Tải bản đầy đủ

BB THỐNG NHẤT vị TRÍ rác THẢI diem 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Thống nhất vị trí xây dựng điểm tập kết xe chở rác thải sinh hoạt
xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại UBND xã Cát Nê.
Chúng tôi gồm có.
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
- Ông: Vũ Ngọc Chiều

- Chức vụ: PCT UBND xã

- Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Địa chính

- Bà: Đào Thị Nguyệt

- Chức vụ: Kế toán

II- Đại diện các phòng ban của huyện.

1. Văn phòng điều phối chương trình XD NTM - Phòng NT & PTNT huyện
- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện
- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

4. Ban Quản lý vệ sinh môi trường Đô Thị huyện.
- Ông: …………………………………

- Chức vụ: ……………………

III. Nội dung làm việc.
- Kiểm tra và thống nhất vị trí xây dựng điểm tập kết xe chở rác thải sinh
hoạt xã Cát Nê.
- Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại 01 vị trí điểm tập kết xe
chở rác thải tại xóm Nương Dâu, xã Cát Nê cụ thể như sau:
+ Điểm tập kết: Tại thửa đất số 30 tờ bản đồ số 2 (bản đồ trích lục thu hồi
đất) Loại đất BHK đã được UBND huyện Đại Từ thu hồi đất giao cho UBND xã
Cát Nê quản lý. (Vị trí thửa đất năm trong hành lang đường tỉnh lộ ĐT 261)
Sau khi kiểm tra các thành phần cùng thống nhất xây dựng điểm tập kết
xe gom rác theo đúng vị trí nêu trên.Vậy chúng tôi cùng nhau thống nhất lập thành biên bản để xác định vị trí
xây dựng điểm tập kết xe gom rác thải sinh hoạt xã Cát Nê làm căn cứ để xây
dựng điểm tập kết rác thải sinh hoạt xã Cát Nê đảm bảo kịp tiến độ về đích nông
thôn mới.
Biên bản kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua cho các
thành phần cùng nghe và ký tên.
ĐD. VĂN PHÒNG NTM ĐD. PHÒNG TN & MT ĐD. PHÒNG KT & HT

ĐD. BAN QL VSMT

TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×