Tải bản đầy đủ

BB cong khai+ cong bo (1) (1) doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Công bố Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ
Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Cát
Nê; Địa phận: xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Hôm nay, Vào hồi
Ngày
tháng
năm 2017. Tại Hội trường UBND xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
* Thành phần Chúng tôi gồm có:
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
2. Ông: Dương Văn Đồng - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Cát Nê;
3. Ông: Nguyễn Xuân Tú – Chức vụ: cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất;
4. Bà: Hoàng Thị Hậu - Chức vụ: cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất;
5. Ông: Vũ Trọng Tú - Chức vụ: cán bộ địa chính xã Cát Nê;
6. Ông: Nguyễn Minh Tân - Chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật xã Cát Nê;
7. Đại diện các hộ dân:
Ông (bà): ................................................................................................................

Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................

Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 26/8/2017 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 11).
Căn cứ Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 26/8/2017 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án bảo vệ, phát triển
đất trồng lúa dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp
Quốc phòng tại xã Cát Nê (đợt 11).
Ông Đỗ Thanh Tâm, chức vụ: Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị tuyên bố, lý
do, nội dung hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Tú, Chức vụ: cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành
công bố Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án tới các hộ dân,
niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm nơi có đất thu hồi, địa điểm sinh
hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.


Tại hội nghị Trung tâm phát triển quỹ đất đã phát cho các hộ dân Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ.
(Có danh sách ký nhận Quyết định kèm theo)
Ý kiến của các thành phần tham gia hội nghị và hộ dân:
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ..…...giờ ...... phút cùng ngày, các thành phần tham gia đã
đọc kỹ, xem xét toàn bộ nội dung ghi trong biên bản là đúng và nhất trí ký tên./.
CB TT PT QUỸ ĐẤT


Đ.D HỘ DÂN

TRƯỞNG XÓM LÒ MẬT

CB ĐỊA CHÍNH

MTTQ XÃ CÁT NÊ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Công bố Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ
Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Cát
Nê; Địa phận: xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Hôm nay, Vào hồi
Ngày
tháng
năm 2017. Tại Hội trường UBND xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
* Thành phần Chúng tôi gồm có:
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
2. Ông: Dương Văn Đồng - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Cát Nê;
3. Bà: Hoàng Thị Hậu - Chức vụ: cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất;
4. Ông: Vũ Trọng Tú - Chức vụ: cán bộ địa chính xã Cát Nê;
5. Ông: Nguyễn Minh Tân - Chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật xã Cát Nê;
6. Đại diện các hộ dân:
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................
Ông (bà): ................................................................................................................

Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 9.
Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Cát Nê (đợt 9.
Ông Đỗ Thanh Tâm, chức vụ: Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị tuyên bố, lý
do, nội dung hội nghị.
Bà Hoàng Thị Hậu, Chức vụ: cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành
công bố Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án tới các hộ dân,
niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm nơi có đất thu hồi, địa điểm sinh
hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
Tại hội nghị Trung tâm phát triển quỹ đất đã phát cho các hộ dân Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ.
(Có danh sách ký nhận Quyết định kèm theo)


Ý kiến của các thành phần tham gia hội nghị và hộ dân:
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ..…...giờ ...... phút cùng ngày, các thành phần tham gia đã
đọc kỹ, xem xét toàn bộ nội dung ghi trong biên bản là đúng và nhất trí ký tên./.
CB TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

HỘ DÂN

TRƯỞNG XÓM LÒ MẬT

CB ĐỊA CHÍNH

MTTQ XÃ CÁT NÊ

TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×