Tải bản đầy đủ

Bao cao vuong mac

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND - ĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 13 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại khu tái định cư
Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê chưa được giải quyết
Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Đại Từ về việc rà soát
các trường hợp còn vướng mắc tại khu tái định cư phân kho K10-Kv3 xã Cát Nê
thuộc dự án Núi Pháo. UBND xã Cát Nê sau khi kiểm tra, rà soát Báo cáo những
vướng mắc tại khu tái định cư phân kho K10-Kv3 thuộc dự án Núi Pháo cụ thể
như sau:
1. Tồn tại, vướng mắc tuyến đường tránh:
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 47 hộ.
- Đã kiểm đếm 47 hộ

- Đã thanh toán, tạm ứng và bàn giao mặt bằng 44 hộ
- Ngày 23/10/2015 tiến hành chi trả tiền cho các hộ gia đình tính bổ sung vị
trí đất thổ cư từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2. trong đó có: 03 hộ không nhận tiền
gôm:
+ Vũ Thị Thanh
+ Nguyễn Thị Hoa
+ Hoàng văn Hằng
Lý do:
+ Hộ bà: Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường không nhất trí với giá đất thổ cư
là 210.000đ/m2.
+ Hộ ông Hoàng Văn Hằng xóm Nông Trường không nhất trí nhận tiền vì bồi
thường đất thổ cư 210.000đ/m2 thấp; đề nghị tính bổ sung tài sản là diện tích sân
bê tông, cánh cửa cổng.
+ Hộ bà Nguyễn Thị Hoa xóm Nông Trường đề nghị Phương án phê duyệt
tính thiếu 11.4m2 gạch lát nền của gia đình.
- Hiện nay còn các hộ đã kiểm đếm nhưng chưa phê duyệt bổ sung tài sản
còn thiếu:
+ Hộ bà Đỗ Thi Đề - xóm Nông Trường: Thiếu mái che sân chưa bổ sung.
+ Hộ Nguyễn Văn Long - xóm Nông Trường: Thiếu phần tường rào, hộ
nghèo chưa bổ sung.
+ Hộ gia đình bà Đỗ Thị Việt Hương đề nghị: Gia đình bà chưa được tính
tiền hỗ trợ hộ nghèo, đường dây điện vào nhà chưa được tính, giá đất rừng
13000đ/m2 thấp.
+ Hộ bà Nguyễn Thi Chinh – xóm Nông Trường: Thiếu gạch lát nền đường
đi.


+ Hộ ông Nguyễn Văn Thanh – xóm Tân Lập: Thiếu phần tường rào xây,
đường điện.
+ Hộ bà Phạm Thị Ánh – xóm Nông Trường: Thiếu phần gạch lát nền
đường.
+ Hộ ông Trần Đức Thượng – xóm Thậm Thình: Thiếu hỗ trợ hộ nghèo.
+ Hộ ông Tống Văn Giang – xóm Lò Mật: Thiếu phần hào đào.
- Những trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
+ Hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận – xóm Nông Trường: Không đồng ý hợp tác,
không ký hồ sơ vì tuyến đường đi qua Điện thờ của gia đình. Nên hồ sơ chưa đủ
tính pháp lý để thực hiện bồi thường (UBND xã đã đến vận động nhiều lần nhưng
không nhất trí, đã đề nghị chủ dự án nắn tuyến để thi công)
+ Hộ ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật đề nghị HĐBTGPMB huyện Đại Từ
gia đình ông có thửa đất 3; tờ 3; diện tích 1024,7m2 khi thi công tuyến đường


tránh, theo thiết kế không lấy vào đất của gia đình nhưng khi đơn vị thi công lại
san gạt vào đất của gia đình với diện tích khoảng 60m2.
+ Hộ gia đình ông Vũ Văn Dũng xóm Nương Cao đề nghị Cty Núi Pháo mời
đơn vị tư vấn về cắm lại mốc đoạn đường tránh đi giáp đất của gia đình. Vì trong
quá trình thi công, Đơn vị thi công đã múc lấn vào đất của gia đình.
2. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Tổng số có 15 hộ có đất thuộc hành lang đường 261 hiện nay TTPTQ đất
huyện Đại Từ đã tổ chức hội nghị kết thúc công khai đến các hộ. Các hộ gia
đình đề nghị sớm được chi trả tiền theo quy định.
3. Đề nghị, kiến nghị:
- UBND huyện Đại Từ kiến nghị Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản
Núi Pháo cho đơn vị tư vấn về đo rựng lại vị trí tuyến đường tránh giáp thửa đất
của gia đình ông Vũ Văn Dũng xóm Nương Cao theo như Biên bản đã thống nhất
giữa Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, UBND xã Cát Nê,
TTPTQĐ huyện Đại Từ và hộ gia đình ông Vũ Văn Dũng ngày 10/01/2017 và
Biên bản ngày 17/01/2017. Để trả lời nội dung đề nghị của gia đình theo quy định.
- Đề nghị UBND huyện Đại Từ chỉ đạo TTPTQĐ phối hợp với CTy TNHH
khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, về kiểm tra, rà soát các hộ còn vướng
mắc để giải quyết theo quy định.
Trên đây là những tồn tại vướng mắc tại khu tái định cư phân kho K10 – KV3
địa phận xã Cát Nê (thuộc dự án Núi Pháo). UBND xã Cát Nê Báo cáo UBND
huyện Đại Từ xem xét tổng hợp và cho hướng giải quyết các vướng mắc cho các
hộ cho gia đình có đất bị ảnh hưởng dự án theo quy định./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP- UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×