Tải bản đầy đủ

BB tuyen truyen cac ho nhan tien

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hộ gia đình ông (bà)
………………………………………xóm……………… xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông : Đỗ Thanh Tâm
chức vụ: Chủ tịch UBND
- Ông : Dương Văn Đồng
chức vụ: Chủ tịch MTTQ
- Ông : Trần Nhật Thăng
chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
- Ông : Dương Văn Việt
chức vụ: Phó bí thư thường trực
- Bà: Nguyễn Thị Bình
chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

- Ông : Vũ Minh Việt
chức vụ: Chủ tịch hội cựu chiến binh
- Ông : Nguyễn Duy Trường
chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
- Bà: Nguyễn Thị Thảo
chức vụ: Bí thư đoàn xã
2. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-UBND ngày / /2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt );
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-UBND ngày / /2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường


thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt );
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền… lần và tổ chức chi trả tiền
bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận
tiền bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát
Nê và các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ
trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước và của Tỉnh tại thời điểm thực hiện dự án.
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt đã tính


đúng và đủ theo cơ chế chính sách và đơn giá quy định của nhà Nước.
UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã đến tại gia
đình hộ ông (bà)…………………………………địa chỉ:…………………….. ….tuyên
truyền, vận động gia đình với các nội dung, các Quyết định thu hồi đất, và Quyết định
phê duyệt phương án đã được tính đúng đủ theo cơ chế chính sách và đơn giá quy định
của nhà Nước. Tổ công tác vận động đề nghị gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng
cho dự án thi công công trình theo đúng tiến độ.
. Ý kiến của hộ dân:
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………… ..................
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………… ..................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của gia đình UBND, MTTQ xã Cát Nê
và các ban nghành đoàn thể xã Cát Nê đề nghị các hộ gia đình chấp hành Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ
và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ.
Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

MTTQ XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

Đ.D CÁC BAN NGHÀNH ĐOÀN THỂ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×