Tải bản đầy đủ

Bao cao vuong mac 15 06 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND- BC

Cát Nê, ngày 24 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại khu tái định cư
Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê.
* Tổng diện tích đã bàn giao cho kho K10: 1.148.297.6(114.82ha)
1. Diện tích còn vướng mắc chưa bàn giao thuộc khu K10: 5415m2.
Có 1 hộ gia đình: Ông Nguyễn Duy Quang đã có quyết định phê duyệt phương
án thu hồi đất nhưng gia đình không nhận tiền.
- Diện tích thu hồi là: 5415m2. trong đó: 2715m2 đất màu và 2700m2 đất rừng.
- Lý do: Không chấp nhận là không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, qua các lần
công khai không chấp nhận phương án.

- Hộ Nguyễn Duy Quang: Có Quyết định phê duyệt ngày 10/4/2015. Mời 3 lần
không nhận tiền.
2. Diện tích đã bàn giao mặt bằng còn vướng mắc về vị trí đất thổ cư và
diện tích đất còn lại đề nghị thu hồi nốt:
Gồm có: 10 hộ gia đình:
- Phạm Văn Hải – xóm Nương Dâu
- Phạm Văn Thích - xóm Nương Dâu
- Dương Đình Bắc- xóm Tân lập
- Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập
- Trần Thị Thắm – xóm Nương Dâu
- Bà: Lục Thị Cầy- xóm Tân Lập
- Ông: Nguyễn Văn Thanh(mấy) – xóm Nông Trường
- Nguyễn Văn Sơn – xóm Nuơng Dâu.
- Dương Công Chiến- xóm Tân Lập
- Nguyễn Đình Phương – xóm Tân Lập
Tổ công tác GPMB huyện, Cty Núi Pháo, UBND xã đã đi kiểm tra thực địa xác
định lại vị trí đất thổ cư cho 08hộ hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ra
Quyết định phê duyệt phương án bổ xung.
Còn hộ ông Nguyễn Đình Phương, Dương Công Chiến sáng ngày 25/6/2015
tiến hành công khai phương án.
3. Đối với các hộ còn vướng mắc thuộc đường tránh.
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 47 hộ.
- Đã kiểm đếm 47 hộ


- Đã phê duyệt 44 hộ
- Đã thanh toán, tạm ứng và bàn giao mặt bằng 43 hộ
Chưa nhận tiền BTGPMB theo quyết định phê duyệt, chưa bàn giao mặt bằng:
04 hộ gồm: Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Đào Xuân Ngời, Đào Thị Thanh
Nhuận,
- Các hộ đã bàn giao mặt bằng nay đề nghị lấy nốt diện tích còn lại, 1 số hộ đề
nghị tích hỗ trợ hộ nghèo (Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Mạnh Tùng)
- Nguyễn vướng:
+ Các hộ Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Nguyễn Thị Hoa. Đề nghị điều
chỉnh lại đơn giá đất ở.
+ Hộ ông đò Xuân Ngời: Không được duyệt là hộ trực tiếp sản xuất nông
nghiệp do chủ hộ thuộc diện hưu trí,
+ hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý nhận tiền vì đường đi qua Điện
thờ của gia đình.
+ hộ bà Nguyễn Thị Việt Hương, ông Nguyễn Mạnh tùng là hộ nghèo năm 2013


nay đề nghị tính hỗ trợ. hộ nghèo.
4. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa KV và đường 261.
19 hộ có đất thuộc hành lang đường 261 đề nghị được thu hồi và phê duyệt như
đất do hộ dân tự khai phá.
Trên đây là Báo cáo những trường hợp vướng mắc tại khu tái định cư phân Kho
K10-KV3 xã Cát Nê./.


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND- BC

Cát Nê, ngày 05 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại khu tái định cư
Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê.
* Tổng diện tích đã bàn giao cho kho K10: 1.148.297.6(114.82ha)
1. Diện tích còn vướng mắc chưa bàn giao thuộc khu K10: 5415m2.
Có 1 hộ gia đình: Ông Nguyễn Duy Quang đã có quyết định phê duyệt phương
án thu hồi đất nhưng gia đình không nhận tiền.
- Diện tích thu hồi là: 5415m2. trong đó: 2715m2 đất màu và 2700m2 đất rừng.
- Lý do: Không chấp nhận là không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, qua các lần
công khai không chấp nhận phương án.
- Hộ Nguyễn Duy Quang: Có Quyết định phê duyệt ngày 10/4/2015. Mời 3 lần
không nhận tiền.
(Hộ ông Nguyễn Duy Quang tính đến thời điểm này vẫn chưa nhận tiền)
2. Diện tích đã bàn giao mặt bằng còn vướng mắc về vị trí đất thổ cư và
diện tích đất còn lại đề nghị thu hồi nốt:
Gồm có: 12 hộ gia đình:
- Phạm Văn Hải – xóm Nương Dâu
- Phạm Văn Thích - xóm Nương Dâu
- Dương Đình Bắc- xóm Tân lập
- Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập
- Bà: Lục Thị Cầy- xóm Tân Lập
- Bà: Vũ Thị Thanh (Đông) xóm Tân Lập.
- Ông: Nguyễn Văn Thanh (mấy) – xóm Nông Trường
- Nguyễn Quốc Huy (Hảo)- xóm Tân Lập nay là xóm Nương Dâu.
- Nguyễn Văn Sơn – xóm Nuơng Dâu.
- Trần Thị Thắm - xóm Nương Dâu
(Tổ xác định giá của huyện đã về kiểm tra xác định lại vị trí cho các hộ)
- Dương Công Chiến- xóm Tân Lập
- Nguyễn Đình Phương – xóm Tân Lập
( Đã kết thúc công khai phương án ngày 17/7/2015 hai hộ đã nhất trí trờ
nhận tiền)
3. Đối với các hộ còn vướng mắc thuộc đường tránh.
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 47 hộ.


