Tải bản đầy đủ

Bao cao trang trai

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/BC- UBND

Cát Nê, ngày 15 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc kiểm tra một số trang trại chăn nuôi lợn xả thải ra môi trường trên
địa bàn xã Cát Nê theo ý kiến của cử tri.
Thực hiện Công văn số: 1487/CV-TNMT ngày 28/12/2017 của Phòng Tài
nguyên & Môi trường huyện Đại Từ về việc kiểm tra theo ý kiến phản ánh của cử
tri.
UBND xã Cát Nê đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế các
trang trại trên địa bàn xã quản lý cụ thể như sau:
Tổng số trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã là 02 trang trại. Qua kiểm tra xác
minh thực tế bằng mắt thường UBND xã có ý kiến như sau:
1. Trang trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Dương Công Tuấn – thuộc xóm

Tân Lập, xã Cát Nê.
- Quy mô: 500 con lợn thịt.
- Về giấy tờ liên quann đến công tác bảo vệ môi trường gồm:
+ Có Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 16/UBNDTNMT ngày 21/7/2015 được UBND huyện phê duyệt.
Hiện nay trang trại vẫn đang thực hiện công tác bảo vệ môi trường đúng theo
nội dung kế hoạch đã đăng ký bảo vệ môi trường được duyệt.
Về chất thải của trang trại qua kiểm tra bằng mắt thường cơ bản đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường, chất thải quả sàng phân rồi đến 02 bể lọc đến bể bioga
thể tích 300m3/bể, rồi đến 01 bể lắng điều áp khử sinh học thể tích 700m3/bể rồi
chảy ra bể lắng chứa nước. Không thải trực tiếp ta suối như cử tri đã phản ánh,
không ảnh hưởng đến nguồn nước, đến các hộ gia đình xung quanh.
2. Trang trại chăn nuôi lợn của hộ gia đình ông Đặng Đức Khang – xóm
Nông Trường.
- Quy mô: 2000 con.
- Về giấy tờ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
+ Có Đề án bảo vệ môi trường được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016.
Hiện nay trang trại vẫn đang thực hiện công tác bảo vệ môi trường đúng theo
nội dung đã cam kết môi trường trong đề án được duyệt.
Về chất thải của trang trại qua kiểm tra bằng mắt thường cơ bản đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường, chất thải qua 01 bể lắng xử lý bioga dung tích 900m2,
ao sinh học tự nhiên 3200m3 không thải trực tiếp ta suối như cử tri đã phản ánh,
không ảnh hưởng đến nguồn nước, đến các hộ gia đình xung quanh.
1


Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, theo phản ánh của công dân xóm Tân
Lập, xã Cát Nê có trang trại chăn nuôi lợn của bà Kim thuộc đất thị trấn Quân Chu
nằm giáp ranh với xã Cát Nê. Hiện nay chất thải của trang trại này thải sang địa
phần xã Cát Nê quản lý. Qua kiểm tra bên ngoài trang trại chăn nuôi ở vị trí nước
thải của trang trại chảy sang địa phận xã Cát Nê có mùi hôi thối, lớp phân thải ra
suối với độ dày 0,3m, nước có màu đen, ngoắng lên có bọt theo mắt thường rất ô
nhiễm và ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân sử dụng nguồn nước.
UBND xã Cát Nê đề nghị UBND huyện Đại Từ báo cáo cơ quan chức năng
xem xét.
Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra theo ý kiến của cử tri đối với một số
trang trại chăn nuôi lợn xả thải ra môi trường trên địa bàn xã Cát Nê.
Nơi nhận:
- Phòng TNMT huyện Đại Từ;
- Lưu: VP UBND, ĐC.


CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Thanh Tâm

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×