Tải bản đầy đủ

Báo cáo

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 73 /BC-UBND

Cát Nê, ngày 30 tháng 8 năm 2017

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tính đến 30/8/2017
Thực hiện Văn bản số 1222/UBND-TNMT ngày 08/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ về viêc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Quyết định
1040/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; Quyết định 1131/QĐ-UBND ngày 10/5/2017;
Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 28/7/2017;
1. Kết quả thực hiện của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện kế hoạch sử
dụng đất tính đến 30/9/2017 cụ thể như sau:
Theo Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. UBND xã Cát Nê

được phê duyệt 17 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích từ đất
nông nghiệp sang đất ở; 02 trường hợp hộ gia đình được phép chuyển mục đích
sang đất trồng cây lâu năm.
UBND xã Cát Nê đã tiến hành lập hồ sơ cho 09 trường hợp hộ gia đình, cá
nhân, (hộ ông Nguyễn Minh Chuyên, Vũ Văn Tuyên, Phạm Văn Hằng, Vũ Minh
Tuân, Đặng Văn Tuân, Nguyễn Văn Ánh, Đào Thị Giới, Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn
Văn Ngân) đến nay đã có 02 hộ gia đình đã được cấp GCNQSD đất ( Nguyễn Văn
Ánh, Nguyễn Xuân Hà) 05 hộ gia đình đã thẩm định hồ sơ. Trong đó:
- Có 02 hộ đủ điêu kiện chuyển mục đích sang đất ở.(Vũ Văn Tuyên, Đặng
Văn Tuân)
- 03 hộ gia đình UBND huyện yêu cầu phải chuyển mục đích hết diện tích
sang đất ở, gia đình không đủ điều kiện nên chưa thực hiện được; (Nguyễn Minh
Chuyên, Vũ Minh Tuân, Nguyễn Văn Ngân)
Có 02 hồ sơ chưa thẩm định.(Phạm Văn Hằng, Đào Thị Giới)
- Riêng có 01 hồ sơ chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm qua kiểm
tra giấy chứng nhận QSD đất thửa đất xin chuyển mục đích chưa được cấp
GCNQSD đất nên không thực hiện được. (hộ Nguyễn Thị Lý)
Theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 28/7/2017. UBND xã Cát Nê
được phê duyệt 01 trường hợp hộ gia đình được chuyển mục đích sử dụng đất sang
đất nông nghiệp khác. UBND xã đã tiến hành lập và hoàn thiện hồ sơ cho hộ gia
đình theo quy định.(hộ ông Dương Công Tuấn)
*Về các công trình dự án:
- Dự án: Trường thử công nghệ nhà máy Z131. Hiện nay công tác giải phóng
mặt bằng theo kế hoạch còn 02 hộ chưa bàn giao mặt bằng và tuyến đường vào
đang thực hiện đo đạc, kiểm kê giải phóng mặt bằng. Đề nghị đăng ký chuyển tiêp
năm 2018.
1


- Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng giống cây trồng vật nuôi tỉnh Thái Nguyên.
Hiện nay còn tuyến đường vào chưa giải phóng song. Đề nghị đăng ký chuyển tiếp
năm 2018.
2.Phương hướng thực hiện kế hoạch sử dụng đất 3 tháng cuối năm 2017.
Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo kế hoạch
đã được phê duyệt năm 2017.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất xã Cát Nê tính
đến thời điểm 30/8/2017./.
Nơi nhận:
- Phòng TNMT(B/c);
- TT Đảng uỷ-HĐND (B/c);


- Lưu: VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×