Tải bản đầy đủ

BC tien do cac du an dien hop 5 01 17

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày

tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
Tồn tại Dự án: ĐDK nối mạch vòng lộ 376-E6.3 tại xã Cát Nê.
1. Kết quả:
- Tổng số vị trí cột trên địa bàn xã Cát Nê 27 cột;
- Tổng số hộ ảnh hưởng 20 hộ;
- Diện tích thu hồi móng cột: 110,7 m2.
- Diện tích ảnh hưởng hành lang: 5.557 m2

- Ngày 23/12/20116 UBND huyện đã ban hành Quyết định số
15795/QĐUBND phê duyệt thu hồi đất, Quyết định số 15795/QĐUBND phê
duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án.
- Ngày 26/12/2016 Hội đồng bồi thường huyện đã ban hành thông báo chi trả
tiền cho các hộ ảnh hưởng dự án; ngày 28/12/2016 Trung tâm phát triển quỹ đất
đã phối hợp với chủ dự án, UBND xã Cát Nê tổ chức công bố các Quyết định số
15795/QĐUBND phê duyệt thu hồi đất, Quyết định số 15795/QĐUBND và thực
hiện chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quyết định được phê duyệt.
2. Tồn Tại
- Hộ ông Trần Bá Nhâm, có 02 thửa đất bị ảnh hưởng gồm: Thửa đất số 86 tờ
bản đồ số 58, loại đất ONT Diện tích ảnh hưởng hành lang là 23,5 m 2 và thửa đất
số 56 tờ bản đồ số 58, loại đất CLN, thu hồi móng cột 2,8 m 2, ảnh hưởng hành
lang 117,8 m2.
Giá trị phê duyệt 13.038,940 đồng. Gia đình ông Trần Bá Nhâm không đồng
ý với quyết định phê duyệt, không nhận tiền theo quyết định, đề nghị chủ dự án
hỗ trợ thêm kinh phí bồi thường GPMB. (Đã thi công dựng cột, kéo dây xong)
- Hộ ông Nguyễn Văn Lợi có 02 thửa đất bị ảnh hưởng gồm: Thửa đất số 684
tờ bản đồ số 4, loại đất CLN Diện tích thu hồi móng cột 4,68 m2, diện tích ảnh
hưởng hành lang là 420,62 m2 và thửa đất số 785 tờ bản đồ số 4, loại đất RSX, diện
tích thu hồi móng cột 4,68 m2, diện tích ảnh hưởng hành lang 496,2 m2.
Giá trị phê duyệt 49.573.076 đồng đã nhận tiền nhưng đến nay vẫn không
đồng ý cho đơn vị thi công kéo dây. ( Đã thi công dựng cột, chưa kéo dây)
- Hộ ông Nguyễn Văn Ý có 01 thửa đất bị ảnh hưởng: Thửa đất số 571 tờ bản
đồ số 4, loại đất CLN Diện tích thu hồi móng cột 4,68 m2, diện tích ảnh hưởng
hành lang là 56,22 m2.
Giá trị phê duyệt 5.604.816 đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Ý không đồng ý
với Quyết định phê duyệt phương án, với lý do giá bồi thường đất và cây cối hoa
màu thấp; đề nghị lắp xà lệch ra ngoài đường tại vị trí cột của gia đình. ( Đã thi
công dựng cột, chưa kéo dây)


- Hộ ông Trần Văn Toản có 01 thửa đất bị ảnh hưởng: Thửa đất số 25 tờ bản
đồ số 45, loại đất CNL Diện tích ảnh hưởng hành lang là 43,6 m2
Giá trị phê duyệt 3.311.602 đồng. Gia đình ông Trần Văn Toản không nhất
trí với quyết định phê duyệt phương án, đề nghị tính hỗ trợ phần đất ảnh hưởng
hành lang (43,6 m2 ) là đất thổ cư hoặc thỏa thuận hỗ trợ là 10 triệu đồng.
- Hộ ông Trần Văn Tâm (bố ông Trần Văn Toản) có 02 thửa đất bị ảnh hưởng
gồm: Thửa đất số 40 tờ bản đồ số 45, loại đất CLN Diện tích thu hồi móng cột 4,68
m2, diện tích ảnh hưởng hành lang là 71,72 m2 và thửa đất số 39 tờ bản đồ số 45,
loại đất CNL, diện tích ảnh hưởng hành lang 18,1 m2.


Giá trị phê duyệt 6.177.496 đồng đã nhận tiền tạm ứng nhưng không đồng ý
cho đơn vị thi công dựng cột, kéo dây với lý do DA phải hỗ trợ theo đề nghị của
hộ ông Trần Văn Toản. ( Chưa thi công dựng cột)
- Hộ ông Nguyễn Văn Sơn có 03 thửa đất bị ảnh hưởng gồm: Thửa đất số 567
tờ bản đồ số 4, loại đất RSX, diện tích thu hồi móng cột 4,68 m 2, diện tích ảnh
hưởng hành lang là 532 m2; thửa đất số 76 tờ bản đồ số 45, loại đất LUC, diện tích
thu hồi móng cột 2,52 m2 và thửa đất số 569, tờ BĐ số 4, loại đất ONT, thu hồi
móng cột 4,68 m2, diện tích ảnh hưởng hành lang 36,52 m2 .
Giá trị phê duyệt 9.492.499 đồng gia đình ông Nguyễn Văn Sơn không đồng
ý nhận tiền do chưa phê duyệt hết diện tích ảnh hưởng (Thiếu thửa đất số 569, tờ
BĐ số 4, loại đất ONT, thu hồi móng cột 4,68 m 2, diện tích ảnh hưởng hành lang
36,52 m2). Do chưa có quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh Thái Nguyên.
( Đã thi công dựng cột, kéo dây xong)
3. Kế hoạch thực hiện:
Đề nghị tổ xác định giá đất của huyện xác định giá thửa đất số 569, tờ BĐ số
4, loại đất ONT trình UBND tỉnh phê duyệt giá làm căn cứ trình phê duyệt bổ
sung phương án cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn theo quy định.
Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ, chủ dự án giải
quyết các ý kiến kiến nghị; tuyên truyền vận động các hộ hộ dân đồng ý, chấp
hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, nhận tiền theo quyết định phê duyệt,
bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Trên đây là Báo cáo tồn tại vướng mắc Dự án: ĐDK nối mạch vòng lộ 376
E6.3 tại xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (B/C);
- HĐ bồi thường huyện (B/C);
- Lưu VT- PTQĐ.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×