập, Bà Lý, ông Toản
Nội dung:
- Đề nghị đo lại diện tích ảnh hưởng: Phối hợp vởi chủ dự án, UBND xã đã thực
hiện kiểm tra đo lại: Bà Liễu, Bà Thước, Ông Sơn, Bà Bình, Ông Sáu, Bà Lập đã
đồng ý với diện tích kiểm tra. Ông Thượng, bà Ý, Ông Nhâm, chưa đồng ý, hộ
ông Hùng, ông Thành chưa hợp tác đo lại.
- Bà Lý: Đề nghị bồi thường công trình nhà ở. Tuy nhiên đây là công trình được
gia đình bà lý cơi nới xây dựng sau khi thông báo thực hiện dự án. Khi kiểm kê
công trình này chỉ còn tường nhà, không có mái và không sử dụng.
- Ông Toản đề nghị hỗ trợ đất ảnh hưởng hành lang là đất ở. Tuy nhiên xóm xã
xác nhận là đất cây lâu năm nên không đủ điều kiện hỗ trợ đất ở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×