Tải bản đầy đủ

Báo cáo tiến độ ngầm tràn

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:
/UBND-ĐCXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện nhiệm vụ vận động giải phóng mặt bằng
Dự án: Sửa chữa các ngầm, tràn suối Hai Huyện Km12+315, Đầu Cầu
Km14+600, Lọng Lạnh Km15+470, Suối Cạn Km16+480
Thực hiện Công văn số: 151/ SGTVT-QLKCHTGT ngày 13/02/2017 của Sở
Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên; Công văn số: 179/UBND-KT&HT ngày
20/02/2017 của UBND huyện Đại Từ; Thông báo kết luận số: 64/ TBKL-UBND
ngày 15/3/2017; Công văn số: 419 ngày 04/4/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc
giải phóng mặt bằng để thi công sửa chữa các ngầm, tràn trên tuyến đường tỉnh lộ
DT-261.
UBND xã Cát Nê báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ vận động giải phóng
mặt bằng Dự án: Sửa chữa các ngầm, tràn suối Hai Huyện Km12+315, Đầu Cầu

Km14+600, Lọng Lạnh Km15+470, Suối Cạn Km16+480 như sau:
I. Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ vận động giải phóng mặt bằng:
1. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tỉnh
Thái Nguyên và UBND huyện Đại Từ, UBND xã đã ban hành Công văn số:
07/UBND-ĐCXD ngày 15/02/2017 và Công văn số 28/UBND-ĐCXD ngày
15/3/2017 về việc giải phóng mặt bằng công trình sửa chữa cải tạo ngầm, tràn trên
tuyến đường tỉnh lộ DT-261 gửi các xóm và các hộ có diện tích đất, tài sản bị ảnh
hưởng. Tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh của xã, xóm để nhân dân được biết
về chủ trương của Nhà nước về việc làm ngầm, tràn, đồng thời yêu cầu nhân dân
không cơi nới, xây dựng và trồng cây vào phần chỉ giới xây dựng đã cắm mốc; đồng
thời thông báo đến nhân dân do dự án là cải tạo sửa chữa nên không có kinh phí giải
phóng mặt bằng mà phải vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để có mặt bằng
thi công.
2. UBND xã báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy xã vể chủ trương xây dựng sửa
chữa ngầm, tràn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Ban thường vụ Đảng ủy đã có
ban hành quyết định về việc thành lập Ban vận động giải phóng mặt bằng dự án sửa
chữa, cải tạo ngầm tràn trên tuyến đường tỉnh lộ DT-261. Ban vận động do đồng chí
phó bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí chủ tịch UBND và chủ tịch UBMTTQ


làm phó ban, ủy viên là các ban ngành đoàn thể, chuyên môn và bí thư chi bộ,
trưởng xóm, thành viên ban công tác mặt trận xóm Trung Nhang, Đầu Cầu, Nương
Dâu, Nông Trường.
Ngày 31/3/2017 Ban vận động giải phóng mặt bằng tiến hành họp thông qua
chủ trương, các văn bản chỉ đạo và được chia làm 4 tổ vận động (tổ 1 do đồng chí
phó bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng, tổ 2 do đồng chí chủ tịch UBND xã làm tổ
trưởng, tổ 3 do đồng chí chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, tổ 4 do đồng chí chủ tịch
MTTQ xã làm tổ trưởng). Sau đó tổ vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình bị ảnh
hưởng để vận động hiến đất, tài sản, cây cối, hoa màu (có biên bản vận động kèm
theo)
II. Kết quả thực hiện, những đề xuất kiến nghị của hộ bị ảnh hưởng
- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 21 hộ
- Số hộ đã vận động: 21 hộ.
Trong đó: Đồng ý: 9 hộ; không đồng ý: 12 hộ. Cụ thể như sau:
1. Tràn suối Hai Huyện Km12+ 315
- Số hộ bị ảnh hưởng: 4 hộ
- Đồng ý: 3 hộ
- Không đồng ý: 1 hộ
- Nội dung cụ thể về hộ không đồng ý: Ông Đào Hải Duy xóm Trung Nhang,
diện tích 110 m2, loại đất LUC, gia đình không nhất trí hiến đất, tài sản, hoa màu).