- Đã kiểm đếm 47 hộ
- Đã phê duyệt 44 hộ
- Đã thanh toán, tạm ứng và bàn giao mặt bằng 43 hộ
Chưa nhận tiền BTGPMB theo quyết định phê duyệt, chưa bàn giao mặt bằng:
04 hộ gồm: Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Đào Xuân Ngời, Đào Thị Thanh
Nhuận,
- Các hộ đã bàn giao mặt bằng nay đề nghị lấy nốt diện tích còn lại, 1 số hộ đề
nghị tích hỗ trợ hộ nghèo (Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Mạnh Tùng)
- Nguyễn nhân vướng mắc:
+ Các hộ Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Nguyễn Thị Hoa. Đề nghị điều
chỉnh lại đơn giá đất ở.
(Tổ xác định giá của huyện đã về kiểm tra xác định lại vị trí đất ở cho các hộ
từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2 nhưng đến nay hộ vẫn không nhất trí.)
+ Hộ ông đò Xuân Ngời: Không được duyệt là hộ trực tiếp sản xuất nông
nghiệp do chủ hộ thuộc diện hưu trí,
+ hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý nhận tiền vì đường đi qua Điện
thờ của gia đình.
+ hộ bà Nguyễn Thị Việt Hương, ông Nguyễn Mạnh tùng là hộ nghèo năm 2013
nay đề nghị tính hỗ trợ. hộ nghèo.
(Cty Núi Pháo đang hoàn thiện hồ sơ)
4. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa KV và đường 261.
19 hộ có đất thuộc hành lang đường 261 đề nghị được thu hồi và phê duyệt như
đất do hộ dân tự khai phá.
(Đã kiểm đếm nhưng chưa công khai phương án, hiện hồ sơ Trung tâm quỹ
đất đang hoàn thiện)
Trên đây là Báo cáo những trường hợp vướng mắc tại khu tái định cư phân Kho
K10-KV3 xã Cát Nê./.
TM. UBND XÃ CÁT NÊ


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 16 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại khu tái định cư
Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê chưa được giải quyết
1. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Hiện nay còn 10 hộ:
Trong đó có 9 hộ:
+ Ông: Phạm Tứ Nguyên – xóm Đình
+ Ông: Trần Văn Sỹ - xóm Nương Dâu
+ Ông: Nguyễn Thành Lê – xóm Đình
+ Ông: Vũ Minh Tuấn – xóm Đình
+ Bà: Bùi Thị Cúc – xóm Nuơng Dâu
+ Bà: Nguyên Thị Hiển – xóm Lò Mật
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ - xóm Tân Lập
+ Ông: Trần Văn Sinh – xóm Nương Dâu
+ Ông: Vũ Minh Cách – xóm Đình
Lý do: Trước thời điểm bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Dự án Núi
pháo đã ký kết kiểm đếm và tính toán bồi thường cho các hộ là đất bằng trồng cây
hàng năm, đất ro các hộ gia đình tự khai phá. Đến nay tính lại là đất Hợp đồng với
Cty chè. Nay các gia đình không đồng ý vì đây là đất ngoài hợp đồng với Cty chè.
Trước đây Dự án đo bao cả thửa đất của gia đình thành 1 thửa không tách phần hợp
đồng và không hợp đồng ra.
+ Riêng hộ ông Phạm Đức hiệu – xóm Nông Trường đã công khai phương án
và kết thúc công khai ngày 05/11/2015. Nhưng tính sai loại đất số thửa 72(đất vườn)
của gia đình. Trung tâm phát triển quỹ đất đang tính toán lại để bổ sung cho gia đình.
3. Vướng mắc trong khu vực kho KV10:
- UBND xã có nhận được 04 đơn của các hộ dân gồm:
+ Bà Phạm Thị Hoa – xóm Nương Dâu: Đề nghị theo Quyết định số 7336/QĐUBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ về việc giải quyết nội dung đơn
khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa xóm Tân Lập. Thì gia đình bà được bố trí thêm 1
suất tái định cư nhưng đến nay Cty Núi Pháo vẫn chưa giải quyết cho gia đình.
+ Hộ bà: Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập; Nguyễn Đình Ngọc – xóm Đồng
Mương: Đề nghị hỗ trợ đất nông nghiệp từ 20% lên 40% cho gia đình.
+ Hộ bà: Nguyễn Thị Hảo – xóm Nương Dâu: Đề nghị dự án bồi thường thiếu
300m2 đất của gia đình.


