Tải bản đầy đủ

Báo cáo xác minh ông nguyễn văn tú z131 (1)

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-PTQĐ
Đại Từ, ngày 30 tháng 6 năm 2017.
BÁO CÁO XÁC MINH
Nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: TDP SơnTrung, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Đại Từ về việc trả lời
nội dung đề nghị, kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Trường thử công
nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị
của ông Nguyễn Văn Tú, báo cáo UBND huyện kết quả xác minh như sau:
I. Nội dung đề nghị:

Gia đình không đồng ý với quyết định thu hồi là đất rừng đề nghị thu hồi là
đất chè.
II. Kết quả xác minh:
Sau khi kiểm tra hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ ông
Nguyễn Văn Tú cho thấy:
Hộ ông Nguyễn Văn Tú có 04 thửa đất rừng tại xóm Lò Mật, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nằm trong chỉ giới thu hồi để thực hiện dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng, đã
được UBND huyện Đại Từ thu hồi tại Quyết đinh số 381/QĐ-UBND ngày
10/3/2016 và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 382/QĐUBND ngày 10/3/2017 gồm:
- Thửa đất số 15, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 182,1m2, loại đất RSX;
- Thửa đất số 209, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 15.907,8m 2, loại đất
RSX;
- Thửa đất số 326, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 808,5m2, loại đất RSX;
- Thửa đất số 354, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 14.133,7m 2, loại đất
RSX;
1. Đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 182,1m 2,
UBND huyện Đại Từ đã thu hồi là đất RSX:
Theo xác nhận của UBND xã Cát Nê tại bản tường trình ngày 05/01/2016
“Thửa đất có nguồn gốc do ông Trần Thời Đại khai phá năm 1992 để trồng keo,
đến năm 2011 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Giang, đến tháng 12/2014 ông
Giang chuyển nhượng cho ông Lâm Hồng Thái đến tháng 01/2015 ông Thái
chuyển nhượng cho ông Tú sử dụng ổn định không có tranh chấp”.
Có Hợp đồng chuyển nhượng được UBND xã Cát Nê xác nhận ngày
08/10/2015, thể hiện việc ông Lâm Hồng Thái chuyển nhượng quyền sử dụng thửa
đất trên cho ông Nguyễn Văn Tú, loại đất chuyển nhượng: Đất rừng.
1


Hiện trạng trên thửa đất số 15 không có cây trồng.
Từ những căn cứ như trên thửa đất số 15, tờ bản đồ thu hồi số 01 diện tích
182,1m2 không có cây lâu năm. Do đó xác định toàn bộ diện tích của thửa đất là
đất rừng sản xuất (RSX).
Do vậy, UBND huyện Đại Từ thu hồi thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01, loại
đất RSX của hộ ông Nguyễn Văn Tú là đúng quy định.
2. Đối với thửa đất số 209, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích
15.907,8m2, UBND huyện Đại Từ đã thu hồi là đất RSX:
Theo xác nhận của UBND xã Cát Nê tại bản tường trình ngày 05/01/2016
“Thửa đất có nguồn gốc do ông Trần Thời Đại khai phá năm 1992 để trồng keo
đến năm 2011 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Giang, đến tháng 12/2014 ông


