Tải bản đầy đủ

BB giải quyết hộ ông dũng cát nê k10

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại UBND xó Cỏt Nờ, Trung
tõm phỏt trin qu t phi hp vi Phũng Ti nguyờn & Mụi trng, UBND xó
Cỏt Nờ v Cụng ty TNHH khai thỏc ch bin khoỏng sn Nỳi Phỏo t chc bui
lm vic theo n ngh ca h ụng Nguyn Vn Dng xúm Nng Cao xó Cỏt
Nờ,
I. Thnh phn:
* i din Trung tõm phỏt trin qu t:
1. ễng Dng Minh Phong Phú giỏm c
*i din Phũng Ti nguyờn & Mụi trng:
1. ễng Cao Thanh Cng Chuyờn viờn
*Đại diện UBND xã Cát Nê:
1-Ông: Thanh Tõm - Chủ tịch UBND
2-Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ địa chính

* i din H gia ỡnh:
1. ễng V Vn Dng Ch h

2. B Dng Th Xuyờn v ụng Dng
II. Ni dung:
Cn c Thụng bỏo kt lun s 362/TBKL-UBND ngy 29/12/2017 ca UBND
huyn i T ti cuc hp kim im tin thc hin d ỏn Nỳi Phỏo.
Cỏc thnh phn nh trờn n ti thc a tha t ca h ụng V Vn Dung
cựng nhau kim tra, xỏc nh ni dung n ngh ca ụng V Vn Dng ngh
xỏc nh din tớch nh hng khi xõy dng ng trỏnh kho KV3 xúm Tõn Lp
xó Cỏt Nờ.
H ụng V Vn Dng s dng tha t 539 t bn a chớnh Lõm nghip
s 04, o c nm 2004, din tớch 1.211 m2, t RSX; Theo bn trớch o a
chớnh thu hi t s 03 l tha s 23, din tớch 724.1 m2, t LNC.
Sau khi kim tra bn trớch o a chớnh phc v cụng tỏc bi thng GPMP d
ỏn ng trỏnh kho KV3 - d ỏn Nỳi Phỏo trớch o nm 2012, bn a chớnh a
chớnh lõm nghip xó Cỏt Nờ o c nm 2004 v kim tra xỏc nh ti thc a
bng thc dõy thỡ tha t s 16, t bn thu hi s 03, din tớch 1463,6 m 2 ó
thu hi v bi thng cho h b Th Vinh, xúm Trung Nhang, xó Cỏt Nờ ó o
gp vo tha t s 539, t bn lõm nghip s 04 ca h ụng V Vn Dng, kt
qu kim tra nh sau:


Tổng diện tích thửa đất số 16, tờ bản đồ thu hồi số 03, là 1463.6 m 2 trong đó đo
bao của hộ ông Vũ Văn Dũng là 554,4 m2, trong đó đã thu hồi và bồi thường cho
hộ bà Đỗ Thị Vinh là 240,9 m2, diện tích còn lại 313,5 m2 nằm ngoài chi giới dự án
Kiểm tra chỉ giới đường hiện trạng đã thi công thì tuyến đường xây dựng vào
toàn bộ phần diện tích còn lại là 313.5 m2 của hộ ông Nguyễn Văn Dũng.
(Có sơ đồ trích đo kèm theo)
Để có cở sở điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung phương án
bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định, Hội nghị thống nhất như sau:
1. Đề nghị UBND xã Cát Nê chủ trì mời hộ ông Dung và hộ bà Vinh giải quyết
việc phần diện tích đã đo bao và diện tích đã bồi thường cho hộ bà Vinh để làm cơ
sở giải quyết các bước tiếp theo. Thời gian xong trước ngày 20/01/2018.
2. Đề nghị Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo kiểm tra
điều chỉnh lý bản đồ thu hồi đất đối với phần diện tích của bà Vinh đã đo bao vào
đất của ông Dũng để làm cơ sở điều chỉnh quyết định thu hồi đất và phương án.
Thời gian xong trước ngày 31/1/2018.
Vậy hội nghị thống nhất lập biên bản nội dung như trên làm cơ sở báo cáo
UBND huyện và giải quyết các bước tiếp theo
Biên bản lập xong và thông qua mọi người cùng nghe và được ông Vũ Văn
Dũng tự đọc lại công nhận đúng đủ, thống nhất ký tên./.
TRUNG TÂM PTQĐCÔNG TY NÚI PHÁO

PHÒNG TN&MT

CB ĐỊA CHÍNH

UBND XÃ CÁT NÊ

HỘ GIA ĐÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×