Tải bản đầy đủ

BB tuyen truyen cac ho nhan tien (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh xóm
Đồng Mương, xã Cát Nê nhận tiền theo quyết định phê duyệt và Bàn giao mặt
bằng cho Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hộ gia đình…………………
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông : Đỗ Thanh Tâm
chức vụ: Chủ tịch UBND
- Ông : Dương Văn Đồng
chức vụ: Chủ tịch MTTQ
- Ông : Trần Nhật Thăng
chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
- Ông : Dương Văn Việt
chức vụ: Phó bí thư thường trực
- Bà: Nguyễn Thị Bình
chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

- Ông : Vũ Minh Việt
chức vụ: Chủ tịch hội cựu chiến binh
- Ông : Nguyễn Duy Trường
chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
- Bà: Nguyễn Thị Thảo
chức vụ: Bí thư đoàn xã
2. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
II. Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số
4647/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh Quyết
định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Đại Từ; Quyết định số
3121/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của
UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ
trợ dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (ông Nguyễn Văn Nam).


UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã làm việc với
hộ gia đình hộ ông (bà)…………………………………………….…………………địa
chỉ:…………………….. ………….để tuyên truyền, vận động gia đình với các nội
dung, các Quyết định thu hồi đất, và Quyết định phê duyệt phương án đã được tính
đúng đủ theo cơ chế chính sách và đơn giá quy định của nhà Nước. Tổ công tác vận
động gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công công trình theo đúng
tiến độ đối với các thửa đất sau:
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;


Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
Thửa đất số…..……,tờ bản đồ…..,Diện tích:……….….….m2, Loại đất: ………;
* Ý kiến của hộ dân:
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………… ..................
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………… ..................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của gia đình UBND, MTTQ xã Cát Nê
và các ban nghành đoàn thể xã Cát Nê đề nghị các hộ gia đình chấp hành Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ
và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ.
Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

MTTQ XÃ CÁT NÊ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

Đ.D CÁC BAN NGHÀNH ĐOÀN THỂTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×