Tải bản đầy đủ

BC giải quyết đơn z131 cát nê ngày 4 tháng 10 năm 2017

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

TỔ CÔNG TÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Từ, ngày 03 tháng 10 năm 2017.
BÁO CÁO
Kết quả giải quyết vương mắc trong công tác BTGPMB dự án Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê 9 tháng đầu năm 2017.
Thực hiện chỉ đạo của UBND về việc báo cáo giải quyết vướng mắc Dự án
di chuyển trường thử công nghệ Z131 tại xã Cát Nê 9 tháng đầu năm 2017. Tổ
công tác giải quyết vướng mắc Dự án di chuyển trường thử công nghệ Z131 tại xã
Cát Nê, báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, đề nghị cụ thể như
sau:
I. Tổng số đơn được UBND huyện giao thẩm tra, xác minh thuộc dự án
Z131 tính đến ngày 03/10/2017: 30 đơn.
Trong đó: 28 đơn khiếu nại = 28 vụ việc; 02 đơn đề nghị = 02 vụ việc.
- Đã giải quyết xong 27 đơn = 27 vụ việc;

- đang giải quyết 03 đơn = 03 vụ việc.
(Có 06 đơn khiếu nại = 06 vụ việc thuộc năm 2016, UBND huyện đã ban
hành Quyết định giải quyết khiếu nại không công nhận nội dung khiếu nại về loại
đất, gồm các ông bà: Lại Văn Doanh; đỗ Văn Thiết; Lại Anh Tuấn; Hoàng Đình
Tuấn; Nguyễn Minh Chiến; Nguyễn Văn Tuyên).
II. 9 tháng đầu năm 2017, Tổ công tác đã tham mưu UBND huyện ban
hành 10 quyết định giải quyết khiếu nại và 01 văn bản trả lời đối với 11 vụ việc
cụ thể:
1. Hộ ông Trần Văn Tân: Xóm Trung Nhang, xã Cát Nê: Quyết định giải
quyết khiếu nại số 1122/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện công nhận
một phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 1043m 2, trong đó: Công nhận
diện tích đất cây lâu năm là 66,67m2, diện tích còn lại 976,33m2 là đất RSX.
2. Hộ ông Trần Hữu Vóc: Xóm Nương dâu, xã Cát Nê: Quyết định giải
quyết khiếu nại số 1121/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện công nhận
một phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 4.080m 2, trong đó: Công
nhận diện tích đất cây lâu năm là 250m2, diện tích còn lại 3.830m2 là đất RSX.
3. Hộ ông Nguyễn Văn Trường: Xóm Nông Trường, xã Cát Nê: Quyết định
giải quyết khiếu nại số 1120/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện công
nhận một phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 1.188,1m 2, trong đó:
Công nhận diện tích đất cây lâu năm là 273,3m2, diện tích còn lại 914,8m2 là đất
RSX.
4. Hộ bà Hà Thị Dung: Xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê: Quyết định giải quyết
khiếu nại số 1119/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện công nhận một
phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 683,5m 2, trong đó: Công nhận
diện tích đất cây lâu năm là 14m2, diện tích còn lại 669,5m2 là đất RSX.
5. Hộ ông Nguyễn Văn Huê: Xóm Nương Dâu, xã Cát Nê: Quyết định giải
quyết khiếu nại số 1118/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện công nhận


một phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 2.831,6m2, trong đó: Công
nhận diện tích đất cây lâu năm là 117,6m2, diện tích còn lại 2.714m2 là đất RSX.
6. Hộ ông Đỗ Đức Hiệu: Xóm Đình, xã Cát Nê: Quyết định giải quyết khiếu
nại số 1174/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện công nhận một phần nội
dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 6.265,5m 2, trong đó: Công nhận diện tích
đất cây lâu năm là 8,3m2, diện tích còn lại 6.257,2m2 là đất RSX.
7. Hộ ông Ngô Đức Thụ: Xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê: Quyết định giải quyết
khiếu nại số 1175/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện công nhận một
phần nội dung khiếu nại cụ thể: Tổng diện tích là 5.368,6m 2, trong đó: Công nhận
diện tích đất cây lâu năm là 404m2, diện tích còn lại 4.964,6m2 là đất RSX.
8. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nương Dâu, xã Cát Nê: Quyết định