Giang chuyển nhượng cho ông Lâm Hồng Thái đến tháng 01/2015 ông Thái
chuyển nhượng cho ông Tú sử dụng trồng quýt ổn định không có tranh chấp”.
Có Hợp đồng chuyển nhượng được UBND xã Cát Nê xác nhận ngày
08/10/2015, thể hiện việc ông Lâm Hồng Thái chuyển nhượng quyền sử dụng thửa
đất trên cho ông Nguyễn Văn Tú, loại đất chuyển nhượng: Đất rừng.
Hiện trạng trên thửa đất số 209, tờ bản đồ số 01 có cây Quýt đường kính
gốc >1,5cm chưa ra quả là 360 cây, quýt đã cho quả là 1.440 cây.
Căn cứ Văn bản số 183/UBND-CNN ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc giải phóng mặt bằng dự án trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Theo hướng dẫn tại Văn bản số 2223/STNMT-TCĐBTGPMB ngày
31/10/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết
một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, cụ
thể: “Trường hợp thửa đất có nhiều loại cây trồng lâu năm đan xen nhưng không xác
định được ranh giới giữa các mục đích các mục đích sử dụng đất: UBND huyện Đại
Từ căn cứ vào số lượng từng loại cây lâu năm có (trồng) trước ngày 01/7/2004 có
trên thửa đất, quy đổi theo mặt độ chuẩn các loại cây trồng theo quy định của cơ
quan nhà nươc có thảm quyền, để xác định diện tích đất trồng cây lâu năm thu hồi.
Phần diện tích còn lại xác định vào quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt để xác định mục đích sử dụng đất”.
Từ những căn cứ như trên thửa đất số 209, tờ bản đồ thu hồi số 01 diện tích
15.907,8m2 không có cây lâu năm trồng trước 01/7/2004. Do đó xác định toàn bộ
diện tích của thửa đất là đất rừng sản xuất (RSX).
Do vậy, UBND huyện Đại Từ thu hồi thửa đất số 209, tờ bản đồ số 01, loại
đất RSX của hộ ông Nguyễn Văn Tú là đúng quy định.
3. Đối với thửa đất số 326, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích 808,5m2:
Theo xác nhận của UBND xã Cát Nê tại bản xác nhận nguồn gốc, quá trình
sử dụng đất ngày 08/03/2016 “Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Minh Văn
khai phá năm 1992 sửa dụng để trồng chè ổn định đến năm 2002 ông Văn không
canh tác chè nữa. Đến năm 2011 ông Văn chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên,
2


ông Yên sử dụng đến năm 2014 chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tú sử
dụng. Đến tháng 03/2015 ông Tú trồng thêm cam trên thửa đất. Hiện trạng thửa
đất có chè già rải rác, cam mới trồng và cây dại mọc tự nhiên. Thửa đất không có
tranh chấp chưa được cấp GCN QSD đất”.
- Theo biên bản kiểm kê cây cối hoa mầu ngày 25/11/2015 trên thửa đất có
nhiều loại cây trồng đan xen lẫn nhau trên cùng thửa đất như: Chè trồng hạt kỳ
kinh doanh, cam,… do đó không xác định được ranh giới giữa các mục đích sử
dụng trên thửa đất.
Căn cứ Văn bản số 183/UBND-CNN ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc giải phóng mặt bằng dự án trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Theo hướng dẫn tại Văn bản số 2223/STNMT-TCĐBTGPMB ngày
31/10/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết
một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, cụ
thể: “Trường hợp thửa đất có nhiều loại cây trồng lâu năm đan xen nhưng không
xác định được ranh giới giữa các mục đích các mục đích sử dụng đất: UBND
huyện Đại Từ căn cứ vào số lượng từng loại cây lâu năm có (trồng) trước ngày
01/7/2004 có trên thửa đất, quy đổi theo mặt độ chuẩn các loại cây trồng theo quy
định của cơ quan nhà nươc có thảm quyền, để xác định diện tích đất trồng cây lâu
năm thu hồi. Phần diện tích còn lại xác định vào quy hoạch sử dụng đất đã được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xác định mục đích sử dụng đất”.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên và Hướng dẫn của Sở Tài
nguyên và Môi trường; căn cứ số lượng cây lâu năm được Trung tâm Phát triển
quỹ đất kiểm kê đã được ông Tú ký xác nhận và UBND xã Cát Nê ký xác nhận tại
biên bản kiểm kê ngày 25/11/2015 và phương án điều chỉnh do Trung tâm phát
triển quỹ đất lập, UBND huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định số 1823/QĐUBND ngày 24/4/2017 về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 381/QĐUBND ngày 10/3/2016 và Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/42017 về việc
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, trong đó có điều
chỉnh loại đất của thửa đất số 326 của gia đình ông Tú, cụ thể:
- Thửa đất số 326, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, tổng diện tích 808,5 m 2 (có
160m2 đất CLN và 648,5 m2 đất RSX);
Như vậy việc đếm cây lâu năm (cây chè), quy đổi mật độ chuẩn cây trồng để
xác định diện tích đất trồng cây lâu năm làm cơ sở điều chỉnh Quyết định thu hồi đất
và điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ cho gia đình là đúng theo Chỉ
đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 183/UBND-CNN ngày 16/01/2017
và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2223/STNMTTCĐBTGPMB ngày 31/10/2016.
4. Đối với thửa đất số 354, tờ bản đồ thu hồi đất số 01, diện tích
14.133,7m2, UBND huyện Đại Từ đã thu hồi là đất RSX:
Theo xác của UBND xã Cát Nê tại bản tường trình ngày 05/01/2016 “Thửa
đất có nguồn gốc do bà Nguyễn Thị Màu tự khai phá năm 1992 để trồng Bạch đàn
3