2. Tràn suối Đầu Cầu Km14+ 600
- Số hộ bị ảnh hưởng: 6 hộ
- Đồng ý: 4 hộ;
- Không đồng ý: 2 hộ
- Nội dung cụ thể về hộ không đồng ý:
+ Ông Nguyễn Thái Dũng, xóm Nương Dâu:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình tự khai phá trước năm 1990 để sử
dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp thửa đất
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất thổ cư gia đình đã được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 46,3 m2, diện tích đất mượn 40 m2, loại đất
CLN. Gia đình đề nghị nhà nước bồi thường tiền vật liệu xây kè, vì kinh phí phần kè
đã xây là gia đình vay ngân hàng và thuê nhân công thực hiện (hỗ trợ trước khi thi


công công trình). Gia đình không nhất trí hiến hiến phần đất mà ngoài phần bồi
thường trước đây.
+ Ông Trần Văn Vinh, xóm Đầu Cầu:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình tự khai phá trước năm 1993 để sử
dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp thửa đất
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất thổ cư gia đình đã được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 46,2 m2, diện tích đất mượn 400 m2, loại đất
CLN. Gia đình đồng ý cho mượn đất để thi công đường tránh. Nhưng trong thời gian
làm cầu, dường tránh phải có Biên bản làm việc cụ thể. Đồng Thời, phải hỗ trợ công
trồng và thu nhập của cây chè tính ra giá trị cụ thể tương ứng với khoảng thời gian
hàng năm.
3. Tràn suối Lọng Lạnh Km15+ 470
- Số hộ bị ảnh hưởng: 8 hộ
- Đồng ý: 1 hộ;
- Không đồng ý: 7 hộ.
- Nội dung cụ thể về hộ không đồng ý:
+ Ông Trương Công Bình, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình tự khai phá trước năm 1990 để sử
dụng làm đất thổ cư và trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh
chấp, diện tích đất thổ cư gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
còn lại đất trồng cây lâu năm chưa được cấp.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 30,5 m2, diện tích đất mượn 30 m2, loại đất
CLN. Gia đình không nhất trí hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu. Đề nghị có hỗ trợ,
đền bù.
+ Ông Dương Văn Minh, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình tự khai phá trước năm 1990 để sử
dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp thửa đất
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất thổ cư gia đình đã được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 34 m2, diện tích đất mượn 45 m2, loại đất
CLN. Gia đình không nhất trí hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu. Đề nghị có hỗ trợ,
đền bù.


+ Ông Dương Viết Khương, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình ông Khương nhận tặng cho của bố
mẹ năm 1996 để sử dụng làm đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến
nay, không có tranh chấp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 7,2 m2, diện tích đất mượn 15 m2, loại đất
CLN. Gia đình không nhất trí hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu vì sẽ làm ảnh hưởng
đến nhà ở, do đường tránh sát gần nhà.
+ Ông Tạ Quang Tân, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình nhận tặng cho của bố mẹ năm 1995
để sử dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp
thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 7,2 m2, diện tích đất mượn 15 m2, loại đất
CLN. Gia đình không nhất trí hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu. Đề nghị có hỗ trợ,
đền bù.
+ Ông Phạm Đức Hiệu, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình nhận tặng cho của bố mẹ năm 2006
để sử dụng làm đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có
tranh chấp, thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình có
đất thổ cư nằm trong dự án khu tái định cư Kho k10 – Kv3 đã bị thu hồi.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 48,1 m2, loại đất CLN. Gia đình không nhất trí
hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu. Đề nghị có hỗ trợ, đền bù.
Trường hợp không được đền bù thì đề nghị xem xét chuyển đổi giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.
+ Ông Hà Ngọc Chiến, xóm Nông Trường: Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 5
m2, loại đất CLN. Gia đình đề nghị xem xét hỗ trợ.
3. Tràn suối Cạn Km16+ 480
- Số hộ bị ảnh hưởng: 3 hộ
- Đồng ý: 1 hộ;
- Không đồng ý: 2 hộ
- Nội dung cụ thể về hộ không đồng ý:
+ Ông Lê Xuân Tú, xóm Nông Trường:


Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình nhận tặng cho của bố mẹ năm 2006
để sử dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp,
thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 10,9 m2, loại đất CLN. Gia đình không nhất trí
hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu.
+ Ông Lê Minh Đải, xóm Nông Trường:
Về nguồn gốc đất ảnh hưởng: Do gia đình tự khai phá trước năm 1990 để sử
dụng làm đất trồng lúa ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp thửa đất chưa
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn 73,8 m2, loại đất LUC. Gia đình không nhất trí
hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu. Đề nghị có hỗ trợ, đền bù.
Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ vận động giải phóng mặt bằng
Dự án: Sửa chữa các ngầm, tràn suối Hai Huyện Km12+315, Đầu Cầu Km14+600,
Lọng Lạnh Km15+470, Suối Cạn Km16+480 của UBND xã Cát Nê./.
N¬i nhËn:
- UBND huyện Đại Từ (B/c);
- Lưu VP-UBND, ĐC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×