Tải bản đầy đủ

Báo cáo vận động hộ ông nguyễn duy quang

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 129 /BC- UBND

Cát Nê, ngày 10 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
Về việc vận động nhận tiền và bàn giao đất cho dự án khu tái định cư kho
K10-KV3 tại xã Cát Nê đối với hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quang.
Căn cứ Kết luận tại Hội nghị giải quyết vướng mắc ngày 06/8/2015 của Tổ
công tác giải phóng mặt bằng UBND huyện Đại Từ;
UBND xã Cát Nê đã tiến hành kiểm tra xác minh các giấy tờ, hồ sơ có liên quan
đến thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quang để tiến hành vận động gia đình
bàn giao đất, nhưng trong quá trình kiểm tra các giấy tờ có một Văn bản uỷ quyền
của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quang cho ông Nguyễn Thế Khải là anh trai ruột
của ông Quang năm 25/12/ 2012.
Qua kiểm tra nội dung Giấy uỷ quyền: Không ghi thời hạn uỷ quyền. UBND

xã Cát Nê, căn cứ Điều 582 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định: Thời hạn uỷ quyền
do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; Nếu không có thoả thuận và
pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày
xác lập việc uỷ quyền.
Do đó việc uỷ quyền của ông Nguyễn Duy Quang cho ông Nguyễn Thế Khải đã
hết hiệu lực pháp luật. UBND xã Cát Nê không thể vận động việc bàn giao đất đối
với ông Nguyễn Thế Khải được.
Vậy UBND xã Cát Nê báo cáo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện
Đại Từ, Trung Tâm phát Triển quỹ đất huyện xem xét có hướng chỉ đạo giải quyết
đối với hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quang./.
Nơi nhận:
- HĐBT huyện (b/cáo);
- TTPTQĐ huyện (b/cáo);
- Lưu VPUBND, ĐC.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Chiều


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND- BC

Cát Nê, ngày 05 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng hợp những vướng mắc tại khu tái định cư
Phân Kho K10-KV3 tại xã Cát Nê.
* Tổng diện tích đã bàn giao cho kho K10: 1.148.297.6(114.82ha)
1. Diện tích còn vướng mắc chưa bàn giao thuộc khu K10: 5415m2.
Có 1 hộ gia đình: Ông Nguyễn Duy Quang đã có quyết định phê duyệt phương
án thu hồi đất nhưng gia đình không nhận tiền.


- Diện tích thu hồi là: 5415m2. trong đó: 2715m2 đất màu và 2700m2 đất rừng.
- Lý do: Không chấp nhận là không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, qua các lần
công khai không chấp nhận phương án.
- Hộ Nguyễn Duy Quang: Có Quyết định phê duyệt ngày 10/4/2015. Mời 3 lần
không nhận tiền.
(Hộ ông Nguyễn Duy Quang tính đến thời điểm này vẫn chưa nhận tiền)
2. Diện tích đã bàn giao mặt bằng còn vướng mắc về vị trí đất thổ cư và
diện tích đất còn lại đề nghị thu hồi nốt:
Gồm có: 11 hộ gia đình:
- Phạm Văn Hải – xóm Nương Dâu
- Phạm Văn Thích - xóm Nương Dâu
- Dương Đình Bắc- xóm Tân lập
- Đỗ Thị Thanh – xóm Tân Lập


- Bà: Lục Thị Cầy- xóm Tân Lập
- Bà: Vũ Thị Thanh (Đông) xóm Tân Lập.
- Ông: Nguyễn Văn Thanh (mấy) – xóm Nông Trường
- Nguyễn Quốc Huy (Hảo)- xóm Tân Lập nay là xóm Nương Dâu.
- Nguyễn Văn Sơn – xóm Nuơng Dâu.
(Tổ xác định giá của huyện đã về kiểm tra xác định lại vị trí cho các hộ)
- Dương Công Chiến- xóm Tân Lập
- Nguyễn Đình Phương – xóm Tân Lập
( Đã kết thúc công khai phương án ngày 17/7/2015 hai hộ đã nhất trí trờ
nhận tiền)
3. Đối với các hộ còn vướng mắc thuộc đường tránh.
- Tổng số hộ ảnh hưởng là 47 hộ.
- Đã kiểm đếm 47 hộ
- Đã phê duyệt 44 hộ
- Đã thanh toán, tạm ứng và bàn giao mặt bằng 43 hộ
Chưa nhận tiền BTGPMB theo quyết định phê duyệt, chưa bàn giao mặt bằng:
04 hộ gồm: Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Đào Xuân Ngời, Đào Thị Thanh
Nhuận,
- Các hộ đã bàn giao mặt bằng nay đề nghị lấy nốt diện tích còn lại, 1 số hộ đề
nghị tích hỗ trợ hộ nghèo (Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Mạnh Tùng)
- Nguyễn nhân vướng mắc:
+ Các hộ Tăng Văn Chắn, Hoàng Văn Hằng, Nguyễn Thị Hoa. Đề nghị điều
chỉnh lại đơn giá đất ở.
(Tổ xác định giá của huyện đã về kiểm tra xác định lại vị trí đất ở cho các hộ
từ 170.000đ/m2 lên 210.000đ/m2 nhưng đến nay hộ vẫn không nhất trí.)
+ Hộ ông đò Xuân Ngời: Không được duyệt là hộ trực tiếp sản xuất nông
nghiệp do chủ hộ thuộc diện hưu trí,
+ hộ bà Đào Thị Thanh Nhuận: Không đồng ý nhận tiền vì đường đi qua Điện
thờ của gia đình.
+ hộ bà Nguyễn Thị Việt Hương, ông Nguyễn Mạnh tùng là hộ nghèo năm 2013
nay đề nghị tính hỗ trợ. hộ nghèo.
(Cty Núi Pháo đang hoàn thiện hồ sơ)
4. Đối với khu đất Hành lang giáp giữa KV và đường 261.
19 hộ có đất thuộc hành lang đường 261 đề nghị được thu hồi và phê duyệt như
đất do hộ dân tự khai phá.


(Đã kiểm đếm nhưng chưa công khai phương án, hiện hồ sơ Trung tâm quỹ
đất đang hoàn thiện)
Trên đây là Báo cáo những trường hợp vướng mắc tại khu tái
định cư phân Kho K10-KV3 xã Cát Nê./.
TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×