Tải bản đầy đủ

bb tra tien du an di tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ GPMB
Dự án:.................................................................................................................
Hôm nay, ngày tháng
năm 2016. Tại ......................................................
...............................................................................................
* THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:
I. Đại diện UBND ..................................:
1. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
2. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
II. Đại diện Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ:
1. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
2. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
3. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
III. Đại diện chủ dự án:
1. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
2. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
IV. Đại diện cơ sở Xóm, Tổ dân phố:
1. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……

2. Ông (bà): ……………………….........…..; Chức vụ ................……………..……
V. Đại diện hộ gia đình:
1.Ông (bà): ..................................................................................................................................................
Địa chỉ: ……..................................................................................................................................................
Số CMTND: …..................…....ngày cấp: ……..........… nơi cấp:……...............…………
Số sổ hộ khẩu:………..……… ngày cấp:……….……... nơi cấp:……………......……….
2.Người được uỷ quyền: Ông (bà)..........………..…………………………………………
Địa chỉ xóm............................................, xã.........................................................................................
Số CMTND: …...............…....…… ngày cấp: …….....……… nơi cấp.…………….…….
(Kèm theo giấy được ủy quyền ngày
/
/201…)
* NỘI DUNG:
Chủ dự án chủ trì phối hợp Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tổ chức chi trả
tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt số ................/QĐ-UBND
ngày
...........
của
UBND
huyện
Đại
Từ
V/v................................................................... ...........................................................
.....................................................................................................................................
....................................................


*Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình ông (bà)
…………………………….…………… được phê duyệt tại Quyết định ................../QĐ-UBND
ngày.............................. là: ..............................................................đ.
(Tổng số tiền bằng chữ : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................)
Trong đó:
- Tiền bồi thường đất và sản lượng: ……………………………………………….
- Tiền bồi thường cây cối, hoa màu: ………………………………………………
- Tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc: …………………………………..
- Tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: …………………………
- Tiền hỗ trợ ổn định đời sống: ………………………………………………….....
- Tiền thưởng bàn giao mặt bằng: ………………….………………………………
- Tiền hỗ trợ hộ nghèo: ……………………..……….………………………………


* Hộ gia đình ông (bà): ………………………………………………….…………………..………..
Địa chỉ……………………………………………………………….………..………………………………
Đã đồng ý với Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án của
UBND huyện và nhận đủ số tiền trên, nhất trí bàn giao toàn bộ diện tích đất cho
Chủ dự án (...................................................................................) toàn quyền quản
lý, sử dụng kể từ ngày
tháng
năm 2016 và không gây cản trở hay khó khăn
cho dự án thi công công trình.
Nếu gia đình Ông (bà): ……………………….……………………. thực hiện trái với
cam kết đã ký thì gia đình chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản được thông qua mọi thành phần cùng nghe nhất trí kí tên. Biên bản
được lập thành 04 bản có giá trị như nhau gửi: Hộ gia đình 01 bản;
UBND
..............................................01
bản;
Chủ
dự
án
(.....................................................) 01 bản; Trung tâm phát triển quỹ đất 01 bản để
thực hiện. Nếu bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

Đ.Đ CƠ SỞ XÓM

(Chồng)

(Vợ)