giải quyết khiếu nại số 1713/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện không
công nhận nội dung bà Hải khiếu nại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày
10/3/2016 của UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi loại đất RSX.
9. Đối với hộ ông Hoàng Văn Long, xóm Lò Mật, xã Cát Nê: Quyết định
giải quyết khiếu nại số 1819/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện không
công nhận nội dung ông Long khiếu nại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày
10/3/2016 của UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi loại đất RSX.
10. Đối với hộ bà Hoàng Thị Ngà, xóm Lò Mật, xã Cát Nê: Nội dung đề
nghị xem xét bồi thường loại đất chè phần diện tích chênh lệch 330,7m 2 giữa diện
tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đât của gia đình bà với diện tích thu hồi
để thực hiện dự án, tại thửa đất số 494, tờ bản đồ thu hồi số 02. UBND huyện ban
hành văn bản số 1421/UBND-TCT ngày 19/9/2017 về việc trả lời đơn đề nghị của
bà Ngà, với nội dung: Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND
huyện Đại Từ về việc thu hồi diện tích đất tại thửa đất số 494, tờ bản đồ thu hồi số
02, diện tích 1.523,7m2, loại đất RSX là đúng quy định của pháp luật.
11. Hộ ông Nguyễn Văn Nam: Xóm Đồng Mương, xã Cát Nê: Quyết định
giải quyết khiếu nại số 4569/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND huyện công
nhận một phần nội dung khiếu nại cụ thể:
- Về loại đât: Tổng diện tích là 1.146,4m2, trong đó: Công nhận diện tích đất
cây lâu năm là 40,7m2, diện tích còn lại 1.105,7m2 là đất RSX.
- Về cây trồng: Bổ sung 122 cây chè già trồng hạt trước ngày 01/7/2004 và
354 cây keo.
III. Đối với 03 trường hợp đang trong thời hạn giải quyết.
1. Hộ bà Vũ Thị Lanh, xóm Đình, xã Cát Nê: Gồm 02 đơn = 02 vụ việc,
trong đó:
- Quyết định số 5107/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Đại Từ
về việc giao nhiệm vụ Tổ công tác giải quyết vướng mắc Dự án Z131 tại xã Cát Nê,
xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Lanh, xóm Đình, xã Cát Nê, khiếu nại
văn bản số 979/UBND-PTQĐ ngày 30/6/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc trả
lời nội dung đề nghị của bà liên quan đến loại đất thu hồi thuộc dự án Z131.
- Văn bản số 1338/UBND-TCD ngày 30/8/2017 về việc giao Tổ công tác
giải quyết vướng mắc Dự án Z131 tại xã Cát Nê tham mưu giải quyết nội dung đơn
đề nghị hỗ trợ 01 nhân khẩu còn thiếu của gia đình bà Vũ Thị Lanh.


Tổ công tác đang xây dựng dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại và văn
bản trả lời.
2. Hộ bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nương Dâu, xã Cát Nê: Quyết định số
5342/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc giao nhiệm vụ
Tổ công tác giải quyết vướng mắc Dự án Z131 tại xã Cát Nê, xác minh nội dung
khiếu nại của bà bà Hải khiếu nại Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 21/8/2017
của UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi đất và Quyết định số 4642/QĐ-UBND
ngày 21/8/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường
để thực hiện dự án Z131 đối với giai đình bà.
Tổ công tác đang thẩm tra, xác minh.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết vương mắc trong công tác BTGPMB
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tai xã Cát của Tổ công tác. Xin ý
kiến chỉ đạo của UBND huyện./.
TỔ TRƯỞNG

PHÓ TRÁNH THANH TRA HUYỆN
Nguyễn Văn ThiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×