Tải bản đầy đủ

BB điều chỉnh loại đất ông ý (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc: Xác định loại đất bị ảnh hưởng của hộ gia đình ông
Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình, xã Cát Nê
Dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực lân cận Sam Sung trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên (đợt 2) Hạng mục: ĐDK 35 kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3
tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ.

Hôm nay, hồi 8 giờ 00, ngày 20/01/2017 tại thực địa thửa đất hộ gia đình
ông Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm Thình xã Cát Nê Thành phần gồm có:
1. Đại diện UBND xã Cát Nê:
- Ông Đỗ Thanh Tâm

– Chủ tịch

- Ông Vũ Trọng Tú

– Cán bộ Địa chính

- Ông Lê Văn Seo


– Trưởng xóm Thậm Thình

2. Đại diện Trung tâm PTQĐ
- Ông Triệu Quang Long – Cán bộ
3. Đại diện Trung tâm kỹ thuật TN&MT
- Ông Vũ Quang Kiên

– Phó giám đốc

- Ông Mai Thanh Tùng – Cán bộ
4. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông Trần Quốc Đông

– Phó trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực Đại Từ
NỘI DUNG

Căn cứ bản đồ địa chính xã Cát Nê năm 2014;
Căn cứ hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Ý, xóm Thậm
Thình, xã Cát Nê.
Căn cứ biên bản xác định diện tích, loại đất ảnh hưởng đường điện ĐDK 35
kV nối mạch vòng lộ 376 E 6.3 tại xã Cát Nê, Thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ,
ngày 18/01/2017.


Chúng tôi cùng nhau xác định diện tích, loại đất ảnh hưởng hành lang đường
điện chiếm dụng theo đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Ý, kêt quả như sau:
- Diện tích đất và loại đất ông Nguyễn Văn Ý đề nghị xác định là 02 thửa đất
cụ thể như sau:
+ Thửa số 7, tờ bản đồ số 4, Diện tích ảnh hưởng hành lang: 8,23m2.
+ Thửa số 96, tờ bản đồ số 4, Diện tích ảnh hưởng hành lang: 6,02m2.
- Năm 2014 Nhà nước đo đạc bản đồ địa chính đã ghi loại đất LUK là chưa
chính xác, thực tế 02 thửa đất này do gia đình ông Ý tự khai phá trước năm 1993 để
trồng cây lâu năm, sử dụng ổn đinh không có tranh chấp.
Chúng tôi lập cùng nhau lập biên bản để xác nhận loại đất của 02 thửa đất
Thửa số 7, thửa số 96, tờ bản đồ số 4 là loại đất CLN, trình các cấp có thẩm quyền
phê duyệt bản đồ phục vụ công tác bồi thường GPMB theo đúng quy định.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30’ cùng ngày đã thông qua cho các thành
phần cùng tham gia nghe, nhất trí, ký tên./.
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNHTRUNG TÂM PTQĐ

TM.UBND XÃ

CHỦ DỰ ÁN

TRUNG TÂM KT TN&MTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×