Tải bản đầy đủ

BBKT về hạn mức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày tháng 12 năm 2017 tại gia đình ông
Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương thường trú tại xóm Lò Mật, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ.
Thành phần gồm:
I. UBND xã Cát Nê:
- Ông : Đỗ Thành Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch

- Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công Chức địa chính

II. Chủ sử dụng đất:
Ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương - địa chỉ thường trú tại
xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
NỘI DUNG:
UBND xã Cát Nê nhận được đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của gia

đình ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương, địa chỉ thường trú tại xóm
Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Tại thửa 380 tờ bản đồ số 30 diện tích là 150m 2, đất ONT. Tổ công tác đã
kiểm tra thực địa thửa đất trên và hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông
Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương:
- Căn cứ mục b khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số
38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy
định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối
thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên thì phần diện tích 150m2 mà gia đình ông Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn
Thị Phương đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn thì phần diện
tích vượt hạn mức giao đất ở tại nông thôn là 150m2.
Biên bản kết thúc vào hồi 15h cùng ngày, đã thông qua cho các thành phần có
tên trên đây cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây./.
CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×