4. Vướng mắc thi công tuyến đường tránh xóm Tân Lập.
- Ngày 23/10/2015 tiến hành chi trả tiền cho 5 hộ gia đình tính bổ sung vị trí đất
thổ cư từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2. trong đó có: 02 hộ lấy tiền còn 03 hộ không
nhận tiền gôm:
+ Vũ Thị Thanh
+ Đỗ Xuân Thọ
+ Nguyễn Thị Hoa
Lý do: Hộ bà: Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường không nhất trí với giá đất thổ
cư là 210.000đ/m2. Hai hộ còn lại không có lý do.
+ Đặc biệt riêng hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý nhận tiền vì
đường đi qua Điện thờ của gia đình. (UBND xã đã đến vận động nhiều lần nhưng
không nhất trí nhận bồi thường)
- Qua kiểm tra tuyến đường thi công còn thiếu 40m cuối tuyến theo thiết kế
chưa thi công.
- Các vị trí cống thoát nước Km0+ 300(xóm Nông Trường); k1+686,7(xóm
Tân Lập). Sau thời gian thi công tuyến hiện nay đã bị sạt lở rất nghiêm trọng.
UBND đã có Công văn gửi Cty Núi pháo nhưng chưa được giải quyết.
5. Đề nghị, kiến nghị:
- UBND xã Cát Nê đề nghị Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi
Pháo bố trí giải quyết suất tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Hoa theo Quyết định
số 7336/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ .
- Phối hợp với TTPTQ đất huyện Đại Từ, UBND xã Cát Nê giải quyết và trả lời
rứt điểm những đơn thư vướng mắc theo đề nghị của hộ bà Đỗ Thị Thanh, Nguyễn
Đình Ngọc, Nguyễn Thị Hảo.
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo về kiểm tra sửa chữa
tuyến đường tránh cho nhân dân đi lại theo Công văn của UBND xã Cát Nê ngày
01/9/2015.
Trên cơ sở các vướng mắc đó UBND xã Cát Nê chưa ký bàn giao đất khu K10
–KV3 được.
Trên đây là Báo cáo những trường hợp vướng mắc tại khu tái định cư phân Kho
K10-KV3 xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 232 /BC-UBND

Cát Nê, ngày 24 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại tuyến đường tránh xóm Tân Lập
Và khu tái định cư Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê
1. Tồn tại, vướng mắc tuyến đường tránh:
- Ngày 23/10/2015 tiến hành chi trả tiền cho các hộ gia đình tính bổ sung vị trí
đất thổ cư từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2. trong đó có: 03 hộ không nhận tiền gôm:
+ Vũ Thị Thanh
+ Đỗ Xuân Thọ
+ Nguyễn Thị Hoa
Lý do: Hộ bà: Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường không nhất trí với giá đất thổ
cư là 210.000đ/m2. Hai hộ còn lại không có lý do.
- Ngày 05/ 11/2015 đã Kết thúc công khai phương án của 20 các hộ gia đình
nhưng đến nay vẫn chưa chi trả cho các hộ.
+ Hộ ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật đề nghị HĐBTGPMB huyện Đại Từ
gia đình có thửa đất 3; tờ 3; diện tích 1024,7m2 khi thi công tuyến đường tránh, theo
thiết kế không lấy vào đất của gia đình nhưng khi đơn vị thi công lại san gạt vào đất
của gia đình với diện tích khoảng 60m2.
+ Đặc biệt riêng hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý hợp tác, không ký
hồ sơ vì tuyến đường đi qua Điện thờ của gia đình. Nên hồ sơ chưa đủ tính pháp lý
để thực hiện bồi thường (UBND xã đã đến vận động nhiều lần nhưng không nhất trí)
- Qua kiểm tra tuyến đường thi công còn thiếu 40m cuối tuyến theo thiết kế
chưa thi công.
- Các vị trí cống thoát nước Km0+ 300(xóm Nông Trường); k1+686,7(xóm
Tân Lập). Sau thời gian thi công tuyến hiện nay đã bị sạt lở rất nghiêm trọng. UBND
đã có Công văn gửi Cty Núi Pháo ngày 01/08 và ngày 23/09/2015 nhưng chưa được
giải quyết.
2. Vướng mắc trong khu vực kho KV10:
Ngày 05/11/2015 đã kết thúc công khai phương án của 07 hộ gia đình nhưng
đến nay vẫn chưa chi trả tiền cho các hộ.
- UBND xã có nhận được 05 đơn của các hộ dân gồm:
+ Bà Phạm Thị Hoa – xóm Nương Dâu: Đề nghị theo Quyết định số 7336/QĐUBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ về việc giải quyết nội dung đơn
khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa xóm Tân Lập. Thì gia đình bà được bố trí thêm 1
suất tái định cư nhưng đến nay Cty Núi Pháo vẫn chưa giải quyết cho gia đình.
+ Hộ bà: Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập; Nguyễn Đình Ngọc – xóm Đồng
Mương: Đề nghị hỗ trợ đất nông nghiệp từ 20% lên 40% cho gia đình.


