Tải bản đầy đủ

BB GIAO qđ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao …………………………………………………….. huyện Đại Từ
Về việc ………………………………………………………………….
Dự án: DĐK 35KV nối mạch vòng lộ 376E6.3 xã Cát Nê
Lúc ………… giờ ….. phút, ngày …….. tháng …… năm 2017.
Tại ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
II. Người nhận Quyết Định:

1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….

2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
III. Người làm chứng:
1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Nội dung:
UBND xã Cát Nê giao Quyết định của ………………………………………
về việc ………………………………………….……………………………………..
……………………………………………….….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...:


- Đại diện UBND xã Cát Nê công bố nội dung của …………………………..
với hộ gia đình ông ……………………………………., địa chỉ xóm ………………,
xã Cát Nê, huyện Đại Từ. Yêu cầu hộ gia đình ông …………………………….……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Giao cho hộ gia đình ông …………………………. ………………. ……….
+ Quyết định số ……………………………………………………………….
về việc ………………………………………………………………………………..,
Dự án: DĐK 35KV nối mạch vòng lộ 376E6.3 xã Cát Nê .
- Người nhận Thông báo: …………………………………………………….
Đại chỉ thường trú tại: …………………………, xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
- Ý kiến của người nhận ………….... …………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Biên bản kết thúc lúc …….. giờ……. Phút cùng ngày, đã đọc thông qua, đưa
cho các thành phần có tên trên đọc công nhận nội dung là đúng và nhất trí ký tên làm
cơ sở thực hiện./.
NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH


NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ CÁT NÊ

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BB-VVKNQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Cát Nê, ngày

tháng

năm 2017

BIÊN BẢN
Về việc hộ gia đình, cá nhân không nhận …………………..………………………
Về việc………………………………………... ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Dự án: DĐK 35KV nối mạch vòng lộ 376E6.3 xã Cát Nê
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2017. Tại ………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
Nội dung:
Đã tiến hành giao ………………. số …………………………………………
do ông Lê Thanh Sơn – Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Đại Từ ký …………...
………………………………………………………………………………………...,
địa chỉ: xóm …………………….., xã Cát Nê để thực hiện nhưng ông (bà):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………, đã nghe UBND xã Cát Nê đọc
nội dung quyết định nhưng ông (bà): ……………………………. Cố tình không
nhận Thông báo.
Vì vậy, chúng tôi tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
2. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
3. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….


Ý kiến của người làm chứng: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe; được
công nhận là đúng và nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

ĐẠI DIỆN UBND XÃ CÁT NÊ

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đầu tư xây
dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng,
vật nuôi tỉnh Thái Nguyên - Hạng mục: xây dựng vùng sản xuất giống chè giai
đoạn 2016-2020 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Lúc ………… giờ ….. phút, ngày …….. tháng …… năm 2016.
Tại ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
II. Người nhận Quyết định:

1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
III. Người làm chứng:
1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Nội dung:


UBND xã Cát Nê Công bố và giao Quyết thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng,
phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên - Hạng mục: xây
dựng vùng sản xuất giống chè giai đoạn 2016-2020 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ:
- Đại diện UBND xã Cát Nê công bố nội dung và hiệu lực của Quyết định đối
với hộ gia đình ông Đỗ Văn Tưởng, địa chỉ xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Yêu cầu hộ gia đình ông Đỗ Văn Tưởng nhận Quyết định để chấp hành.
- Giao cho hộ gia đình ông Đỗ Văn Tưởng 01 Quyết định gồm:
+ Quyết định số 15787/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND huyện Đại Từ
về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng công trình,
nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái
Nguyên, hạng mục: Xây dựng vùng sản xuất giống chè giai đoạn 2016-2020 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Người nhận Quyết định: …………………………………………………….
Đại chỉ thường trú tại: Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
- Ý kiến của người nhận Quyết định: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Ý kiến cuối cùng của người nhận Quyết định (nếu có): ……………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Biên bản kết thúc lúc …….. giờ……. Phút cùng ngày, đã đọc thông qua, đưa cho
các thành phần có tên trên đọc công nhận nội dung là đúng và nhất trí ký tên làm cơ
sở thực hiện./.
NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ CÁT NÊ

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BB-VVKNQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Cát Nê, ngày

tháng

năm 2016

BIÊN BẢN
Về việc hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ GPMB
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2016. Tại ………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
Nội dung:
Đã tiến hành giao Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số
15787/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 do ông Lê Thanh Sơn – Chức vụ: Phó chủ tịch
UBND huyện Đại Từ ký có hộ gia đình ông Đỗ Văn Tưởng, địa chỉ: xóm Lò Mật, xã
Cát Nê để thi hành nhưng ông (bà): ……………………
…………………………………………………………, đã nghe UBND xã Cát Nê
đọc nội dung quyết định nhưng ông (bà): ……………
…………………………. Cố tình không nhận quyết định.
Vì vậy, chúng tôi tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
2. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
3. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………


Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
Ý kiến của người làm chứng: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe; được
công nhận là đúng và nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

ĐẠI DIỆN UBND XÃ CÁT NÊ

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao quyết định Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Lúc ………… giờ ….. phút, ngày …….. tháng …… năm 2015.
Tại ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:


I. Đại diện UBND xã Tiên Hội:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
7.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
8.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
II. Người nhận Quyết định:

1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
III. Người làm chứng:
1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
3.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Nội dung:
UBND xã Tiên Hội Công bố và giao Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết
định kiểm đếm bắt buộc:
- Đại diện UBND xã Tiên Hội công bố nội dung và tính hiệu lực của Quyết
định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông
Đoàn Văn chính, địa chỉ xóm Thắng Lợi xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Yêu cầu hộ gia
đình ông Đoàn Văn Chính nhận Quyết định để chấp hành.
- Giao cho hộ gia đình ông Đoàn Văn Chính 01 Quyết định gồm:
+ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc.
- Người nhận Quyết định: …………………………………………………….
Đại chỉ thường trú tại: Xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
- Ý kiến của người nhận Quyết định: …………………………………………


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Ý kiến cuối cùng của người nhận Quyết định (nếu có): ……………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Biên bản kết thúc lúc …….. giờ……. Phút cùng ngày, đã đọc thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện./.
NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN HỘI
Số:

/BB-VVKNQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tiên Hội, ngày

tháng

năm 2015

BIÊN BẢN
Về việc hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định Cưỡng chế thực hiện
Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2015. Tại ………………………………...
…………………………………………………………………………………..


Thành phần gồm có:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
7.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
8.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
Nội dung:
Đã tiến hành giao Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt
buộc số 774/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 do ông Trương Mạnh Kiểm – Chức vụ: Phó
chủ tịch UBND huyện Đại Từ ký đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Chính, địa chỉ:
xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội để thi hành nhưng ông (bà): ……………………
…………………………………………………………, đã nghe UBND xã Tiên Hội
đọc nội dung quyết định cưỡng chế và giao quyết định nhưng ông (bà): ……………
…………………………. Cố tình không nhận quyết định.
Vì vậy, chúng tôi tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của:
3. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
4. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
3. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
Ý kiến của người làm chứng: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe; được
công nhận là đúng và nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.


NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao quyết định Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Hôm nay, ngày…… tháng 3 năm 2015. Tại UBND xã Tiên Hội, huyện Đại
Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần gồm có:
I. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ (bên giao):
1. Ông: Hoàng Văn Tâm – chức vụ: Giám đốc;
2. Ông: Vũ Tuân – chức vụ: cán bộ.
II. Đại diện UBND xã Tiên Hội (bên nhận):
1. Ông: Tô Viết Sơn – chức vụ: Chủ tịch UBND xã;


2. Ông: Trần Quang Điệp – CB. Địa chính xã.
III. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và Thương Mại TNG:
1. Ông: Hà Văn Giang – Chức vụ: cán bộ.
Nội dung:
Chúng tôi cùng nhau tiến hành bàn giao Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày
23/3/2015 của UBND huyện Đại Từ về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm
đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Chính, địa chỉ xóm Thắng Lợi – xã
Tiên Hội – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.
Ông Vũ Tuân – cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ giao 03
Quyết định trên (Quyết định 774/QĐ-UBND ngày 23/3/2015) cho ông Tô Viết Sơn –
Chủ tịch UBND xã Tiên Hội để UBND xã Tiên Hội giao Quyết định cho hộ gia đình
ông Đoàn Văn Chính, xóm Thắng Lợi xã Tiên Hội và công khai Quyết định tại trụ sở
UBND xã Tiên Hội và tại điểm sinh hoạt chung nơi gia đình ông Đoàn Văn Chính
đang thường trú theo đúng quy định.
Chúng tôi cùng nhau lập biên bản làm cơ sở giải quyết các việc tiếp theo.
Biên bản lập xong vào hồi ….. giờ, đã đọc và thông qua cho các thành phần
cùng nghe và nhất trí ký tên./.
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TM.UBND XÃ TIÊN HỘI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TNG

