Tải bản đầy đủ

BB lam viec voi cty che phuc2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỐNG NHẤT
Giữa Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê với Công ty CP chè Quân chu về nguồn gốc đất
đai của các hộ gia đình cá nhân xin cấp GCNQSD đất trên địa xã Cát Nê
Hôm nay ngày
Thái Nguyên.

tháng

năm 2017, Tại UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh

*Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Chủ tịch UBND xã

- Ông: Vũ Trọng Tú

- Công chức Địa chính


- Ông: Nguyễn Đức Thắng - Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch.
2. Đại diện Công ty cổ phần chè Quân Chu:
- Ông: Lê Trần Thanh

- Giám đốc Công ty cổ phần chè Quân Chu

- Ông: Đào Phương Trung - Cán bộ quản lý đất đai Công ty cổ phần chè Quân Chu
*Nội dung làm việc:
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình:
UBND xã Cát Nê và Công ty cổ phần chè Quân Chu tiến hành kiểm tra từng loại
đất của các hộ trên bản đồ và các hồ sơ đang quản lý của công ty cổ phần chè Quân
chu, làm căn cứ để đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho các hộ gia đình.
Sau khi kiểm tra hai bên đã thống nhất như sau:
Qua kiểm tra thực địa va đối chiếu với bản đồ địa chính thì các thửa đất (có danh
sách kèm theo) nằm trong diện tích đất của Công ty cổ phần che Quân chu nhưng
Công ty CP chè Quân Chu từ trước tới nay không quản lý, không sử dụng, không có
hợp đồng giao khoán cho các hộ gia đình, đã trả ra nằm trong Quyết định số: 49/QĐUBND ngày 27/01/1978 của UBND tỉnh Bác Thái; Quyết định số: 1608/QĐ-UBND
ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 105/QĐ-UBND ngày
14/01/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số: 743/QĐ-UBND ngày
31/03/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Các thửa đất do các hộ gia đình sử dụng từ
trước đến nay, không có tranh chấp phù hợp quy hoạch sử dụng đất.
( Có danh sách chi tiết các thửa đất kèm theo).
Căn cứ vào kết quả thẩm tra, thống nhất trên đề nghị UBND huyện Đại Từ xem
xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình theo quy định.
Hội nghị đã nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CHÈ
ĐẠI DIỆN UBND XÃ CÁT NÊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỐNG NHẤT
Giữa Uỷ ban nhân dân thị trấn Quân chu với Công ty CP chè Quân chu
Hôm nay ngày tháng năm 2012, Tại Thị trấn Quân Chu.
Thành phần gồm có:
1. UBND TT Quân Chu:
- Ông : Lê Chí Thanh – Chủ tịch UBND


- Ông : Triệu Hồng Phúc – Cán bộ địa chính
- Ông : Đặng Văn Định - Cán bộ tư pháp
2. Công ty cổ phần chè Quân Chu:
- Ông : Trần Văn Cảnh – Phó giám đốc Công ty cổ phần chè Quân Chu
Nội dung làm việc:
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 02 hộ gia
đình:
1. Hộ bà: Phạm Thị Bỉ - Xóm Nhà máy
2. Hộ bà : Trần Thị Trang – Xóm Nhà máy
3. Hộ ông: Đỗ Bá Thủy – Xóm Nhà máy
4. Hộ ông: Nguyễn Văn Phúc – Xóm 5
UBND thị trấn Quân Chu và Công ty cổ phần chè Quân Chu tiến hành kiểm tra
từng loại đất của 04 hộ trên bản đồ và các hồ sơ đang quản lýcủa công ty cổ phần chè
Quân chu, làm căn cứ để đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho 04 hộ gia đình.
Sau khi kiểm tra hai bên đã thống nhất như sau:
* Diện tích đất của gia đình:
1. Hộ bà: Phạm Thị Bỉ - Xóm Nhà máy
2. Hộ bà : Trần Thị Trang – Xóm Nhà máy
3. Hộ ông: Đỗ Bá Thủy – Xóm Nhà máy
Diện tích của 03 hộ gia đình do chuyển đổi địa giới hành chính từ xóm cây hồng, xã
Quân Chu sang thị trấn Quân Chu. không nằm trong diện tích của công ty chè quản

2. Diện tích trong hồ sơ xin cấp GCN của gia đình ông Nguyễn Huy Dự, ở xóm
2, không nằm trong diện tích của công ty chè quản lý.
Căn cứ vào kết quả thẩm tra, thống nhất trên đề nghị UBND huyện Đại Từ xem
xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 02 hộ gia đình theo quy định.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CHÈ

ĐẠI DIỆN UBND TT QUÂN CHU


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỐNG NHẤT
Giữa Uỷ ban nhân dân thị trấn Quân chu với Công ty CP chè Quân chu
Hôm nay ngày tháng năm 2013, Tại Thị trấn Quân Chu.
Thành phần gồm có:
1.UBND TT Quân Chu:
- Ông : Lê Chí Thanh – Chủ tịch UBND
- Ông : Triệu Hồng Phúc – Cán bộ địa chính
2.Công ty cổ phần chè Quân Chu:
- Ông : Trần Văn Cảnh – Phó giám đốc Công ty cổ phần chè Quân Chu
Nội dung làm việc:
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 02 hộ gia
đình:
1. Hộ ông: Đỗ Bá Thủy - Xóm Nhà máy
2. Hộ bà : Bùi Thị Thoan – Xóm Nhà máy
UBND thị trấn Quân Chu và Công ty cổ phần chè Quân Chu tiến hành kiểm tra
từng loại đất của 02 hộ trên bản đồ và các hồ sơ đang quản lýcủa công ty cổ phần chè
Quân chu, làm căn cứ để đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho 02 hộ gia đình.
Sau khi kiểm tra hai bên đã thống nhất như sau:
Diện tích trong hồ sơ xin cấp GCN của 02 hộ gia đình, ở xóm Nhà máy, hiện
không nằm trong diện tích của công ty chè quản lý.
Căn cứ vào kết quả thẩm tra, thống nhất trên đề nghị UBND huyện Đại Từ xem
xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 02 hộ gia đình theo quy định.
Hội nghị đã nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CHÈ

ĐẠI DIỆN UBND TT QUÂN CHUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×