+ Hộ bà: Nguyễn Thị Hảo – xóm Nương Dâu: Đề nghị dự án bồi thường thiếu
300m2 đất của gia đình.
+ Hộ ông: Nguyễn Văn Thật – xóm Nương Cao: Cty Núi pháo năm 2006 đã
kiểm đếm tính toán nhưng chưa chi trả tiền cho gia đình tại số thửa: 52, diện tích
335.5m2.
3. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Hiện nay còn 09 hộ: Chưa nhất trí nhận tiền.
+ Ông: Phạm Tứ Nguyên – xóm Đình
+ Ông: Trần Văn Sỹ - xóm Nương Dâu
+ Ông: Nguyễn Thành Lê – xóm Đình
+ Ông: Vũ Minh Tuấn – xóm Đình
+ Bà: Bùi Thị Cúc – xóm Nuơng Dâu
+ Bà: Nguyên Thị Hiển – xóm Lò Mật
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ - xóm Tân Lập
+ Ông: Trần Văn Sinh – xóm Nương Dâu
+ Ông: Vũ Minh Cách – xóm Đình
Lý do: Trước thời điểm bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Dự án Núi
pháo đã ký kết kiểm đếm và tính toán bồi thường cho các hộ là đất bằng trồng cây
hàng năm, đất ro các hộ gia đình tự khai phá. Đến nay tính lại là đất Hợp đồng với
Cty chè. Nay các gia đình không đồng ý vì đây là đất ngoài hợp đồng với Cty chè.
Trước đây Dự án đo bao cả thửa đất của gia đình thành 1 thửa không tách phần hợp
đồng và không hợp đồng ra.
4. Đề nghị, kiến nghị:
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo về kiểm tra sửa chữa
tuyến đường tránh cho nhân dân đi lại theo Công văn của UBND xã Cát Nê ngày
01/9/2015.
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo bố trí giải quyết suất
tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Hoa theo Quyết định số 7336/QĐ-UBND ngày
11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ .
- Phối hợp với TTPTQ đất huyện Đại Từ, UBND xã Cát Nê giải quyết và trả lời
rứt điểm những đơn thư vướng mắc theo đề nghị của hộ bà Đỗ Thị Thanh, Nguyễn
Đình Ngọc, Nguyễn Thị Hảo.
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo chi trả tiền cho các hộ
đã kết thúc công khai ngày 05/11/2015.
Trên đây là Báo cáo những vướng mắc tại tuyến đường tránh và khu kho tái
định cư phân Kho K10-KV3 xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 09 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc còn lại tại tuyến đường tránh xóm Tân Lập
Và khu tái định cư Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê
1. Tồn tại, vướng mắc tuyến đường tránh:
- Ngày 23/10/2015 tiến hành chi trả tiền cho các hộ gia đình tính bổ sung vị trí
đất thổ cư từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2. trong đó có: 04 hộ không nhận tiền gôm:
+ Vũ Thị Thanh
+ Đỗ Xuân Thọ
+ Nguyễn Thị Hoa
+ Hoàng văn Hằng
Lý do:
+ Hộ bà: Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường không nhất trí với giá đất thổ cư là
210.000đ/m2.
+ Hộ ông Đỗ Xuân Thọ chưa được tính 163m 2 theo giá đất vườn cùng thửa thổ
cư.
+ Hộ ông Hoàng Văn Hằng xóm Nông Trường không nhất trí nhận tiền vì bồi
thường đất thổ cư 210.000đ/m2 thấp; đề nghị tính bổ sung tài sản là diện tích sân bê
tông, cánh cửa cổng.
+ Hộ bà Nguyễn Thị Hoa xóm Nông Trường đề nghị Phương án phê duyệt tính
thiếu 11.4m2 gạch lát nền của gia đình.
+ Đặc biệt riêng hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý hợp tác, không ký
hồ sơ vì tuyến đường đi qua Điện thờ của gia đình. Nên hồ sơ chưa đủ tính pháp lý
để thực hiện bồi thường (UBND xã đã đến vận động nhiều lần nhưng không nhất trí)
+ Hộ ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật đề nghị HĐBTGPMB huyện Đại Từ
gia đình ông có thửa đất 3; tờ 3; diện tích 1024,7m2 khi thi công tuyến đường tránh,
theo thiết kế không lấy vào đất của gia đình nhưng khi đơn vị thi công lại san gạt vào
đất của gia đình với diện tích khoảng 60m2.
+ Hộ ông Ngô Đình Dục xóm Tân Lập đề nghị tính bổ sung đơn giá phần tường
rào xây cho gia đình theo quy định.
- Ngày 05/ 11/2015 đã Kết thúc công khai phương án của 20 các hộ gia đình
nhưng đến nay vẫn chưa chi trả cho các hộ.
- Qua kiểm tra tuyến đường thi công còn thiếu 40m cuối tuyến theo thiết kế
chưa thi công.
- Các vị trí cống thoát nước Km0+ 300(xóm Nông Trường); k1+686,7(xóm
Tân Lập). Sau thời gian thi công tuyến hiện nay đã bị sạt lở rất nghiêm trọng. UBND
đã có Công văn gửi Cty Núi Pháo ngày 01/08 và ngày 23/09/2015 nhưng chưa được
giải quyết.


