Tải bản đầy đủ

BB HIẾN đất 261

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỎA THUẬN HIẾN ĐẤT
Thuộc hành lang đường tỉnh lộ ĐT-261
Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày … tháng … năm 2017
Tại: Gia đình ông Trần Nguyên Nhung - Thường trú tại xóm Trung Nhang, xã
Cát Nê, huyện Đại Từ.
THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện xã Cát Nê
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.

- Ông (bà): Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công chức Địa chính xã.

- Ông (bà): Dương Văn Đồng

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã.


- Ông (bà): Nguyễn Đức Thắng - Chức vụ: Công chức Tư pháp xã.
- Ông(bà): Dương Thế Lữ

- Chức vụ: Trưởng xóm Đình.

2. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Trần Nguyên Nhung - Chức vụ: Chủ hộ.
Địa chỉ TT : Xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
II. NỘI DUNG:
Căn cứ theo chỉ giới quy hoạch hành lang đường tỉnh lộ ĐT-261 tính từ tim
đường vào mỗi bên là 13,5m.
Theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông
Nguyễn Văn Thập có 69,6m 2 nằm trong chỉ giới hành lang giao thông thuộc tuyến
đường tỉnh lộ ĐT-261.
Sau khi nghe đại diện UBND, Ủy ban MTTQ xã, cơ sở xóm thông qua các quy
định về chỉ giới hành lang và chỉ giới quy hoạch tuyến đường tỉnh lộ ĐT-261.
Hộ gia đình ông (bà) Trần Nguyên Nhung nhất trí hiến 69,6m 2 đất trong chỉ
giới hành lang đường tỉnh lộ ĐT-261.
1. Không gây cản trở các cơ quan chức năng khi thực hiện thu hồi đất, giải tỏa
và thi công công trình.
2. Việc thỏa thuận hiến đất đã được gia đình thống nhất cao và hoàn toàn tự
nguyện, không bị ép buộc. Gia đình không có thắc mắc khiếu nại gì và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về những thỏa thuận và cam kết trên.


Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người
có tên trên cùng nghe và cùng nhất trí ký tên vào biên bản./.
CHỦ HỘ GIA ĐÌNH

TRƯỞNG XÓM

MẶT TRẬN TQ XÃ

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

TM. UBND XÃ

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT HIẾN, TÀI SẢN,
CÂY CỐI HOA MÀU BỊ ẢNH HƯỞNG
Dự án: ……………………………………………………………………………..
Hôm nay, vào hồi …….. giờ ……. Ngày ……. tháng ……. năm ……


Tại………………………………………………………………………………
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện xã Cát Nê
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
2. Đại diện chủ dự án:
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
3. Hộ gia đình có đất, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án:
- Ông (bà): …………………………….. Chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: Xóm ………………………….. xã Cát Nê
II. NỘI DUNG:
Căn cứ hồ sơ thiết kế xây dựng công trình ……………………………………
Và bản đồ trích đo hiện trạng diện tích bị ảnh hưởng, bản đồ địa chính đo đạc năm
2014.
Sau khi kiểm tra, đo đạc thực địa, chúng tôi thống nhất xác định diện tích đất,
tài sản trên đất, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng của hộ gia đình ông, bà như sau:
1. Về đất đai
BĐ trích đo
TT

Loại đất

Số tờ

Số
thửa

BĐ Địa chính
Số tờ

Số
thửa

DT thu
hồi (m2)

Vị trí
đất

Hồ sơ
pháp


2. Về tài sản, cây cối hoa mầu:
TT

Tờ
bản
đồ

Thửa
số

Quy cách tài sản
cây cối

Quy
cách
kích
thước

Đơn
vị

Số
lượng

Ghi chú


* Hộ gia đình cam kết:
1. Gia đình đã cùng kiểm tra và nhất trí với số lượng đất, tài sản, cây cối, hoa
màu đã kiểm kê trên. Nhất trí hiến toàn bộ diện tích đất, tài sản, cây cối, hoa màu đã
kiểm kê trên cho nhà nước để thi công công trình theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Không có thắc mắc, khiếu nại gì khác.
Biên bản lập xong hồi …. Giờ cùng ngày, đã thông qua các thành phần nghe,
nhất trí ký tên./.
CHỦ HỘ GIA ĐÌNH

TM. UBND XÃ

TRƯỞNG XÓM

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

CHỦ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT ĐAI
Tên chủ hộ ………………………………………. Sinh năm ………………...
Địa chỉ: Xóm Đồng Nghè, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Đang sử dụng thửa đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án: ………………………


………………………………………………………………………………………….
- Theo bản đồ địa chính xã đo năm …….., tờ bản đồ số ……..thửa số ……….
Diện tích …….. m2 loại đất ………..
- Theo bản đồ trích đo năm …………. tờ bản đồ số ……..thửa số ………. Diện
tích …….. m2 loại đất ………..
- Hiện trạng đang sử dụng: ………………………………..
Sau khi kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai, hiện trạng sử dụng đất và ý kiến của cơ
sở xóm về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, UBND xã Cát Nê xác nhận:
* Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
+ Thời điểm sử dụng đất: ……………………………………………………..
* Về loại đất xác định thu hồi theo loại đất: ……………………………………
Ngày … tháng …. Năm 2017
TRƯỞNG XÓM

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

TM. UBND XÃTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×