CB. ĐỊA CHÍNH XÃ TIÊN HỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao quyết định Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Lúc ………… giờ ….. phút, ngày …….. tháng …… năm 2015.
Tại ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Tiên Hội:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
7.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
8.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
II. Người nhận Quyết định:

1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
III. Người làm chứng:
1.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
2.Ông (bà): …………………………….…………………….……………...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
3.Ông (bà): …………………………….…………………………….……...
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Nội dung:


UBND xã Tiên Hội Công bố và giao Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết
định kiểm đếm bắt buộc:
- Đại diện UBND xã Tiên Hội công bố nội dung và tính hiệu lực của Quyết
định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Vũ
Văn Đức, địa chỉ xóm Thắng Lợi xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Yêu cầu hộ gia đình
ông Vũ Văn Đức nhận Quyết định để chấp hành.
- Giao cho hộ gia đình ông Vũ Văn Đức 01 Quyết định gồm:
+ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND huyện Đại Từ
về việc Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc.
- Người nhận Quyết định: …………………………………………………….
Đại chỉ thường trú tại: Xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
- Ý kiến của người nhận Quyết định: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Ý kiến cuối cùng của người nhận Quyết định (nếu có): ……………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Biên bản kết thúc lúc …….. giờ……. Phút cùng ngày, đã đọc thông qua cho các
thành phần có tên trên cùng nghe nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện./.
NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN HỘI
Số:

/BB-VVKNQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tiên Hội, ngày

tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN
Về việc hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định Cưỡng chế thực hiện
Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2015. Tại …………………………………
…………………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
4.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
5.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
6.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
7.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
8.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
Nội dung:
Đã tiến hành giao Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt
buộc số 325/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 do ông Trương Mạnh Kiểm – Chức vụ:
Phó chủ tịch UBND huyện Đại Từ ký đối với hộ gia đình ông Vũ Văn Đức, địa chỉ:
xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội để thi hành nhưng ông (bà): ………………………
…………………………………………………………, đã nghe UBND xã Tiên Hội
đọc nội dung quyết định cưỡng chế và giao quyết định nhưng ông (bà): ……………
…………………………. Cố tình không nhận quyết định.
Vì vậy, chúng tôi tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của:
5. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
6. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………


Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
3. Ông (bà) ……….………………….. chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
Ý kiến của người làm chứng: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe; được
công nhận là đúng và nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
NGƯỜI LÀM CHỨNG

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

THÀNH PHẦN THAM GIA KHÁC


CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
BIấN BN LM VIC
V vic niờm yt, cụng khai quyt nh Cng ch thc hin Quyt nh kim
m bt buc
Hôm nay, ngày

tháng

năm 2015. Tại Hội trờng UBND xã

Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thnh phn gm cú:
I. i din UBND xó Tiờn Hi:
1.ễng (b): .....
2.ễng (b): .....
3.ễng (b): .....
4.ễng (b): .....
5.ễng (b): .....
6.ễng (b): .....


7.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
8.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
II. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất:
1.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
2.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
3.Ông (bà): …………………………….……………………………….…...
Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND huyện Đại
Từ về việc Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc.
Tổ công tác chúng tôi tiến hành niêm yết công khai quyết định số 774/QĐUBND ngày 23/3/2015 của UBND huyện Đại Từ tại trụ sở UBND xã Tiên Hội, tại
điểm sinh hoạt chung nơi hộ gia đình ông Đoàn Văn Chính đang thường trú.
Thời gian niêm yết công khai từ ngày 24 tháng 3 năm 2015 đến ngày 10
Tháng 4 năm 2015.
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản lập xong đã đọc thông qua cho các thành phần có tên trên cùng nghe; được
công nhận là đúng và nhất trí ký tên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

CB.ĐỊA CHÍNH XÃ TIÊN HỘI

ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI

………………………………..…………………..


...

.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Về việc giải quyết vớng mắc trong công tác bồi thờng,
GPMB dự án: Nhà máy may TNG Đại Từ xã Tiên Hội
Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2014. Tại Hội trờng UBND xã
Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. I DIN TRUNG TM PTQ HUYN:


1.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
2- Ông: Vũ Tuân

- Chức vụ: cán bộ;

II. ĐẠI DIỆN CÔNG TY MAY TNG:

1.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
2.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
III. ĐẠI DIỆN PHÒNG TÀI NGUYÊN:
1.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
2.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
IV- ĐẠI DIỆN UBND XÃ TIÊN HỘI:

1.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
2.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
3.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
4.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
5.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
6.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
7.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
8.Ông (bà): ……………………………. – Chức vụ: ………………………...
II. Néi dung:
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................


.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................


.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................


.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................


.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................
.............................................................................................................................
..................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×