1.1. Giải quyết vướng mắc theo nội dung của các hộ đề nghị:
Thực hiện ý kiến kết luận của UBND huyện ĐạiTừ tại Hội nghị giả quyết
vướng mắc Dự án Núi Pháo ngày 24/12/2015.
Ngày 25/12/2015 UBND xã Cát Nê phối hợp với Cty TNHH khai thác và chế
biến khoáng sản Núi Pháo tiến hành mở hộ nghị giải quyết các nội dung vướng mắc
của các hộ gia đình cụ thể như sau:
- Hộ gia đình ông Ngô Đình Dục xóm Tân Lập. Gia đình nhất trí bàn giao mặt
bằng cho đơn vị thi công thực hiện nốt đoạn cuối tuyến đường tránh kể từ ngày
25/12/2015. Đề nghị UBND huyện Đại Từ tính bổ sung 0.5 giá trị tường rào xây
gạch vồ cho gia đình.
- Hộ gia đình ông Đỗ Xuân Thọ xóm Tân lập. Nhất trí bàn giao mặt bằng kể từ
ngày 25/12/2015 cho dự án thi công nốt tuyến đường(đoạn cuối tuyến).
- Hộ gia đình bà Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường. Không nhất trí về giá bồi
thường đất thổ cư là 210.000đ/m2.
Trả lời: Giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 934/QĐ-UBND, gia
đình đã nhận tiền và đã ký biên bản bàn giao mặt bằng đề nghị gia đình thực hiện
theo đúng nội dung đã cam kết. Nếu gia đình không đồng ý có thể viết đơn gửi
UBND huyện để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Hoàng Văn Hằng xóm Nông Trường đề nghị gia đình chưa
nhận được phương án tính toán bổ sung phần sân bêtông, cánh cửa cổng, gia đình
không đồng ý với giá đất thổ cư 210.000đ/m2.
Trả lời: Phương án sẽ gứi đến gia đình vào ngày 30/12/2015; về giá đất Dự án
đã tính toán theo giá của UBND tỉnh quy định tại quyết định số 934/QĐ-UBND. Nếu
gia đình không đồng ý có thể viết đơn gửi UBND huyện để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật. Đề nghị hộ gia đình làm đơn
gửi UBND huyện để được trả lời,
2. Vướng mắc trong khu vực kho KV10:
Ngày 05/11/2015 đã kết thúc công khai phương án của 07 hộ gia đình nhưng
đến nay vẫn chưa chi trả tiền cho các hộ.
- UBND xã có nhận được 05 đơn của các hộ dân gồm:
+ Bà Phạm Thị Hoa – xóm Nương Dâu: Đề nghị theo Quyết định số 7336/QĐUBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ về việc giải quyết nội dung đơn
khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa xóm Tân Lập. Thì gia đình bà được bố trí thêm 1
suất tái định cư nhưng đến nay Cty Núi Pháo vẫn chưa giải quyết cho gia đình.
+ Hộ bà: Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập; Nguyễn Đình Ngọc – xóm Đồng
Mương: Đề nghị hỗ trợ đất nông nghiệp từ 20% lên 40% cho gia đình.
+ Hộ bà: Nguyễn Thị Hảo – xóm Nương Dâu: Đề nghị dự án bồi thường thiếu
300m2 đất đường vào của gia đình.
+ Hộ ông: Nguyễn Văn Thật – xóm Nương Cao: Cty Núi pháo năm 2006 đã
kiểm đếm tính toán nhưng chưa chi trả tiền cho gia đình tại số thửa: 52, diện tích
335.5m2.
1.1. Giải quyết vướng mắc theo nội dung của các hộ đề nghị:


