Tải bản đầy đủ

Bảng liệt kê các khoanh đất có biến động

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG LIỆT KÊ CÁC KHOANH ĐẤT CÓ BIẾN ĐỘNG
CỦA UBND XÃ CÁT NÊ
(Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/12/2017)
Số
Kỳ trước
Hiện trạng
Diện tích
Lý do biến động
khoanh Mã loại
chu
Đối
Mã loại
Đối
(Kèm theo căn cứ,

đất
chuyển
đất
tượng
đất
tượng
Quyết định)
353

LUK

GDC

DTL

UBQ

1041

348

BHK

GDC

DTL

UBQ

564

345

BHK

GDC

DTL

UBQ193

346

DGT

DTL

UBQ

20

3519

RSX

GDC

DTL

UBQ

411

2711

CLN

GDC

DGT

UBQ

379

2663

CLN

GDC

DGT

UBQ

773,7

2714

BHK

GDC

DGT

UBQ

1310,1

2716

CLN

GDC

DGT

UBQ

202,3

2720

CLN

GDC

DGT

UBQ

344,9

226

BHK

GDC

ONT

GDC

400

CLN

GDC

556

2665

CLN

GDC

ONT

GDC

200

3023

CLN

GDC

DGT

UBQ

228,5

2966

CLN

GDC

DGT

UBQ

279,9

3019

CLN

GDC

DGT

UBQ

564,2

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

Vũ Trọng Tú

Quyết định số
4388/QĐ-UBND ngày
12/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ
Quyết định số
7210/QĐ-UBND ngày
31/10/2017 của
UBND huyện Đại Từ
Quyết định số
7878/QĐ-UBND ngày
04/12/2017 của
UBND huyện Đại Từ

Chuyển mục đích sử
dụng đất
Quyết định số
5223/QĐ-UBND ngày
06/9/2017 của UBND
huyện Đại Từ
TM. UBND XÃ CÁT NÊ

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×