TM.UBND X· C¸T N£

TT. PTQĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CHỦ DỰ ÁN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ GPMB
Dự án: ...................................................................................................................
Hôm nay, ngày tháng năm 2016. Tại ........................................................
..................................... Chúng tôi gồm có:
* THÀNH PHẦN THAM GIA CHI TRẢ TIỀN GỒM:
I. Đại diện UBND ...........................................................:
1. Ông (bà): .......................................; Chức vụ: ......................................;
2. Ông (bà): .......................................; Chức vụ: ......................................;
II. Đại diện Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ:
1. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
2. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
3. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
III. Đại diện chủ dự án: .........................................................................
1. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
2. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
IV. Đại diện cơ sở Xóm, Tổ dân phố:
1. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
2. Ông (bà): .....................................; Chức vụ: .......................................;
V. Đại diện hộ gia đình:
1.Ông (bà): ..................................................................................................................................................
Địa chỉ: ……..................................................................................................................................................
Số CMTND: …..................…....ngày cấp: ……..........… nơi cấp:……...............…………
Số sổ hộ khẩu:………..……… ngày cấp:……….……... nơi cấp:……………......……….
2.Người được uỷ quyền: Ông (bà)..........………..…………………………………………
Địa chỉ xóm............................................, xã.........................................................................................
Số CMTND: …...............…....…… ngày cấp: …….....……… nơi cấp.…………….…….
(Kèm theo giấy được ủy quyền ngày

/

/201…)

* NỘI DUNG:
Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo
Quyết định phê duyệt số .........../QĐ-UBND ngày..................của UBND huyện Đại
Từ
V/v .............................................................................................................. ...............
..............................................................................................................


.....................................................................................................................................
*Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình ông (bà)
…………………………….…………… được phê duyệt tại Quyết định ............./QĐ-UBND
ngày ................... là: ..............................................................đ.
(Tổng số tiền bằng chữ : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................)
Trong đó:
- Tiền bồi thường đất và sản lượng: ……………………………………………….
- Tiền bồi thường cây cối, hoa màu: ………………………………………………
- Tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc: …………………………………..
- Tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: …………………………
- Tiền hỗ trợ ổn định đời sống: ………………………………………………….....
- Tiền thưởng bàn giao mặt bằng: ………………….………………………………
- Tiền hỗ trợ hộ nghèo: ……………………..……….………………………………
* Hộ gia đình ông (bà): ………………………………………………….…………………..……….., địa
chỉ……………………………………………………………….………..………………………………đã nhận đủ số
tiền trên, nhất trí với số liệu đã kiểm kê và phương án đã phê duyệt, không thắc
mắc khiếu nại gì và cam kết bàn giao toàn bộ diện tích đất (theo Quyết định thu hồi
đất số ........../QĐ-UBND ngày .................của UBND huyện Đại Từ), tài sản vật
kiến trúc, cây cối trên đất cho Chủ dự án (..........................................................)
toàn quyền quản lý, sử dụng kể từ ngày
tháng
năm 2016 và không gây cản
trở hay khó khăn cho dự án thi công công trình.
Nếu gia đình Ông (bà): ……………………….……………………. thực hiện trái với
cam kết đã ký thì gia đình chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản được thông qua mọi thành phần cùng nghe nhất trí kí tên. Biên bản
được lập thành 04 bản có giá trị như nhau gửi: Hộ gia đình 01 bản;
UBND
..............................
01
bản;
Chủ
dự
án
(.....................................................................) 01 bản; Trung tâm phát triển quỹ đất
01 bản để thực hiện. Nếu bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật ./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

Đ.Đ CƠ SỞ XÓM, TỔ DÂN PHỐ

(Chồng)

TT. PTQĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

(Vợ)

TM.UBND ...........................................

CHỦ DỰ ÁN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ GPMB
Dự án: Khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Hôm nay, ngày
tháng năm 2016. Tại Hội trường UBND thị trấn Hùng
Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi gồm có:
* THÀNH PHẦN THAM GIA CHI TRẢ TIỀN GỒM:
I. Đại diện UBND thị trấn Hùng Sơn:
1. Ông: Nguyễn Nam Tiến;
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn;
2. Bà: Nguyễn Thị Hảo;
Chức vụ: CB địa chính thị trấn.
II. Đại diện Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ:
1. Ông: Hoàng Văn Tâm;

Chức vụ: Giám đốc;

2. Bà: Hoàng Hải Hiền;

Chức vụ: Cán bộ;

3. Ông: Vũ Tuân;

Chức vụ: Cán bộ.

III. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển & Thương mại BCD:
1. Ông : Chu Quốc Công;
Chức vụ: Giám đốc;
2. Ông: Nguyễn Thành Duy;
Chức vụ: Cán bộ;
IV. Đại diện cơ sở Xóm, Tổ dân phố:
1. Ông (bà): ……………………….........…..;

Chức vụ ................……………..……

2. Ông (bà): ……………………….........…..;

Chức vụ ................……………..……

V. Đại diện hộ gia đình:
1.Ông (bà): ..................................................................................................................................................
Địa chỉ: ……..................................................................................................................................................
Số CMTND: …..................…....ngày cấp: ……..........… nơi cấp:……...............…………
Số sổ hộ khẩu:………..……… ngày cấp:……….……... nơi cấp:……………......……….
2.Người được uỷ quyền: Ông (bà)..........………..…………………………………………
Địa chỉ xóm............................................, xã.........................................................................................
Số CMTND: …...............…....…… ngày cấp: …….....……… nơi cấp.…………….…….
(Kèm theo giấy được ủy quyền ngày

/

/201…)

* NỘI DUNG:
Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo
Quyết định phê duyệt số 2687/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND huyện Đại
Từ V/v phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và phương án kinh phí cải


tạo lớp đất mặt để thực hiện dự án: Khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1).
*Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình ông (bà)
…………………………….…………… được phê duyệt tại Quyết định 2687/QĐ-UBND
ngày 25/04/2016 là: ..............................................................đ.
(Tổng số tiền bằng chữ : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................)
Trong đó:
- Tiền bồi thường đất và sản lượng: ……………………………………………….
- Tiền bồi thường cây cối, hoa màu: ………………………………………………
- Tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc: …………………………………..
- Tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: …………………………
- Tiền hỗ trợ ổn định đời sống: ………………………………………………….....
- Tiền hỗ trợ hộ nghèo: ……………………..……….………………………………
- Tiền thưởng bàn giao mặt bằng: ………………….………………………………
* Hộ gia đình ông (bà): ………………………………………………….…………………..……….., địa
chỉ……………………………………………………………….………..………………………………đã nhận đủ số
tiền trên, nhất trí với số liệu đã kiểm kê và phương án đã phê duyệt, không thắc
mắc khiếu nại gì và cam kết bàn giao toàn bộ diện tích đất (theo Quyết định thu hồi
đất số 2686/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND huyện Đại Từ), tài sản vật
kiến trúc, cây cối trên đất cho Chủ dự án (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển &
Thương mại BCD) toàn quyền quản lý, sử dụng kể từ ngày
tháng
năm 2016
và không gây cản trở hay khó khăn cho dự án thi công công trình.
Nếu gia đình Ông (bà): ……………………….……………………. thực hiện trái với
cam kết đã ký thì gia đình chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản được thông qua mọi thành phần cùng nghe nhất trí kí tên. Biên bản
được lập thành 04 bản có giá trị như nhau gửi: Hộ gia đình 01 bản; UBND thị trấn
01 bản; Chủ dự án (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển & Thương mại BCD) 01
bản; Trung tâm phát triển quỹ đất 01 bản để thực hiện. Nếu bên nào vi phạm thì
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

Đ.Đ CƠ SỞ XÓM, TỔ DÂN PHỐ

(Chồng)

TT. PTQĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

(Vợ)

TM.UBND TT HÙNG SƠN

CHỦ DỰ ÁN


Biên bản được thông qua mọi thành phần cùng nghe nhất trí kí tên. Biên bản
được lập thành 03 bản có giá trị như nhau gửi: Hộ gia đình 01 bản; UBND thị trấn
01 bản; Trung tâm phát triển quỹ đất 01 bản để thực hiện. Nếu bên nào vi phạm thì
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.
Đ.Đ CƠ SỞ XÓM, TỔ DÂN PHỐ

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Chồng)

TT. PTQĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

(Vợ)

TM.UBND TT HÙNG SƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×