Thực hiện ý kiến kết luận của UBND huyện ĐạiTừ tại Hội nghị giả quyết
vướng mắc Dự án Núi Pháo ngày 24/12/2015.
Ngày 25/12/2015 UBND xã Cát Nê phối hợp với Cty TNHH khai thác và chế
biến khoáng sản Núi Pháo tiến hành mở hộ nghị giải quyết các nội dung vướng mắc
của các hộ gia đình cụ thể như sau:
- Đối với 07 hộ gia đình đã kết thúc công khai ngày 05/11/2015 đến chiều
ngày 28/12/2015 đến tại UBND xã Cát Nê để nhận Quyết định thu hồi đất để chi trả
tiền.
- Nội dung đề nghị của hộ gia đình bà Phạm Thị Hoa, Đỗ Thị Thanh, Nguyễn
Đình Ngọc. UBND xã Cát Nê đã tiến hành hướng dẫn các hộ gia đình viết đơn gửi
UBND huyện Đại Từ để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thật xóm Nương Cao chưa có đơn đề nghị
UBND huyện Đại Từ về nội dung vướng mắc đề nghị gia đình viết đơn để được trả
lời.
- Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hảo xóm Nương Dâu. Nội dung gia đình đề nghị
UBND xã Cát Nê và Dự án Núi Pháo đã có biên bản làm việc với gia đình là diện
tích 200m2 của gia đình đề nghị là không có cơ sở. vì trên bản đồ không thể hiện;
UBND huyện Đại Từ cũng đã có Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 về
giải quyết nội dung vướng mắc của gia đình bà. Nếu gia đình không đồng ý có quyền
khiếu nại Quyết định giải quyết của UBND huyện.
3. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Hiện nay còn 09 hộ: Chưa nhất trí nhận tiền.
+ Ông: Phạm Tứ Nguyên – xóm Đình
+ Ông: Trần Văn Sỹ - xóm Nương Dâu
+ Ông: Nguyễn Thành Lê – xóm Đình
+ Ông: Vũ Minh Tuấn – xóm Đình
+ Bà: Bùi Thị Cúc – xóm Nuơng Dâu
+ Bà: Nguyên Thị Hiển – xóm Lò Mật
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ - xóm Tân Lập
+ Ông: Trần Văn Sinh – xóm Nương Dâu
+ Ông: Vũ Minh Cách – xóm Đình
Lý do: Trước thời điểm bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Dự án Núi
pháo đã ký kết kiểm đếm và tính toán bồi thường cho các hộ là đất bằng trồng cây
hàng năm, đất ro các hộ gia đình tự khai phá. Đến nay tính lại là đất Hợp đồng với
Cty chè. Nay các gia đình không đồng ý vì đây là đất ngoài hợp đồng với Cty chè.
Trước đây Dự án đo bao cả thửa đất của gia đình thành 1 thửa không tách phần hợp
đồng và không hợp đồng ra.
4. Đề nghị, kiến nghị:
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo về kiểm tra sửa chữa
tuyến đường tránh cho nhân dân đi lại theo Công văn của UBND xã Cát Nê ngày
01/9/2015.


- Hội đồng BTGPMB huyện Đại Từ bố trí giải quyết suất tái định cư cho gia
đình bà Phạm Thị Hoa theo Quyết định số 7336/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của
UBND huyện Đại Từ .
- Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ, TTPTQ đất huyện Đại Từ, UBND
xã Cát Nê giải quyết và trả lời rứt điểm những đơn thư vướng mắc theo đề nghị của
hộ bà Đỗ Thị Thanh, Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Thị Hảo, Phạm Văn Hồng,
Nguyễn Văn Thật, Hoàng Văn Hằng, Đỗ Xuân Thọ, Ngô Đình Dục.
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo chi trả tiền cho các hộ
đã kết thúc công khai ngày 05/11/2015.
Trên đây là Báo cáo những vướng mắc tại tuyến đường tránh và khu kho tái
định cư phân Kho K10-KV3 xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 26 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc còn lại tại tuyến đường tránh xóm Tân Lập
Và khu tái định cư Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê
1. Tồn tại, vướng mắc tuyến đường tránh:
- Ngày 23/10/2015 tiến hành chi trả tiền cho các hộ gia đình tính bổ sung vị trí
đất thổ cư từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2. trong đó có: 04 hộ không nhận tiền gôm:
+ Vũ Thị Thanh
+ Đỗ Xuân Thọ
+ Nguyễn Thị Hoa
+ Hoàng văn Hằng
Lý do:
+ Hộ bà: Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường không nhất trí với giá đất thổ cư là
210.000đ/m2.
+ Hộ ông Đỗ Xuân Thọ chưa được tính 163m 2 theo giá đất vườn cùng thửa thổ
cư.
+ Hộ ông Hoàng Văn Hằng xóm Nông Trường không nhất trí nhận tiền vì bồi
thường đất thổ cư 210.000đ/m2 thấp; đề nghị tính bổ sung tài sản là diện tích sân bê
tông, cánh cửa cổng.
+ Hộ bà Nguyễn Thị Hoa xóm Nông Trường đề nghị Phương án phê duyệt tính
thiếu 11.4m2 gạch lát nền của gia đình.
+ Đặc biệt riêng hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý hợp tác, không ký
hồ sơ vì tuyến đường đi qua Điện thờ của gia đình. Nên hồ sơ chưa đủ tính pháp lý
để thực hiện bồi thường (UBND xã đã đến vận động nhiều lần nhưng không nhất trí)
+ Hộ ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật đề nghị HĐBTGPMB huyện Đại Từ
gia đình ông có thửa đất 3; tờ 3; diện tích 1024,7m2 khi thi công tuyến đường tránh,
theo thiết kế không lấy vào đất của gia đình nhưng khi đơn vị thi công lại san gạt vào
đất của gia đình với diện tích khoảng 60m2.
+ Hộ ông Ngô Đình Dục xóm Tân Lập đề nghị tính bổ sung đơn giá phần tường
rào xây cho gia đình theo quy định.
+ Hộ gia đình bà Đỗ Thị Việt Hương đề nghị: Gia đình bà chưa được tính tiền
hỗ trợ hộ nghèo, đường dây điện vào nhà chưa được tính, giá đất rừng 13000đ/m2
thấp.


