Tải bản đầy đủ

Báo cáo thuyết minh thống kê 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-UBND

Cát Nê, ngày 29 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả thống kê đất đai năm 2017 xã Cát Nê
I. KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2017:
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 và cơ cấu các loại đất:
Tính đến ngày 31/12/2017 xã Cát Nê có tổng diện tích tự nhiên là:
2607,42ha, được phân ra 3 loại đất theo Luật đất đai năm 2013, gồm:
Thứ
tự
(1)

I
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

LOẠI ĐẤT(2)
Tổng diện tích đất tự nhiên
Nhóm đất nông nghiệp
Đất sản xuất nông nghiệp


Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất lâm nghiệp
Đất rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác
Nhóm đất phi nông nghiệp
Đất ở
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất chuyên dùng
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất xây dựng công trình sự nghiệp
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Đất sử dụng vào mục đích công cộng
Đất cơ sở tôn giáo
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà
hỏa táng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất phi nông nghiệp khác
1

(3)
NNP
SXN
CHN
LUA
HNK
CLN
LNP
RSX
RPH
RDD
NTS
LMU
NKH
PNN
OCT
ONT
ODT
CDG
TSC
CQP
CAN
DSN
CSK
CCC
TON
TIN
NTD
SON
MNC
PNK

Diện tích
năm 2016
(ha)
(4)

Cơ cấu
(%)
(5)

2607,42

100

2303,76

88,354

508,53

19,503

284,25

10,9016

250,99

9,62599

33,27

1,27597

224,28

8,60161

1771,49

67,94

934,49

35,8396

190,08

7,28996

646,92

24,8107

22,48

0,8622

1,27

0,0487

301,34

11,557

44,95

1,72393

44,95

1,72393

222,37

8,52835

0,26

0,00997

161,44

6,19156

2,13

0,08169

1,22

0,04679

57,31

2,19796

2,28

0,08744

3,7

0,1419

27,87

1,06887

0,18

0,0069


3
3.1
3.2
3.3

Nhóm đất chưa sử dụng
Đất bằng chưa sử dụng
Đất đồi núi chưa sử dụng
Núi đá không có rừng cây

CSD
BCS
DCS
NCS

2,32

0,08898

2,32

0,08898

2. Cơ cấu theo chủ sử dụng đất:
- Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất: 1.510ha chiếm 57,93% so với diện tích
đất tự nhiên.
- Tổ chức kinh tế sử dụng đất: 1,27ha chiếm 0,049% so với diện tích đất tự
nhiên.
- Cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng đất: 1.003ha chiếm 38,48% so với diện
tích đất tự nhiên.
- Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất: 1,94ha chiếm 0,07% so với diện
tích đất tự nhiên.
- Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo: 3,66ha chiếm 0,14% so với diện tích
đất tự nhiên.
- UBND cấp xã quản lý: 45,9ha chiếm 1,76% so với tổng diện tích đất tự
nhiên.
- Cộng đồng dân cư và tổ chức khác: 40,83ha chiếm 1,57% so với diện tích
đất tự nhiên.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI VÀ NGUYÊN
NHÂN BIẾN ĐỘNG TỪ NGÀY 31/12/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2016.
Tổng diện tích tự nhiên của xã Cát Nê đến ngày 31/12/2016 là 2607,42ha,
đến ngày 31/12/2017 là 2607,42ha.
1. Đất nông nghiệp:
1.1. Đất trồng lúa:
Đến ngày 31/12/2016: 251,09ha
Đến ngày 31/12/2017: 250,99ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 giảm: 0,1ha nguyên nhân:
+ Giảm sang đất có mục đích công cộng: 0,1ha.
1.2. Đất trồng cây hàng năm khác:
Đến ngày 31/12/2016: 33,57ha
Đến ngày 31/12/2017: 33,27ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 giảm: 0,3ha nguyên nhân:
+ Giảm sang đất trồng cây lâu năm: 0,056ha,
+ Giảm sang đất ở nông thôn: 0,04ha,
+ Giảm sang đất có mục đích công cộng: 0,206ha.
1.3. Đất trồng cây lâu năm:
Đến ngày 31/12/2016: 224,52ha
Đến ngày 31/12/2017: 224,28ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 giảm: 0,24ha nguyên nhân:
+ Giảm sang đất ở nông thôn: 0,02ha,
2


+ Giảm sang đất có mục đích công cộng: 0,277ha,
+ Đồng thời tăng do chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang 0,056ha.
1.4. Đất rừng sản xuất:
Đến ngày 31/12/2016: 934,53ha
Đến ngày 31/12/2017: 934,49ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 giảm: 0,04ha nguyên nhân:
+ Giảm sang đất có mục đích công cộng: 0,04ha,
2. Đất phi nông nghiệp:
2.1. Đất ở nông thôn:
Đến ngày 31/12/2016: 44,89ha
Đến ngày 31/12/2017: 44,95ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 tăng: 0,06ha nguyên nhân:
- Do chuyển từ các loại đất sang: Đất cây hàng năm 0,04ha; đất trồng cây lâu
năm 0,02ha;
2.2. Đất có mục đích công cộng:
Đến ngày 31/12/2016: 56,68ha
Đến ngày 31/12/2017: 57,31ha
Diện tích năm 2017 so với năm 2016 tăng: 0,63ha nguyên nhân:
- Do chuyển từ các loại đất sang: Đất trồng lúa 0,104ha; đất trồng rừng
0,041ha,; cây hàng năm 0,206ha; đất trồng cây lâu năm 0,277ha;
Trên đây là báo cáo kết quả Thống kê đất đai năm 2017 của Uỷ ban nhân
dân xã Cát Nê./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chi nhánhVăn phòng đăng ký đất đai;
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC.

Đỗ Thanh Tâm

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×