ổn định từ đó đến năm 2011 bà Màu chuyển nhượng cho ông Yên đến năm 2014
ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tú sử dụng trồng thêm cam ổn
định từ đó đến nay, không có tranh chấp, chưa được cấp GCN QSD đất”.
Có Hợp đồng chuyển nhượng được UBND xã Cát Nê xác nhận ngày
08/10/2015, thể hiện việc ông Lê Văn Yên chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất
trên cho ông Nguyễn Văn Tú, loại đất chuyển nhượng: Đất rừng.
Hiện trạng trên thửa đất số 354, tờ bản đồ số 01 có cam đường kính gốc
>1,5cm chưa quả là 320 cây, cam đã cho thu quả là 1.321 cây.
Căn cứ Văn bản số 183/UBND-CNN ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc giải phóng mặt bằng dự án trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Theo hướng dẫn tại Văn bản số 2223/STNMT-TCĐBTGPMB ngày
31/10/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết
một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, cụ
thể: “Trường hợp thửa đất có nhiều loại cây trồng lâu năm đan xen nhưng không xác
định được ranh giới giữa các mục đích các mục đích sử dụng đất: UBND huyện Đại
Từ căn cứ vào số lượng từng loại cây lâu năm có (trồng) trước ngày 01/7/2004 có
trên thửa đất, quy đổi theo mặt độ chuẩn các loại cây trồng theo quy định của cơ
quan nhà nươc có thảm quyền, để xác định diện tích đất trồng cây lâu năm thu hồi.
Phần diện tích còn lại xác định vào quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt để xác định mục đích sử dụng đất”.
Từ những căn cứ trên thửa đất số 354, tờ bản đồ thu hồi số 01 diện tích
14.133,7m2 không có cây lâu năm trồng trước 01/7/2004. Do đó xác định toàn bộ
diện tích của thửa đất là đất rừng sản xuất (RSX).
Do vậy, UBND huyện Đại Từ thu hồi thửa đất số 354, tờ bản đồ số 01, loại
đất RSX của hộ ông Nguyễn Văn Tú là đúng quy định.
III. Nhận xét đánh giá:
UBND huyện Đại Từ đã thu hồi các thửa đất số: 04, 34, 15, 209, 326, 354
tờ bản đồ số 01, tổng diện tích 31.873m2 của hộ ông Nguyễn Văn Tú theo Quyết
định số 381/QĐ-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày
24/4/2017 theo đúng loại đất quy định.
IV. Đề xuất hướng giải quyết:
Căn cứ vào kết quả xác minh trên, đề nghị UBND huyện ban hành Văn bản
trả lời nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Tú theo quy định.
Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (Báo cáo);
- Lãnh đạo TT PTQĐ;
- Lưu. VT-PTQĐ.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×