- Ngày 05/ 11/2015 đã Kết thúc công khai phương án của 20 các hộ gia đình
nhưng đến nay vẫn chưa chi trả cho các hộ.
- Qua kiểm tra tuyến đường thi công còn thiếu 40m cuối tuyến theo thiết kế
chưa thi công.
- Các vị trí cống thoát nước Km0+ 300(xóm Nông Trường); k1+686,7(xóm
Tân Lập). Sau thời gian thi công tuyến hiện nay đã bị sạt lở rất nghiêm trọng. UBND
đã có Công văn gửi Cty Núi Pháo ngày 01/08 và ngày 23/09/2015 nhưng chưa được
giải quyết.
1.1. Giải quyết vướng mắc theo nội dung của các hộ đề nghị:
Thực hiện ý kiến kết luận của UBND huyện ĐạiTừ tại Hội nghị giả quyết
vướng mắc Dự án Núi Pháo ngày 24/12/2015.
Ngày 25/12/2015 UBND xã Cát Nê phối hợp với Cty TNHH khai thác và chế
biến khoáng sản Núi Pháo tiến hành mở hộ nghị giải quyết các nội dung vướng mắc
của các hộ gia đình cụ thể như sau:
- Hộ gia đình ông Ngô Đình Dục xóm Tân Lập. Gia đình nhất trí bàn giao mặt
bằng cho đơn vị thi công thực hiện nốt đoạn cuối tuyến đường tránh kể từ ngày
25/12/2015. Đề nghị UBND huyện Đại Từ tính bổ sung 0.5 giá trị tường rào xây
gạch vồ cho gia đình.
- Hộ gia đình ông Đỗ Xuân Thọ xóm Tân lập. Nhất trí bàn giao mặt bằng kể từ
ngày 25/12/2015 cho dự án thi công nốt tuyến đường(đoạn cuối tuyến).
- Hộ gia đình bà Vũ Thị Thanh xóm Nông Trường. Không nhất trí về giá bồi
thường đất thổ cư là 210.000đ/m2.
Trả lời: Giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 934/QĐ-UBND, gia
đình đã nhận tiền và đã ký biên bản bàn giao mặt bằng đề nghị gia đình thực hiện
theo đúng nội dung đã cam kết. Nếu gia đình không đồng ý có thể viết đơn gửi
UBND huyện để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Hoàng Văn Hằng xóm Nông Trường đề nghị gia đình chưa
nhận được phương án tính toán bổ sung phần sân bêtông, cánh cửa cổng, gia đình
không đồng ý với giá đất thổ cư 210.000đ/m2.
Trả lời: Phương án sẽ gứi đến gia đình vào ngày 30/12/2015; về giá đất Dự án
đã tính toán theo giá của UBND tỉnh quy định tại quyết định số 934/QĐ-UBND. Nếu
gia đình không đồng ý có thể viết đơn gửi UBND huyện để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Phạm Văn Hồng xóm Lò Mật. Đề nghị hộ gia đình làm đơn
gửi UBND huyện để được trả lời,
2. Vướng mắc trong khu vực kho KV10:
Ngày 05/11/2015 đã kết thúc công khai phương án của 07 hộ gia đình nhưng
đến nay vẫn chưa chi trả tiền cho các hộ.
- UBND xã có nhận được 05 đơn của các hộ dân gồm:
+ Bà Phạm Thị Hoa – xóm Nương Dâu: Đề nghị theo Quyết định số 7336/QĐUBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Đại Từ về việc giải quyết nội dung đơn
khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa xóm Tân Lập. Thì gia đình bà được bố trí thêm 1
suất tái định cư nhưng đến nay Cty Núi Pháo vẫn chưa giải quyết cho gia đình.


+ Hộ bà: Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập; Nguyễn Đình Ngọc – xóm Đồng
Mương: Đề nghị hỗ trợ đất nông nghiệp từ 20% lên 40% cho gia đình.
+ Hộ bà: Nguyễn Thị Hảo – xóm Nương Dâu: Đề nghị dự án bồi thường thiếu
300m2 đất đường vào của gia đình.
+ Hộ ông: Nguyễn Văn Thật – xóm Nương Cao: Cty Núi pháo năm 2006 đã
kiểm đếm tính toán nhưng chưa chi trả tiền cho gia đình tại số thửa: 52, diện tích
335.5m2.
2.1. Giải quyết vướng mắc theo nội dung của các hộ đề nghị:
Thực hiện ý kiến kết luận của UBND huyện ĐạiTừ tại Hội nghị giả quyết
vướng mắc Dự án Núi Pháo ngày 24/12/2015.
Ngày 25/12/2015 UBND xã Cát Nê phối hợp với Cty TNHH khai thác và chế
biến khoáng sản Núi Pháo tiến hành mở hộ nghị giải quyết các nội dung vướng mắc
của các hộ gia đình cụ thể như sau:
- Đối với 07 hộ gia đình đã kết thúc công khai ngày 05/11/2015 đến chiều
ngày 28/12/2015 đến tại UBND xã Cát Nê để nhận Quyết định thu hồi đất để chi trả
tiền.
- Nội dung đề nghị của hộ gia đình bà Phạm Thị Hoa, Đỗ Thị Thanh, Nguyễn
Đình Ngọc. UBND xã Cát Nê đã tiến hành hướng dẫn các hộ gia đình viết đơn gửi
UBND huyện Đại Từ để được trả lời.
- Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thật xóm Nương Cao chưa có đơn đề nghị
UBND huyện Đại Từ về nội dung vướng mắc đề nghị gia đình viết đơn để được trả
lời.
- Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hảo xóm Nương Dâu. Nội dung gia đình đề nghị
UBND xã Cát Nê và Dự án Núi Pháo đã có biên bản làm việc với gia đình là diện
tích 200m2 của gia đình đề nghị là không có cơ sở. vì trên bản đồ không thể hiện;
UBND huyện Đại Từ cũng đã có Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 về
giải quyết nội dung vướng mắc của gia đình bà. Nếu gia đình không đồng ý có quyền
khiếu nại Quyết định giải quyết của UBND huyện.
3. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Hiện nay còn 09 hộ: Chưa nhất trí nhận tiền.
+ Ông: Phạm Tứ Nguyên – xóm Đình
+ Ông: Trần Văn Sỹ - xóm Nương Dâu
+ Ông: Nguyễn Thành Lê – xóm Đình
+ Ông: Vũ Minh Tuấn – xóm Đình
+ Bà: Bùi Thị Cúc – xóm Nuơng Dâu
+ Bà: Nguyên Thị Hiển – xóm Lò Mật
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ - xóm Tân Lập
+ Ông: Trần Văn Sinh – xóm Nương Dâu
+ Ông: Vũ Minh Cách – xóm Đình
Lý do: Trước thời điểm bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Dự án Núi
pháo đã ký kết kiểm đếm và tính toán bồi thường cho các hộ là đất bằng trồng cây


hàng năm, đất ro các hộ gia đình tự khai phá. Đến nay tính lại là đất Hợp đồng với
Cty chè. Nay các gia đình không đồng ý vì đây là đất ngoài hợp đồng với Cty chè.
Trước đây Dự án đo bao cả thửa đất của gia đình thành 1 thửa không tách phần hợp
đồng và không hợp đồng ra.
4. Đề nghị, kiến nghị:
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo đo đạc tách phần diện
tích đất hành lang của 09 hộ gia đình để UBND xã Cát Nê có cơ sở xác định số thửa
và nguồn gốc đất đai của các hộ theo quy định.
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ, Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi
Pháo sớm chi trả tiền cho các hộ đã kết thúc công khai ngày 05/11/2015.
Trên đây là Báo cáo những vướng mắc tại tuyến đường tránh và khu kho tái
định cư phân Kho K10-KV3 xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 15 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc Dự án Núi pháo trên địa bàn xã Cát Nê
1. Tồn tại, vướng mắc tuyến đường tránh xóm Tân Lập:
UBND xã sau khi
- Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 47 hộ.
+ Còn 17 hộ đang vướng mắc về hồ sơ chưa trình phê duyệt được. (Nội dung
vướng mắc có danh sách các hộ thẩm định, kiểm tra hồ sơ theo Công văn số 88/CVTTQĐ ngày 10/5/2016 kèm theo)
- Vị trí cống thoát nước Km0+ 300(xóm Nông Trường); hiện nay đã bị sạt lở
rất nghiêm trọng, se cơ giới không thể đi lại được.
2. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa kho KV10 và đường tỉnh lộ 261.
- Hiện nay còn 09 hộ: Chưa nhất trí.
+ Ông: Phạm Tứ Nguyên – xóm Đình
+ Ông: Trần Văn Sỹ - xóm Nương Dâu
+ Ông: Nguyễn Thành Lê – xóm Đình
+ Ông: Vũ Minh Tuấn – xóm Đình
+ Bà: Bùi Thị Cúc – xóm Nuơng Dâu
+ Bà: Nguyên Thị Hiển – xóm Lò Mật
+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ - xóm Tân Lập
+ Ông: Trần Văn Sinh – xóm Nương Dâu
+ Ông: Vũ Minh Cách – xóm Đình
Lý do: Trước thời điểm bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Dự án Núi
pháo đã ký kết kiểm đếm và tính toán bồi thường cho các hộ là đất bằng trồng cây
hàng năm, đất ro các hộ gia đình tự khai phá. Đến nay tính lại là đất Hợp đồng với
Cty chè. Nay các gia đình không đồng ý vì đây là đất ngoài hợp đồng với Cty chè.
Trước đây Dự án đo bao cả thửa đất của gia đình thành 1 thửa không tách phần hợp
đồng và không hợp đồng ra.
3. Đề nghị, kiến nghị:


- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đơn vị tư vấn đo
đạc tách phần diện tích đất hành lang của 09 hộ gia đình. Để UBND xã Cát Nê có cơ
sở xác định số thửa và nguồn gốc đất đai của các hộ theo quy định.
- UBND huyện Đại Từ, Cty Núi Pháo hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục vị trí
cống sạt lở tại truyến đường tránh xóm Tân Lập.
Trên đây là Báo cáo những vướng mắc tại tuyến đường tránh và khu kho tái
định cư phân Kho K10-KV3 thuộc Dự án Núi Pháo trên xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- HĐBTGPMB huyện Đại Từ(B/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- Lưu VP UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×